");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17901-18000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุชาริณี แปลว่า
สรสิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาจากสวรรค์
สุภชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของความดี ความงาม และความเจริญ
สุณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฎฐ์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณิลิน แปลว่า
เวเนสซ่า แปลว่า
วีรชน แปลว่า
ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ
อนิรุติ แปลว่า
ปวิตร แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ สะอาด
ณภัทรา แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้
อริสนันท์ แปลว่า
ยินดีในในความเป็นใหญ่กว่าศัตรู
มลุลี แปลว่า
[มะลุลี]
สุริยัน แปลว่า
พระอาทิตย์
เปรมชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความสุข
สุมณฑา แปลว่า
ผู้ประดับตนดี
ธรรญธร แปลว่า
[ธัญธร]
ภรภัค แปลว่า
ผู้ค้ำจุนโชค
พิชัยรัตน์ แปลว่า
ชัยชนะอันมีค่า
ิอันนาวารี แปลว่า
ข้าวและน้ำ
สิริโสภา แปลว่า
ผู้ที่สวยงามและเป็นมงคล
กฤช แปลว่า
กริช
ธัญญาภัทร แปลว่า
ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคลอุดมโชค
วรางค์สิริ แปลว่า
สวยงามและประเสริฐ
นันทิภาคย์ แปลว่า
ยินดีในโชคลาภ
หนึ่งฤดี แปลว่า
ใจเดียว
วรัตน์ แปลว่า
[วรัตม์]
มะลิ แปลว่า
ชื่อไม้ดอกพวกหนึ่ง ดอกขาว กลิ่นหอมเย็น มีหลายชนิด
พิชญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในนักปราชญ์
วันธิตา แปลว่า
วันของลูกสาว
วรัญญ์นัน แปลว่า
[วรัญญนันท์]
ดิตถกร แปลว่า
ผู้กระทำทางดำเนินตลอดชีวิต, พระศิวะ
พัชชานันท์ แปลว่า
ชื่นชอบในเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ธนบูรณ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
รุจิกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันสวยงาม
สุรญารัต แปลว่า
เทวดาผู้ชอบในความรู้
นทิสา แปลว่า
สุรญารัศมี แปลว่า
รัศมีของเทวดาผู้มีความรู้
ณัฐมน แปลว่า
หัวใจของนักปราชญ์
วิรุณ แปลว่า
พระพิรุณ
เมธ แปลว่า
นักปราชญ์
เมธิณี แปลว่า
[เมทินี]
ณัฐฐาณ์ภัส แปลว่า
รัศมีของผู้มีความรู้, รัศมีของนักปราชญ์
เพ็ญรัตน์ แปลว่า
แก้วที่บริบูรณ์
ศิริภา แปลว่า
รัศมีอันรุ่งเรือง,รัศมีอันเป็นมงคล,แสงสว่างอันงดงาม
ปาณิศรา แปลว่า
เจ้าชีวิต
ภูมิพุทธิ แปลว่า
ที่อยู่ของพระพุทธเจ้า
ปฤษฎี แปลว่า
รัศมี สัมผัส
วันใหม่ แปลว่า
วันใหม่
เรียมจิต แปลว่า
ใจพี่
ปณชัย แปลว่า
ชัยชนะในการค้าขาย
อรพร แปลว่า
หญิงงามผู้ประเสริฐ
ณัฐกาญจนา แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
นันท์นโรตม์ แปลว่า
นุชจิรา แปลว่า
น้องสาวผู้มีอายุยืน
วารินทิพย์ แปลว่า
สายน้ำของเทวดา
ธีร์ธวัช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งธงชัย
สร้อยทิพย์ แปลว่า
สร้อยของเทวดา
พลอยภคพร แปลว่า
ผู้โชคดีในพลอยอันประเสริฐ
วิราวรรณ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและมีผิวงาม
ศุภมัสภุ์ แปลว่า
มนฑา แปลว่า
[มณฑา]
สไบทอง แปลว่า
ผ้าคาดอกหญิงที่เป็นทอง
ภูริภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
อาทร แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อ ความเอาใจใส่ ความห่วงใย
ทิพกา แปลว่า
ธารรัตน์ แปลว่า
ลำน้ำที่ประเสริฐ
ศิริภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
พันธ์วิรา แปลว่า
ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
อาทินุช แปลว่า
น้องสาวที่เป็นตัวอย่าง
ธีระธาร แปลว่า
สายน้ำของนักปราชญ์
เสกสิทธิ แปลว่า
เนรมิตให้สำเร็จ
อรรถสิทธิ แปลว่า
ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
วัชรกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดสายฟ้า
อรปภัตร แปลว่า
ผู้หญิงรัศมีงาม
ธรรมศรณ์ แปลว่า
ผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง
พิธาดา แปลว่า
พระพรหม
วีระยา แปลว่า
ความเพียร
ภชสร แปลว่า
ศรที่จำแนกแล้ว
อาณดา แปลว่า
สตรีผู้มีอำนาจ
สะกาว แปลว่า
สาโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่เหมาะสม
รัชดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน
อรสิริประภา แปลว่า
หญิงผู้ผู้มีรัศมีอันสวยงาม
พลอยรวี แปลว่า
พลอยแห่งพระอาทิตย์
ธีรยุทธ แปลว่า
การรบของนักปราชญ์
ธัญยธรณ์ แปลว่า
แววดาว แปลว่า
ดวงดวงที่สว่างแววดาว
พรมสินีย์ แปลว่า
พงศนาถ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเชื้อสาย
พรรษกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดฝน
พีชญาวรรณ แปลว่า
ศิโรจน์ แปลว่า
ศิริพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันสง่า
อรชุมา แปลว่า
หญิงผู้มีความงามมาก
วรัญรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ในสิ่งประเสริฐ
นภาชนก แปลว่า
ผู้สร้างฟ้า
ระวีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจพระอาทิตย์
ภูธา แปลว่า
ธัญวรัชค์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี