");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18601-18700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พณิชย์ แปลว่า
[พาณิชย์]
ณพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้
ณัฐธัญ แปลว่า
โชคของนักปราชญ์
พรพิสัย แปลว่า
ความสามารถที่ประเสริฐ
พลชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดกำลัง
พรวิมล แปลว่า
พรที่บริสุทธิ์
สิทธิโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความสำเร็จ
แพรวรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความแวววาว
บัวรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องดอกบัว
ปัณณ์ธีรา แปลว่า
ตำราของนักปราชญ์
เกล้า แปลว่า
ศีรษะ
วรัชญ์ธารี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่ประเสริฐ
ประวันวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่บริสุทธิ์
วัชรีพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเพชร
สุรสีห์ แปลว่า
ราชสีห์ที่มีความกล้าหาญ,ผู้กล้าหาญดุจราชสีห์
อายพันธ์ แปลว่า
ปกรณ์กฤษณ์ แปลว่า
หนังสือสีดำ
สุทิวัส แปลว่า
อำนาจที่ดี ๒ ประการ
สากล แปลว่า
ทั่วไป, ทั้งหมด
พัฒน์ แปลว่า
เจริญ
ภัครดา แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคชะตา
สนทัต แปลว่า
ให้ความสนใจ
สนุก แปลว่า
ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน, ทำให้เบิกบานใจ
สุตพิมพ์พจี แปลว่า
ฟังถ้อยคำที่เป็นแบบอย่าง
ศศิรา แปลว่า
[ศิศิรา]
นทกช แปลว่า
ดอกบัวในน้ำ
ทินนเวทย์ แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ควรรู้
ภัสสร์ญาณ์ แปลว่า
ปัญญาที่เปรียบดั่งแสงสว่าง
สุภนันท์ภพ แปลว่า
แผ่นดินที่มีความสุขความเจริญ
สิรวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญสูงสุด
พุทธรักษา แปลว่า
ปกป้องความรู้, ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ปองรัตน์ แปลว่า
มุ่งหมายสิ่งมีค่า
ปุณณ์พิกา แปลว่า
งามพร้อม
สิรัชกฤษฎ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จสูงสุด
อัฐนีย์ แปลว่า
ณตภัคชญา แปลว่า
ความรู้แห่งโชคที่ควรนอบน้อม
นาถ แปลว่า
ที่พึ่ง
อรุณเกียรติ แปลว่า
เริ่มต้นมีชื่อเสียง
สุรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
วิสิทธิ์ไชย แปลว่า
ความสำเร็จอันวิเศษ
รัตดาวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มากด้วยความรัก
ประวีณ แปลว่า
[ปวีณ]
พจนาถ แปลว่า
มีคำพูดเป็นที่พึ่ง
สิริยากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความงาม, บ่อเกิดแห่งความเป็นมงคล
รสสมาน แปลว่า
เชื่อมด้วยความไพเราะ
พงษ์พิพัฒน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้เจริญ
ศิรนภา แปลว่า
สูงสุดเหมือนท้องฟ้า
ณพน แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากป่า
เมษิญา แปลว่า
[เมษิยา]
ณ้ัฐฐิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในความรู้อันมั่นคง,ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
โสภิมา แปลว่า
สวยงาม
พันธยุทธ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยการรบ
ทองรัตน์ แปลว่า
ทองและแก้วมณี
วิมาลา แปลว่า
ดอกไม้วิเศษ
วรวี แปลว่า
[วรวีร์]
ธัญญาภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค, ผู้ทรงไว้ซึ่งการเลี้ยงดู
อาทิตย์ศยา แปลว่า
ที่อยู่อาศัยอันรุ่งเรือง,ผู้อาศัยพระอาทิตย์
วีระวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
อนุตมา แปลว่า
ไม่สูงสุด
วิมาดา แปลว่า
มารดาผู้วิเศษ
ศิรยา แปลว่า
สูงสุด,ยาที่ดีที่สุด
ณัฐฐะพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ศิริทัย แปลว่า
ผู้เอื้อเฟื้อความเป็นมงคล
ไพบูรณ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยทอง
พัสพล แปลว่า
พลังอำนาจ
เศวตชาติ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาขาวสะอาด
ณัฏฐ์ชญาณ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
พรวิภา แปลว่า
มีความงามอันประเสริฐ
สาลี่ แปลว่า
ชื่อขนมชนิดหนึ่ง,ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง
มณีวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจแก้วมณี
บุณยะพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความดี
แก้ม แปลว่า
บริเวณหน้าทั้ง ๒ ข้างถัดตาลงมา
ัอาทิตย์ศยา แปลว่า
แขนของพระอาทิตย์,ผู้อาศัยพระอาทิตย์
พงษ์ปภัสร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์
ธนพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์, วงศ์ตระกูลที่มีทรัพย์
แพร แปลว่า
ผ้าแพร
ณัฏฐ์กรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ทำด้วยความรู้อันมั่นคง
ณัฏฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ทำด้วยความรู้อันมั่นคง
วรัญญ์ชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้ที่ประเสริฐ
โสภณ แปลว่า
ความงาม
สุทธิจารีย์ แปลว่า
ความประพฤติที่บริสุทธิ์
มิรดา แปลว่า
[รมิดา]
เมริสา แปลว่า
นางเมรีผู้เป็นใหญ่
เอมิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความอ่อนหวาน
ใบบัว แปลว่า
ใบของบัว
ศลิตา แปลว่า
[ศริตา]
มีโชติ แปลว่า
มีความรุ่งเรือง
ปานภัสส์ แปลว่า
เหมือนแสงสว่าง
พราวพิชชา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันงดงาม
ประไพพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
ศิริณกมล แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์และนำมาซึ่งความเจริญ
สิริดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญศิริ แปลว่า
ผู้งดงามในโชค
ศิริกมล แปลว่า
ดอกบัวมงคล
พิมชนก แปลว่า
ผู้มีบิดาเป็นแบบอย่าง
มนนันท์ แปลว่า
ความยินดีของใจ
สุวรรณอักษร แปลว่า
ตัวหนังสือทอง
คิด แปลว่า
ความคิด
วีรินทร์ภัทร แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญและประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี