");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18101-18200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุภนิตา แปลว่า
ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุพนิตา แปลว่า
หญิงสาวที่ดี
ภัทราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ภัทราวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
สุภัทราพร แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
สุภัทร แปลว่า
ผู้เจริญ
ศังกร แปลว่า
นามพระอิศวรผู้ประสาทความสุขเกษม
ภิย์ศังกร แปลว่า
นารารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่มีรัศมีอันรุ่งเรือง
ศิริยา แปลว่า
ผู้มีความงาม
ศิริภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่สวยงาม
ิอะทิบุตร์ แปลว่า
มนทกานต์ แปลว่า
ดาวพระเสาร์อันเป็นที่รัก
อนัญณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ไม่เหมือนใคร
ภัชชัย แปลว่า
ชัยชนะที่จำแนกได้
เทอดศักดิ์ แปลว่า
เชิดชูอำนาจ
วรากุล แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
อนิษฐา แปลว่า
ไม่สำเร็จ ไม่สมบูรณ์(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
นวม แปลว่า
สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน
พิญญานันท์ แปลว่า
พูลศรี แปลว่า
นิรัตน์ แปลว่า
อัจฉราวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจนางฟ้า
พิชณี แปลว่า
มุกข์ดา แปลว่า
นิพาดา แปลว่า
สงัด สงบ ถ่อมตน
ไมตรี แปลว่า
ความเป็นเพื่อน ความหวังดีต่อกัน
ประไพศรี แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
สมสวัสดิ์ แปลว่า
เจริญอย่างเหมาะสม
ณิญาพัณณ์ แปลว่า
สำนาน แปลว่า
อภัสสร แปลว่า
ไม่มีแสงสว่าง
ศุภศิษฎิ์ แปลว่า
สุเมธินี แปลว่า
ผู้เป็นปราชญ์สตรี
ทิพยา แปลว่า
ของเทวดา
ชาติ แปลว่า
การเกิด
ภัทรทิพย์ แปลว่า
ความเจริญของเทวดา
วรรณิกา แปลว่า
ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
สีดา แปลว่า
รอยไถ, ชื่อพระมเหสีพระราม
ภัทรศรี แปลว่า
ผู้เจริญในความงาม
วรารัญ แปลว่า
พิชชานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ศักดิ์ศรี แปลว่า
เกียรติศักดิ์
มธุมาลรตี แปลว่า
หญิงในละครจากเรื่องนิทานเวตาล
ธัญญรัศม์ แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
วรรณลิสา แปลว่า
ณฐนน แปลว่า
ภัทราธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
กัญ แปลว่า
หญิงสาว
พิมพ์พจี แปลว่า
มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
สัชฌกร แปลว่า
ช่างเงิน
รัตนธร แปลว่า
แก้วมณีที่ค้ำจุน
พิไลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
ธนพัฒน์ แปลว่า
เจริญในทรัพย์
เมษามาส แปลว่า
เดือนเมษายน
ปัญจมาศ แปลว่า
ทองคำทั้ง ๕
ศรินภัสร์ แปลว่า
ทรงกลด แปลว่า
มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
้เพชร แปลว่า
ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีนํ้าแวววาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ
วริสรา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความดี
นางพญา แปลว่า
พระราชินี นางผู้เป็นใหญ่
ธิดาพญา แปลว่า
ลูกสาวพระเจ้าแผ่นดิน,พระธิดา
ศักดิ์นรินทร์ แปลว่า
อำนาจของพระราชา
ธรณ์ธันย์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชคดี,ทรงไว้ซึ่งการเลี้ยงดู
อัศวเรศ แปลว่า
ทัดไทย แปลว่า
อภิสชานันท์ แปลว่า
สมรอง แปลว่า
อาภาภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างจากเครื่องประดับ
สุุรอนงค์ แปลว่า
หญิงที่ิมาจากสวรรค์
ศิริกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความงดงาม
พงศกานต์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยินดีในความรัก
พิลาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
ศิลานี แปลว่า
ศรุตานนท์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงอันน่ายินดี
ศรีษะเกศ แปลว่า
หัวและผม
ณัฐสริลชา แปลว่า
ปราชญ์ที่เกิดจากผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
ศรีเกศ แปลว่า
ผมงาม
ศรีกัญญา แปลว่า
หญิงงาม
สมกมล แปลว่า
สมดั่งใจ, สมดั่งใจหมาย
สุพิศ แปลว่า
ผู้แลดูโดยถี่ถ้วน
พิมประภา แปลว่า
ผู้มีแสงเป็นแบบอย่าง
มินตา แปลว่า
ขอโทษ
ศุภศิษฎ์ แปลว่า
ผู้ฝึกมาดีแล้ว
สมัชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเสมอ
พรสริภัสร์ แปลว่า
ธิตินันท์ แปลว่า
มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
อมรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ทองดี แปลว่า
ทองที่ดี,ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง
ภูธน แปลว่า
มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
นันท์ชนก แปลว่า
ความยินดีของพ่อ
วณัฐพงศ์ แปลว่า
[วนัฐพงศ์]
พรรณิกา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
วริฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประเสริฐ
รัตนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเครื่องประดับ
ภัทรพร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
เอี่ยมจิต แปลว่า
คิดใหม่
วิชิตารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของผู้ชนะแล้ว
มนิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าใจตน
ปุณณรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เต็มเปี่ยม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี