");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17501-17600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรลภย์ แปลว่า
ผู้มีลาภอันประเสริฐ
พรดี แปลว่า
อัญภัทร แปลว่า
ความเจริญที่ต่างไป
เอวริน แปลว่า
รุ่งอรุโณทัย แปลว่า
เวลาเช้าตรู่
อรนภา แปลว่า
นางฟ้า
นิชานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
ณัฎฐ์พัชร์ แปลว่า
ผู้ที่รู้มากประดุจเพชร
ปพัฒนพล แปลว่า
ณัฐพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบของนักปราชญ์
สุพิชญ์ชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันอยู่ในกรอบ
ธธิดา แปลว่า
เธอผู้เป็นบุตรสาว
อัญญ์ภักษ์ฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในอาหารที่แตกต่าง
ศรัณย์รชต แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ธนันพัชร แปลว่า
ทรัพย์สมบัติและเพชร
รัตติกาล แปลว่า
เวลากลางคืน
ปัญญวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
วรุณรัช แปลว่า
พระราชาผู้เปรียบเป็นเทวดาเจ้าแห่งน้ำหรือมหาสมุทร
อริศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือข้าศึกศัตรู
ธัณอรกาณฑ์ แปลว่า
ณัฏฐ์ลดา แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐภัสราภรณ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ
สุริยาพร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ
พณิกา แปลว่า
ประวีนา แปลว่า
พิชญารัตน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจดั่งแก้วมณี
สุภัคศรัณย์ แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นที่พึ่ง
นิธิวัชร์ แปลว่า
มีเพชรเป็นขุมทรัพย์
ภักดิ แปลว่า
ความจงรัก ความเลื่อมใสยิ่ง
พัณณ์ณิญา แปลว่า
นพสิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เก้าประการ
นิ่มอนงค์ แปลว่า
หญิงงาม
เสฎฐวัฒ แปลว่า
ธิติวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันมั่นคง
สุมิตานันท์ แปลว่า
ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี
สุวรรณ แปลว่า
ทอง
วิชญะ แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฐศิยา แปลว่า
นิชนิภา แปลว่า
เสมอกันตลอดไป
ศุภภาคย์ แปลว่า
โชคดีและเจริญ
พัชอัมพร แปลว่า
กรอบแห่งท้องฟ้า
ศนิสา แปลว่า
สารสิน แปลว่า
ชื่อสะพานข้ามทะเลระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต
วรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
รัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระราชา
ณวัฒฐ์ แปลว่า
[ณวัฒน์]
วรพนธ์ แปลว่า
เป็นที่รักที่ผูกพันอันประเสริฐ
นิธิกรณ์ แปลว่า
การกระทำแห่งขุมทรัพย์
พัชรวัฒน์ แปลว่า
เพชรที่เจริญ
เนตรมาตา แปลว่า
แก้วตาของแม่
เอรียา แปลว่า
นภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวดีดุจท้องฟ้า
สุมิตานัน แปลว่า
มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
ธัชมัยภร แปลว่า
ธงที่ค้ำจุนซึ่งความสำเร็จ
วรันณ์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
นินนาท แปลว่า
ความกึกก้อง, เสียงบันลือ
วรัญญู แปลว่า
ผู้รู้สิ่งดี, ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
รณพีร์ แปลว่า
ผู้ที่ทำการรบด้วยความกล้าหาญ,วีรบุรุษในสนามรบ
ระพีพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สันติภาพ แปลว่า
ความสงบสุข,ความสงบ,สันติ
รัฐนันท์ แปลว่า
ประเทศที่น่ายินดี
ระวิวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจพระอาทิตย์
สุวริศร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ณัฎฐกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
รัฐวิชญ์ แปลว่า
ประเทศแห่งผู้รู้
ปธานิน แปลว่า
ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ธัญญวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
น้ำค้าง แปลว่า
ไอนํ้าในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
มัสสิตา แปลว่า
พินิตกานต์ แปลว่า
คำสอนอันเป็นที่รัก
พินิจกานต์ แปลว่า
พิจารณาความรัก
พินิศกานต์ แปลว่า
การเพ่งดูอันเป็นที่รัก
ปุณณาสา แปลว่า
สมดังหวัง
นริศษา แปลว่า
สุจารินทร์ แปลว่า
วิรัญ แปลว่า
ความรู้อันกล้าหาญ
นิชากรณ์ แปลว่า
การกระทำในสิ่งที่เป็นนิรันดร์
ธดากรณ์ แปลว่า
การทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ
วิจิตตราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันงดงาม
นัสธชา แปลว่า
นุสรณ์ แปลว่า
ณรัฐกานต์ แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่รัก
วณิดากร แปลว่า
ธัญวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งความเจริญ
พิสิษฐ แปลว่า
ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พิมชญา แปลว่า
เหมือนนักปราชญ์
สิริยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่มีความงดงามยิ่ง
ศุภนัชชา แปลว่า
สายน้ำที่ดี
นันทภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
วีรากร แปลว่า
บ่อเกิดของผู้กล้าหาญ
เนตร แปลว่า
ดวงตา
ณัฐฐณรงค์ แปลว่า
การรบของนักปราชญ
รฐากานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของแว่นแคว้น
ณัฐฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
พีรพัสตร์ แปลว่า
เครื่องแต่งกายของผู้กล้าหาญ
ภัสรวิทย์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของความรู้
ปพนสรรณ์ แปลว่า
วัชรพัฒน์ แปลว่า
สายฟ้าที่มีความเจริญ
พรทิภา แปลว่า
สิรปภา แปลว่า
รัศมีที่อยู่เหนือเศียร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี