");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17401-17500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมพิลา แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
พรรณศรี แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พิชัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งชัยชนะ
พัชรดา แปลว่า
มีความแข็ง คงทน
ประยุทธ์ แปลว่า
รบ ต่อสู้
ธัญญภัทร แปลว่า
ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
กิจ แปลว่า
ธุระ,งาน
ศิรินทร์นภา แปลว่า
ท้องฟ้าที่รุ่งเรืองมาก
สุกิจ แปลว่า
ผู้มีธุระ,ผู้มีงาน
รสิกัณต์ แปลว่า
วิชธวัช แปลว่า
ธงแห่งความรู้
ปนุต แปลว่า
ปัฐวี แปลว่า
แผ่นดิน
ไพสิษฐ์ แปลว่า
ภดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้เป็นแสงสว่าง
ริญญารัศมิ์ แปลว่า
รัต แปลว่า
ยินดี ชอบใจ
มิลานันต์ แปลว่า
ธิวาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งพระอาทิตย์
ธนาพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
สวรรญา แปลว่า
[สวรรยา]
วิราศิณี แปลว่า
ศัลยา แปลว่า
ผู้มีทุกโศก(ไม่ควรเอามาตั้งชื่อ)
ณัฏฐ์ชาภา แปลว่า
การเกิดขึ้นของรัศมีแห่งนักปราชญ์
อณิวัฒน์ แปลว่า
การพัฒนาอย่างถึงที่สุด
สมรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่เหมาะสม
สมโภชน์ แปลว่า
อาหารที่เหมาะสม
ประมวล แปลว่า
รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
สัณห์กมล แปลว่า
ผู้มีจิตใจนุ่มนวล
รัตนบุญ แปลว่า
ความดีที่สุกสว่างดุจดวงแก้ว
สุภากาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่นำมาซึ่งความเจริญ
มงคลธรรม แปลว่า
ธรรมะที่เป็นมงคล
แก้ว แปลว่า
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลาง,เพชรพลอย
ศรีพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
พรรณปพร แปลว่า
มีผิวพรรณประเสริฐ
นาถนภัส แปลว่า
ผู้มีฟ้าเป็นที่พึ่ง
ปัณธกัญ แปลว่า
ไอริยะ แปลว่า
วรินธร แปลว่า
[วรินทร]
สุภาลิต แปลว่า
การฉาบทาที่ดีงาม
พิมพ์นภัค แปลว่า
แบบอย่างของผู้ไปในฟ้าดวงดาว
ปภาญา แปลว่า
ณรงค์เดช แปลว่า
อำนาจในการรบ
อลิชา แปลว่า
เกิดจากผึ้ง,เกิดเป็นผึ้ง
ณัฐวัฒน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
พิรยะศรัย แปลว่า
ผู้มีความเพียรเป็นที่พึ่ง
สมาพร แปลว่า
ปีอันประเสริฐ
วุฒินันท์ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
วัชรวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญดุจเพชร
นันทกร แปลว่า
บ่อเกิดของความยินดี
รัชกร แปลว่า
ผู้สร้างราชสมบัติ
ราณี แปลว่า
พระราชินี
วันวิสาธ์ แปลว่า
ธนัญญ แปลว่า
มีความรู้เรื่องทรัพย์
ณัฐนศีน แปลว่า
วันนิศา แปลว่า
กลางวันและกลางคืน
พลอยฉัตร แปลว่า
พลอยที่ร่มเย็น
นดา แปลว่า
[ณดา]
อรพันธ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความผูกพัน
สุภกิณห์ แปลว่า
ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
มะปราง แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบคล้ายใบมะม่วง แต่เล็กปลายแหลม ผลสุกสีเหลือง รสเปรี้ยวก็มี หวานก็มี
พน แปลว่า
ป่า
พิมพ์ปพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
ปิ่นมนัส แปลว่า
จิตใจอันสูงค่า
มณีกานต์ แปลว่า
แก้วมณีอันเป็นที่รัก
ณิชนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
สิรินทร์พร แปลว่า
ความปราถนาว่ามีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
นัทธพล แปลว่า
กำลังที่ผูกพัน
สุชาพิชญ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ปภัตร แปลว่า
นีรชา แปลว่า
ดอกบัว
วรรณรบ แปลว่า
ชนชั้นนักรบ
พัณณ์ภัสส์ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
อัครพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันยิ่งใหญ่
อังศวีร์ แปลว่า
บ่าผู้กล้า
ศวัสกมล แปลว่า
ผู้ที่มีจิตอันมุ่งมั่น
ภูริภัสร์ แปลว่า
แผ่นดินที่รุ่งเรือง
ภัทรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความเจริญ
ศิวัจน์ แปลว่า
ผู้พูด
ภิญญาวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้ในเรื่องพิณ
รินรพี แปลว่า
พระอาทิตย์เคลื่อนที่อย่างช้าๆ
รัฐรุจน์ แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรือง
ศุภาวดี แปลว่า
นางผู้เป็นมงคล,หญิงที่ดีงาม
ปัญจธรรม แปลว่า
ธรรมทั้ง ๕
ศักดิ์ปาณัสม์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
พงศ์ปาณัสม์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
มูหะหมัด แปลว่า
รำพึง แปลว่า
คิดถึง คิดคำนึงอยู่ในใจ
ณัฐชมนต์ แปลว่า
รัฐชนพร แปลว่า
ประเทศและประชาชนผู้ประเสริฐ
วันณิกา แปลว่า
ปรากรม แปลว่า
ความเพียร ความบากบั่น
ธนพัฒน์ศรฆ์ แปลว่า
สัมฤทธิ์ แปลว่า
ความสําเร็จ
วรรณศิริ แปลว่า
ผู้มีผิวดี
ณัฏฐชานันท์ แปลว่า
ยินดีในการเกิดขึ้นของนักปราชญ์
พรมษาลี แปลว่า
นิติพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
สุดกันยา แปลว่า
สิ้นเดือนกันยา
ปภิชญา แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี