");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18001-18100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัญญกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งปัญญา
ทิพาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจมาจากสวรรค์
วรรณจนา แปลว่า
ราชสีห์ แปลว่า
พญาสิงโต สิงหราช
พิมพ์พิชญ์ แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
ศศิมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความงามดุจดวงจันทร์
ศิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับศีรษะ
วิลัย แปลว่า
ความย่อยยับ การสลาย การทําให้สลาย(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
ศิริประภา แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
สุชาญ แปลว่า
เชี่ยวชาญดี
พิมพ์ภัทรา แปลว่า
แบบอย่างของความเจริญ
นปภา แปลว่า
[ณปภา]
นรพันธ์ แปลว่า
ผูกใจคนอื่น
สิริยาพร แปลว่า
ผู้มีความงามอันประเสริฐ
สุจินันท์ แปลว่า
ยินดีในความบริสุทธิ์
นภ แปลว่า
ท้องฟ้า
วัฒนาพร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
ทิพย์ แปลว่า
เป็นของเทวดา
เพียงรัก แปลว่า
เพียงรัก
พงษ์สิริ แปลว่า
มิ่งขวัญของเชื้อสาย
ศตนันท์ แปลว่า
ิยินดีมาก
ณรงค์ชนน แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
พัฐธาวรรณ แปลว่า
พัชรกันย์ แปลว่า
หญิงที่มีคงามงามดุจเพชร
อมรทิพย์ แปลว่า
เทวดาบนสวรรค์
ธาวินทร์ภัทร แปลว่า
สิริญญกรณ์ แปลว่า
การกระทำของผู้มีความงาม
รณกร แปลว่า
การรบ นักรบ
อ้อยทิพย์ แปลว่า
อ้อยจากสรวงสวรรค์
ธันยมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
ไอศิรา แปลว่า
เรมิกา แปลว่า
เสกสรร แปลว่า
เลือกทำหรือพูดเอาเอง
เอกวิจิตร แปลว่า
เป็นหนึ่งในความงาม
ปทุมพร แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
วรัตนถ์ แปลว่า
มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
ณัฏฐวิตรา แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
พชรอร แปลว่า
หญิงที่มีความงามดุจเพชร
ธนภัท แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ภพธรรม แปลว่า
ธรรมประจำภพ
วริทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ปัฐน์ธินันต์ แปลว่า
ณัฏฐชิต แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชนะ
ศศมล แปลว่า
กระต่ายที่มัวหมอง
อติกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
ธัญยวัชร์ แปลว่า
ณิญดา แปลว่า
พิชชิตา แปลว่า
ผู้ชนะในความรู้
ศุภพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ธนกฤตา แปลว่า
การสร้างทรัพย์สมบัติ
ประเพ็ญ แปลว่า
ธัญญ์นิธิ แปลว่า
ขุมทรัพย์แห่งความดี
สมยศ แปลว่า
เหมาะสมกับยศ
เศียร แปลว่า
หัว
ปัญจวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญ ๕ ประการ
อัยรินทร์ แปลว่า
พลัฎฐ์ แปลว่า
ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
ปรีญาพัชร แปลว่า
[ปรียาพัชร]
นิธิดนย์ แปลว่า
บุตรชายผู้เปรียบเป็นขุมทรัพย์
ดล แปลว่า
ชั้น, บันดาล
ปราณไนย แปลว่า
แนะนำชีวิต
ปราณนัย แปลว่า
ความสำคัญของชีวิต
เสาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของเสา
ธนะบดี แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ณิชรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันบริสุทธิ์
อันดา แปลว่า
ผู้ถึงที่สุด
ทิพวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
วจิราพร แปลว่า
ศรินธร แปลว่า
สัญชัย แปลว่า
การชนะ, การปราบปราม,เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
มากดี แปลว่า
มากดี
นลินนิภา แปลว่า
เสมอด้วยดอกบัว
นันท์นลิน แปลว่า
ดอกบัวที่น่ายินดี
รัศศินี แปลว่า
ปุณชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
มีธรรม แปลว่า
มีธรรมะ
ทัศนธรรม แปลว่า
ผู้รู้ธรรม
เสาวภาคย์ แปลว่า
ความสุข, ความเจริญ, ลาภ, ความสำเร็จ, ความงาม, ความสง่า, ความน่ารัก
ธนาธรรม แปลว่า
ผู้มีธรรมะเป็นทรัพย์
ธนาชัย แปลว่า
ูผู้ชนะในเรื่องทรัพย์
สิรี แปลว่า
มิ่งขวัญ
ธีรโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธัญพิสิษฐ์ แปลว่า
ความงามอันดีเลิศ
เทพี แปลว่า
หญิงที่ชนะประกวดความงาม,นางฟ้า
เทวี แปลว่า
เทวดาผู้หญิง นางพญา นางกษัตริย์
วีรวรรยากร แปลว่า
บ่อเกิดความความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่
สุขขุม แปลว่า
แหล่งที่เกิดที่เก็บความสุข
วิสัยธรรม แปลว่า
ความสามารถในธรรม
รังสันติ์ แปลว่า
ตั้งอยู่อย่างอันสงบ
วิสัย แปลว่า
ความสามารถ
รัณย์นภัทร แปลว่า
รัณย์ณภัทร แปลว่า
รังสันต์ แปลว่า
ตั้งอยู่อย่างอันสงบ
เธียร แปลว่า
นักปราชญ์
เธียรธรรม แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้ธรรม
แอนนา แปลว่า
อมรัตน์ แปลว่า
อมดวงแก้ว
สุขรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความสุขแล้ว
วิมุตตา แปลว่า
สุภัตรา แปลว่า
มีอาหาร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี