");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18401-18500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐ์ณปภัช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
นงคราญ แปลว่า
นางงาม, นางสาว
ปวัตน์ แปลว่า
ความเป็นไป
วฤทธิ์ดา แปลว่า
[ฤทธิ์ธิดา]
นภัสพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
อภิรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องอันยิ่งใหญ่
นพภัสสร แปลว่า
แสงสว่าง ๙ ประการ
ตฤน แปลว่า
[ตฤณ]
วรัญช์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
วรเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
แพรววา แปลว่า
แวววาวมาก,รุ่งเรืองมาก
พิมพ์ณภา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและมีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง
ทิพย์มณี แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
ปารมิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งบุญบารมี
ณภัสส์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง,แสงสว่างแห่งปัญญา
วิภาวดี แปลว่า
พระจันทร์
วิศาล แปลว่า
ไพศาล, กว้างขวาง
พีรภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
รัตนพล แปลว่า
กำลังอันมีค่า
ศิริภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่เจริญ
พิชทิวา แปลว่า
ผู้สว่างด้วยวิชาความรู้
ณชาภัท แปลว่า
ผู้เจริญและเกิดปัญญา
พัณณ์ภัสสร แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
สปันนา แปลว่า
สิรินทร์นิชา แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งสิริตลอดไป
พิชญ์ณชา แปลว่า
ผู้เกิดปัญญาเหมือนนักปราชญ์
นารี แปลว่า
ผู้หญิง
สิฐวัศร์ แปลว่า
อุษาพร แปลว่า
ยามเช้าอันประเสริฐ
ศิริณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้ที่งดงาม
ภัททิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
ศิรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ขั้นสูง
พงศ์ทวี แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญงอกงาม
ปฎิภูมิ แปลว่า
นฤเบศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
วัชรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร,ผู้ยินดีในความเข้มแข็ง
ปัญญาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
พิมพิดา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
วันเฉลิม แปลว่า
วันแห่งการยกย่อง
ปัทมวัลย์ แปลว่า
สายบัว
นวลกนก แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
ณัฐภัทชยะ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ศรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งศร
รักชริน แปลว่า
รักสายน้ำ
ภัททิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
นภาเพลิน แปลว่า
ฟ้าที่น่าเพลิดเพลิน
ภัสสร์ธฤดี แปลว่า
ผู้มั่นคงด้วยแสงสว่าง
มนฐ์วิจรัส แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองมากและมีใจมั่นคง
ปาณิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชีวิต,เครื่องนำทางในชีวิต
พัด แปลว่า
เครื่องโบกหรือกระพือลม
สิทธิภัทร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งประเสริฐ
สุจิตา แปลว่า
ความคิดดี,ใจดี
สุทธิวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
เพชรดารินทร์ แปลว่า
เพชรของเจ้าแห่งหมู่ดาว
นครไชย แปลว่า
นครที่เป็นเลิศกว่านครทั้งหลาย
พัฒน์จาริน แปลว่า
ความประพฤติที่เจริญงอกงาม
มนญ์ญพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบความรู้
มี แปลว่า
รวย
ศิรินทร์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นใหญ่ในความเป็นมงคล
นรัญญกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
ณตา แปลว่า
ดวงตาแห่งปัญญา
พุฒิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและมั่งคั่ง
พิสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จยิ่ง
เทพพิทักษ์ แปลว่า
ผู้ที่ได้รับการปกป้องจากเทวดา
น้ำผึ้ง แปลว่า
นํ้าหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่าง ๆ
พนาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
สุทราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความไพเราะ, มีความไพเราะ
อัญญาธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความรู้
พัชชาดา แปลว่า
ผู้เกิดในกรอบ
ณัฏฐ์ธนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดทรัพย์และมีความรู้มั่นคง
แป้ง แปลว่า
สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และรากไม้ ใช้เป็นอาหาร
พรนัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนิรันดร์และประเสริฐ
พรทิพย์กมล แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐดุจใจของเทวดา
วีร์ญาณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และมีความกล้าหาญ
ณัฎฐนิชา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้ตลอดกาล
ภัคภาพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองในโชค
รติมา แปลว่า
มีความเพลิดเพลินยินดี
ส้มโอ แปลว่า
ส้มชนิดหนึ่ง ผลมีขนาดใหญ่
นิจชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยั่งยืน
จิตต์ แปลว่า
ความคิด
ปัญฐิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
ไหมแพร แปลว่า
ผ้าไหมและผ้าแพร
พิรยา แปลว่า
ความเพียร
ณัฐฐานิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
ใจ แปลว่า
หัวใจ
ภิญญดาพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาแตกฉานและอยู่ในกรอบความรู้
ภัทรวลัญช์ แปลว่า
หนทางแห่งความประเสริฐ
ณชัญญณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้เหมือนนักปราชญ์
มีนา แปลว่า
เดือนมีนาคม, มีที่นา,ปลา
พรรณสิตา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีรอยยิ้ม,ผู้เป็นรอยยิ้มขอวงศ์ตระกูล
ณัฐากาญจน์ แปลว่า
งดงามและมีความรู้มั่นคง
นรีกานต์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
เอกสาร แปลว่า
หนังสือที่เป็นหลักฐาน
วรพักตร์ แปลว่า
ผู้มีหน้าตางดงาม
วิรินทร แปลว่า
เจ้าแห่งความเพียร
ทัศชนพล แปลว่า
กำลังของคนทั้ง ๑๐
นฤนาท แปลว่า
คนที่มีชือเสียง
ณัฐสุรางค์ แปลว่า
เทวดาผู้มีรู้อันมั่นคง
วรัฐภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคงอันประเสริฐ
สรวิช แปลว่า
ผู้เก่งกล้าในวิชาความรู้,ความรู้ของเทวดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี