");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18501-18600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สงคราม แปลว่า
การรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมากต่อสู้ฆ่าฟันกัน
สีหราช แปลว่า
ราชสีห์
พงษ์พันธ์ุ แปลว่า
วงศ์ตระกูล
แพรว แปลว่า
แวววาว
วรภัทร แปลว่า
ผู้มีความเจริญและประเสริฐ
ศุภณัช แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
อรชร แปลว่า
งามอย่างเอวบางร่างน้อย
ราชัน แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
อุรวี แปลว่า
แผ่นดิน
สุทธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
วัชริตา แปลว่า
ผู้มีเพชร,ผู้มีความเข้มแข็ง
ปภัชพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีเครื่องนำทางอันประเสริฐ
ณัฏฐ์ธีภพ แปลว่า
แผ่นดินของนักปราชญ์ผู้มีปัญญามั่นคง
อรสา แปลว่า
นางอัปสร, นางฟ้า
วสุธิดา แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา,ลูกสาวผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
ศุภการณ์ แปลว่า
เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภณธนัญญ์ แปลว่า
การพูดที่ว่าด้วยความรู้เรื่องทรัพย์
ปัทมนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในดอกบัว, ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ปิยะมาศ แปลว่า
ทองคำอันเป็นที่รัก
ภัสนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
พรรณิศา แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
สงบ แปลว่า
ไม่วุ่นวาย
สน แปลว่า
ต้นสน
สมัคร แปลว่า
พร้อม
วิญญูศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของผู้ที่รู้แจ้งชัด
อัยวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐอันยิ่งใหญ่
นิสาชล แปลว่า
น้ำยามค่ำคืน หมายถึง น้ำค้าง
นีคิยุกต์ แปลว่า
พุฒิภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความมั่นคง
นารีญา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
เพ็ญณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อทำความรู้ให้เต็ม
สารัฐ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในเนื้อหาสำคัญ
ปรัชญ์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
สุภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่ดี
ปัญจรัศมี แปลว่า
แสงสว่าง ๕ ประการ
สุวิตา แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นอยู่
รพีพัฒน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
นันท์นภัทร แปลว่า
[นันท์ณภัทร]
พลินทรา แปลว่า
จอมพลัง, ผู้มีกำลังมาก
เมธาวัตร แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
ณัฐชยากร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างชัยชนะ
ขวัญพิมพ์ แปลว่า
มิ่งขวัญที่เป็นแบบอย่าง
ภาคย์ แปลว่า
โชคดี
อรนรินทร์รัตน์ แปลว่า
นางกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
สรชา แปลว่า
เกิดความกล้าหาญ
อภิชัช แปลว่า
นักรบผู้ยิ่งใหญ่
ไพวัลย์ แปลว่า
สายทอง
วิศุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์
ณัฐธรรม์ แปลว่า
คุณธรรมของนักปราชญ์
วิพุธ แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
อัครวิทย์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ยิ่งใหญ่
มนรัฏฐ์ แปลว่า
ประเทศที่เป็นดั่งดวงใจ
เนตร์นันทินุช แปลว่า
ดวงตาของหญิงสาวที่มีความสุข
สังเวียน แปลว่า
ที่ต่อสู้
พัลลภา แปลว่า
คนสนิท, คนโปรด
วีราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
สุธาลดา แปลว่า
สายน้ำสวรรค์
สุธาดา แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งดี
สุพรรณ แปลว่า
ทองคำ
วริดา แปลว่า
ประเสริฐ
พิริยะพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเพียร
ศิริญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
ทัด แปลว่า
อาสิ่งของหรือดอกไม้เหน็บหูตรงบริเวณที่เรียกว่า,เท่าเทียม
ฝน แปลว่า
นํ้าที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ด ๆ
รัฐภาพรรณ แปลว่า
ประเทศที่มีเชื้อสายของผู้มีแสงสว่าง
รจนวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เขียน
ภานุมาศ แปลว่า
พระอาทิตย์สีทอง
มณฑกาญจนศร แปลว่า
ผู้ประดับด้วยศรทองคำ
ทวิวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เพื่มขึ้น, ความเจริญ ๒ ประการ
ปาริณ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้บรรลุถึงฝั่ง
ปรางมาศ แปลว่า
แก้มที่งดงามดั่งทอง
พรรณวิมล แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
พชรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความเข้มแข็ง,เชื้อสายของเพชร
ทา แปลว่า
กิริยาอาการที่เอาของเปียกหรือของเหลวเป็นต้น ฉาบ ลูบ ไล้ ป้าย
พลอยพิสุทธิ์ แปลว่า
พลอยที่บริสุทธิ์, บริสุทธิ์เหมือนพลอย
รัชชนันท์ แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน
ภมรพล แปลว่า
กำลังของแมลงผึ้ง
มณีนุช แปลว่า
นางแก้ว
ศุภางค์ แปลว่า
เป็นมงคล,สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฐฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันมั่นคงของนักปราชญ์
วิรุทธ แปลว่า
ขัดข้อง->[อวิรุทธ]
มนทิชา แปลว่า
ใจที่เกิดสองครั้ง
ปฎิวัติ แปลว่า
การยึดอำนาจที่ประสบความสำเร็จ
ภาริน แปลว่า
มีแสงสว่างไม่ขาดสาย
เรืองศาสตร์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
ศิลป์ชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยธนู
ศิวนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการหมดสิ้นซึ่งกิเลส
ศุกลกานต์ แปลว่า
ความรักที่บริสุทธิ์
พณิชา แปลว่า
ผู้ทำการค้า
วรรณยุดา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยผิวพรรณดี,ผู้ประกอบด้วยวงศ์ตระกูลที่ดี
เพชรอำไพ แปลว่า
เพชรที่งดงาม,งดงามเหมือนเพชร
ณัฐชิตา แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐนิชลาวัณย์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงามและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้ที่มั่นคง
แขก แปลว่า
ผู้มาหา, ผู้มาจากที่อื่น
ณัฐฐาวีรนุช แปลว่า
หญิงสาวที่มีความกล้าหาญและมั่นคงในความรู้
ปุรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ในกาลข้างหน้า
โอบบุญ แปลว่า
ผู้ที่แวดล้อมด้วยความดี
พิมพ์รัศม์ แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นแบบอย่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี