");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17201-17300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วสินชัย แปลว่า
ธำรง แปลว่า
ทรงไว้ ชูไว้
นิลุบล แปลว่า
บัวขาบ
นิลัน แปลว่า
รุ่งโรจน์ แปลว่า
กระจ่างแจ้ง โชติช่วง
พัชระพัตร แปลว่า
เสื้อผ้าประดับเพชร
สุริยนต์ แปลว่า
การเคลื่อนไปของเทวดา
ธนธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
พรรณนวสรวง แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีดั่งมาจากสวรรค์ทั้ง ๙ ชั้น
เวช แปลว่า
หมอรักษาโรค
พรจันทร์ แปลว่า
ความปราถนาของพระจันทร์
อักษิพร แปลว่า
มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
นรินทร์ฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของพระราชา
นาถชญา แปลว่า
ผู้รู้อันเป็นที่พึ่ง
ปธิตา แปลว่า
ปิณรยา แปลว่า
ภัทลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ปุญญาภา แปลว่า
รัศมีของความดี
เณชญา แปลว่า
พินินทัพพ์ แปลว่า
ธนสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในเรื่องทรัพย์
ธัญญาพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ปัณวริญจ์ แปลว่า
[ปัณณวรินทร์]
ปราณหทัย แปลว่า
ชีวิตและจิตใจ
ปราชญา แปลว่า
ปัญญา
นุชจรินทร์ แปลว่า
น้องหญิงผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
สิริการย์ แปลว่า
เจริญในการงาน
ภัคภิณญา แปลว่า
[ภัคภิญญา]
ทัพพ์ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
ศรุติ แปลว่า
สิ่งที่ได้ยิน กิตติศัพท์
รณสฤษฎ์ แปลว่า
การรบอย่างสร้างสรรค์
วชิรปาณี แปลว่า
ผู้ถือวชิระ คือ พระอินทร์
พิรญาณ์ แปลว่า
มีความรู้อันกล้าหาญ
นิศากิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในเวลากลางคืน
พุทธิพัชร แปลว่า
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานดุจเพชร
พัดชากาญจน์ แปลว่า
ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่งที่มีค่าดุจทองคำ
วิศรันย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันวิเศษ
ธีรสิน แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
ศุภกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เป็นมงคล
นครินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
ณฤภู แปลว่า
คนของแผ่นดิน
ศุภาสินี แปลว่า
หญิงที่ดีงาม
ไอยดา แปลว่า
ยิ่งใหญ่มาก
พิมรดา แปลว่า
แบบอย่างที่น่ายินดี
พา แปลว่า
นําไปหรือนำมา
ณัฎฐรินัน แปลว่า
เอกพิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่หนึ่ง
วรรณธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้สวยงาม
เปรมา แปลว่า
รักชื่อพระอาทิตย์
พรประเสริฐ แปลว่า
ความปราถนาอันประเสริฐ
ภูเบศวร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่
นิดา แปลว่า
ผู้ฝึกมาดีแล้ว
แสงอ่อง แปลว่า
แสงที่สุกใส
อณัทศา แปลว่า
อนนต์ แปลว่า
มากมาย, ไม่มีที่สิ้นสุด
ศุภกิตติ แปลว่า
เชื่อเสียงอันเป็นมงคล
อิสระ แปลว่า
เป็นใหญ่ เป็นไทแก่ตัว
หยาด แปลว่า
หยดลง
ศิระกัลป์ แปลว่า
ที่สุดในระยะเวลาอันยาวนาน
สุตาภัทร แปลว่า
ลูกสาวผู้เจริญ ลูกสาวผู้ดีงาม
ปภานลิน แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นเครื่องนำทาง
ธรรมธาดา แปลว่า
ผู้ทรงธรรม
พงษ์สกุล แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
สุริดา แปลว่า
เทวดา
เปรมจิรา แปลว่า
ความอิ่มใจตลอดกาล
ธัชเดช แปลว่า
อำนาจแห่งธงชัย
โอรส แปลว่า
ลูกชาย, ผู้เกิดแต่อก
เอวาลีญ แปลว่า
อลันจ์ แปลว่า
ไม่รับสินบน
ภัทร์รวิ แปลว่า
ผู้มีความเจริญดุจดวงอาทิตย์
อมรรัต แปลว่า
ท้องฟ้ายามค่ำคืน
พิศจำรัส แปลว่า
ดูอย่างละเอียดและรุ่งเรือง
ณัฐเศรษฐ์ แปลว่า
ปราชญ์ที่ดี,นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐเศรษฐ แปลว่า
ปราชญ์ที่ดี
สิภาลักษณ์ แปลว่า
ธนัตถ์ศรณ์ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งและมีความสำเร็จด้วยทรัพย์
พรภวิษย์ แปลว่า
อนาคตอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พัชริณ แปลว่า
[พัชรินทร์]
พลอยณัชชา แปลว่า
พลอยที่บริสุทธิ์
เสนา แปลว่า
กองทหาร, กองทัพ, หมู่พลทหาร
ธัณญภัสร์ แปลว่า
[ธันยภัสร์]
เหมย แปลว่า
ดอกเหมย
ณวพร แปลว่า
[นวพร]
ธนานาท แปลว่า
มีชื่อเสียงในเรื่องทรัพย์
อริษา แปลว่า
ริษา แปลว่า
นิลดา แปลว่า
มีนิลมาก
นรีพัฒน์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญ
ธนัตพร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
พิม แปลว่า
แบบอย่าง
วิทูรย์ แปลว่า
พิชญานันทน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดี
อภิสรา แปลว่า
เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
ธารตรี แปลว่า
แม่น้ำทั้ง ๓ สาย
วิไลวรรณ์ แปลว่า
ผิวงาม
อรุณรัตน์ แปลว่า
แสงสว่างยามเช้า
วันวิสา แปลว่า
[วันวิสาข์]
อาสน แปลว่า
ที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร)
สุบงกช แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดอกบัว
วชิรวิชญ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ดุจเพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี