");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17301-17400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐชาพรรณ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เกิดมาผิวพรรณดี
ธัณศร แปลว่า
ริณลณี แปลว่า
รติกร แปลว่า
ทำให้ยินดี
นันทพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งความสุขความยินดี
พีรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันกล้าหาญ
ปริญญาพร แปลว่า
ความรอบรู้อันประเสริฐ
วชรพร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
อรรถโกวิท แปลว่า
ผู้ชำนาญ, ผู้รอบรู้ในการงานต่างๆ
ปิยะลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่รัก
รัชนีพร แปลว่า
เวลากลางคืนอันประเสิรฐ
ภูวมินทร์ แปลว่า
[ภูมินทร์]
ณฐิฌา แปลว่า
สิริวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
พรศิลป์ แปลว่า
ศิลปะที่ประเสริฐ
อัตถกร แปลว่า
ผู้สร้างประโยชน์
เพิ่มทรัพย์ แปลว่า
ทำให้ทรัพย์เพิ่มขึ้น
เพิ่มสิน แปลว่า
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
กัญพรรณ แปลว่า
หญิงสาวสวย บริสุทธิ์ที่และเกิดมาในตระกูลที่ดี
สิริพจน์ แปลว่า
คำพูดที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัทรวี แปลว่า
ผู้มีสิริมงคลดุจแสงแห่งดวงอาทิตย์
วสินทร์ แปลว่า
ธนญดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ณัฐวรัญ แปลว่า
ปราชญ์ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
เสวดี แปลว่า
สินีนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
สินีนารถ แปลว่า
ณิชชาวีณ์ แปลว่า
พิณที่บริสุทธิ์
พัทธ์นันท์ แปลว่า
ความผูกพันที่น่ายินดี
อารตา แปลว่า
ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
รสรินทร์ แปลว่า
นัยน์รัตน์ แปลว่า
แก้วมีอันมีค่าประดุจดวงตา
ณัฏฐ์ชพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าดุจเพชร
รวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฏฐ์วรัชญ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
สุฑาริณี แปลว่า
สมจริง แปลว่า
เหมือนจริง
วันวิกรณ์ แปลว่า
วันที่กระทำ
วัลวิกรณ์ แปลว่า
วรรณ์วิกรณ์ แปลว่า
ชนชั้นของผู้กระทำ
สิรัศมิ์ชญา แปลว่า
สุปรานี แปลว่า
ผู้น่าเอ็นดูยิ่ง
เจียม แปลว่า
รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ
ศิวากร แปลว่า
พระอิศวรผู้สร้าง
อรจิรัฐฎ์ แปลว่า
หญิงสาวที่อายุยืน
สุนีรัตน์ แปลว่า
ผู้นำที่ดี
พัทธีรา แปลว่า
พัทธี แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่อง
ประภาวิน แปลว่า
[ประภาวินท์]
อินกาญจน์ แปลว่า
อรรถนพ แปลว่า
เนื้อความทั้ง ๙
ปฐวิน แปลว่า
แผ่นดิน
นทิตา แปลว่า
ผู้เปรียบดั่งสายน้ำ
ธีรพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยนักปราชญ์
ปภิณวิช แปลว่า
มีความรู้แตกฉาน
นบพรภค แปลว่า
น้อมรับโชคอันประเสริฐ
ณัฏฐนพัชญ์ แปลว่า
อัฎฉราภรณ์ แปลว่า
นฤเทพ แปลว่า
พระราชา
วีระโชค แปลว่า
ความกล้าหาญและมีโชค
สุริยงค์ แปลว่า
องค์ประกอบของพระอาทิตย์
ปวรรณพัสตร์ แปลว่า
ธันย์บดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เลี้ยงดู
ไอธวัฒน์ แปลว่า
อิสรียกร แปลว่า
บ่อเกิดของความเป็นใหญ่
ธรรมวัฒน์วงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เจริญในธรรม
วัทนินทุ์ แปลว่า
หน้างามดังดวงจันทร์
ภูริชช์ แปลว่า
แผ่นดิน
ภูชิต แปลว่า
ผู้ชนะแผ่นดิน
รัตนาภา แปลว่า
แสงจากดวงแก้ว
นพวิทย์ แปลว่า
ความรู้ทั้ง ๙
ศตฉัน แปลว่า
ณัจยา แปลว่า
การสะสมความรู้
ธริศ แปลว่า
เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษา
ธนชาต แปลว่า
การเกิดขึ้นของเงิน
ปาริดา แปลว่า
[ปาลิดา]
เปรมมิดา แปลว่า
ภัทรจาริน แปลว่า
มีความประพฤติดี
ประกอบเกียรติ แปลว่า
ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
ปองใจ แปลว่า
ต้องการความรัก
ณัฐฏพัชร แปลว่า
ผู้มีความรู้ประดุจเพชร
ปริยุทธ แปลว่า
การรบโดยรอบ
ธนันณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พีร์ภากร แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญดุจพระอาทิตย์
พรรณเชษฐ์ แปลว่า
พี่ชายผู้มีผิวดี
สุภัทรชัย แปลว่า
ผู้เจริญด้วยชัยชนะ
พินัย แปลว่า
เงินค่าปรับเป็นภาคหลวง
วิทธิกร แปลว่า
รวย แปลว่า
ได้มาก,มีมาก
ธีรัช แปลว่า
เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธนธัส แปลว่า
อรไอริน แปลว่า
หญิงสาวผู้มีแสงสว่าง
ณัฐพงค์ แปลว่า
ธีระวัชร์ แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์
นนทกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่น่ายินดี
เปรมยาภา แปลว่า
ณัฐชิตาณันท์ แปลว่า
พงศ์ธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเชื้อสาย
อัศรากูล แปลว่า
ณัฐณิชารัตน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ประดุจแก้วมณี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี