");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18301-18400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อธิชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่
โอบอ้อม แปลว่า
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เพชรสรวง แปลว่า
เพชรของเทวดา
ภาคินี แปลว่า
หญิงผู้มีส่วน
ปวนิศา แปลว่า
[ปวริศา]
ศศิภาภัค แปลว่า
โชคแห่งแสงจันทร์
ณิฏฐาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความปรารถนาในความรู้
ทัพไท แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในกองทัพ
ประเทืองทิพย์ แปลว่า
ทำให้เก่งกล้า
ปรัศนี แปลว่า
เครื่องหมายคำถาม
ภูมินันท์ แปลว่า
ผู้ที่รักในแผ่นดิน
ทัศนีย์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้งดงาม
ปวรพร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
วรินทร์ณภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
้เทอดศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่าเชิดชู
พันธ์กมล แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
พงศ์พันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ตระกูล
วิพรรษา แปลว่า
ฝนวิเศษ
มนัสภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงใจ
วีรญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่กล้าหาญ
นราวุธ แปลว่า
อาวุธของคน
นราวุฒิ แปลว่า
ความรู้ของคน
นันท์ลภัส แปลว่า
ลาภที่น่ายินดี
หนูเล็ก แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กหญิงที่ชื่อเล็ก
ธีรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้
สุรธัช แปลว่า
ธงชัยของเทวดา
อดิวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
วรรณรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งวงศ์ตระกูล
ฐิ แปลว่า
มั่นคง
มารีญา แปลว่า
[มาลีญา]
สุวภัทร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
นันทิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข
เมยวดี แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
นราห์ แปลว่า
[นรา]
ณนาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรู้
อัมริฏฐา แปลว่า
ผู้น่ารักดุจเทวดา
ธันย์ลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีโชค
บุญ แปลว่า
ความดี
วิอรกฤช แปลว่า
กริชของหญิงผู้รู้แจ้ง
อาณากร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจในการปกครอง
ธัมฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษแห่งธรรม
รัชศิยา แปลว่า
[รัชศยา]
ภุชงค์ แปลว่า
งู,นาค
อธิเบศ แปลว่า
หัวหน้าผู้เป็นใหญ่
โสนนา แปลว่า
โสนที่อยู่ในนา
เพ็ญเดือน แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
รุ้งเพชร แปลว่า
รุ้งที่งดงามดุจเพชร
ปิยเนตร แปลว่า
ดวงตาอันเป็นที่รัก
ณัฐวิโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ปุญดา แปลว่า
ผู้มีบุญมาก
สมิตานันท์ แปลว่า
รอยยิ้มอันเกิดจากความยินดี
ณภัทร์พีรดา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและปัญญาอันประเสริฐ
ธามน แปลว่า
[ธมน]
เปมศินี แปลว่า
[เปมสินี]
ปพนพัชร์ แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์
รัฐภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของรัฐ
ศรัณย์พัชณ์ แปลว่า
ปัญญาที่อยู่ในกรอบและเป็นที่พึ่ง
นรีนาท แปลว่า
หญิงที่มีชื่อเสียง
วรพจน์ แปลว่า
คำพูดอันประเสริฐ
ศรัณย์พัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเป็นที่พึ่ง
พัณณภัสส์ แปลว่า
แสงสี
นิธิกร แปลว่า
ผู้สร้างขุมทรัพย์
สิริรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฎฐิจิรา แปลว่า
ผู้ยั่งยืนในความเป็นนักปราชญ์
ธนาฐิณี แปลว่า
[ธนาฐินี]
ธันย์วรเดช แปลว่า
อำนาจที่ประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญ
ทิวาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
นันทิวา แปลว่า
[นันทิยา]
อัจฉริยารัตน์ แปลว่า
ฉลาดและมีคุณค่ามาก
อนัชญาภา แปลว่า
ผู้ไม่มีแสงสว่างแห่งความรู้
วิรยา แปลว่า
ความเพียร
ปทุมวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของบัว,เชื้อสายที่บริสุทธิ์,ผู้มีผิวพรรณงาม
มีชัย แปลว่า
ชนะ
พรรณพัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีอยู่ในกฏระเบียบของวงศ์ตระกูล
พัทธมน แปลว่า
ใจที่มีความผูกพัน
เศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐ ดีที่สุด เลิศ
รัชฎา แปลว่า
เงิน
พัชราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสเหมือนเพชร
พงศ์ณภัช แปลว่า
เชื้อสายผู้จำแนกด้วยปัญญา
สรัณย์พัทธ์ แปลว่า
[ศรัณย์พัทธ์]
ปรรณพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับหนังสือ
อัจฉราพรรณ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายนางฟ้า
สุนีย์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหญิงที่ดี
ศศนันท์ศร แปลว่า
ศรที่ยินดีของกระต่าย
สุทธนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกความบริสุทธิ์และสำเร็จแล้ว
รำไพ แปลว่า
งามผุดผ่อง
สุพรรณภา แปลว่า
แสงทอง
นวนุช แปลว่า
น้องใหม่, น้องสาวทั้ง ๙
ธนิษฐ์ภัทร แปลว่า
นักษัตรฤกษ์ธนิษฐะอันประเสริฐ
มนัชนัน แปลว่า
คนที่ทำให้เกิดใจ
วราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
สุมารินทร์ แปลว่า
สุธาทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์ของเทวดา
สุกาญจน์ยา แปลว่า
ยาที่ดีและมีคุณค่าดุจทองคำ
ศิโรรัฏฐ์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ทองหยิบ แปลว่า
ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง
สิตาวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและมีรอยยิ้ม
พุฒินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
ณัฎฐ์จิรา แปลว่า
ผู้ยั่งยืนในความเป็นปราชญ์
สุดสาคร แปลว่า
โอรสของพระอภัยมณี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี