");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17101-17200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปณัฏฎา แปลว่า
นักปราชญ์
สุภาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม
ปณิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งตำรา
เอก แปลว่า
เป็นหนึ่ง
วรัศวินณ์ แปลว่า
วิรัศวินณ์ แปลว่า
ปฏิทิน แปลว่า
แบบสําหรับดูวัน เดือน ปี
สุภัคพิมล แปลว่า
ผู้มีโชคที่บริสุทธิ์
ปณัสสินี แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์
เปรมระพี แปลว่า
ผู้รื่นเริงเหมือนพระอาทิตย์
ภรันฎา แปลว่า
นวลอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวขาวปนเหลือง
ปรียาภัทร์ แปลว่า
เจริญในความรัก
ปภัสสา แปลว่า
เหมาะสมกับแสงสว่าง
ธงศักดิ์ แปลว่า
ธงที่มีอำนาจ
ไอยรีย์ แปลว่า
อาภาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดี
ศจีรัตน์ แปลว่า
แก้วของพระนางศจีผู้เป็นชายาของพระอินทร์
พัชรดนย์ แปลว่า
ลูกสาวที่ดีดุจเพชร
ศศิญดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สง่าดุจพระจันทร์
สุธารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วบริสุทธิ์จากสวรรค์
ปิยะพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ณิรินทร์ แปลว่า
รัตติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยกลางคืน
สิริตวงพร แปลว่า
ตวงศิริมงคลอันประเสริฐ
ร่ำรวย แปลว่า
รวยมาก
พรรณอร แปลว่า
หญิงผู้มีผิวงาม
ศิลป์สินี แปลว่า
นางงามผู้มีศิลปะ
สวลี แปลว่า
น้ำผึ้ง
รวินท์วรกานต์ แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นที่รักและประเสริฐ
ภาวีรัตน์ แปลว่า
แก้วที่เปลี่ยนไป
อาสินีพร แปลว่า
หญิงงามอันประเสริฐ
นาฏอนงค์ แปลว่า
นางรำ,หญิงสาวผู้งดงาม
ณชิตชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีชัยชนะในความรู้
ปพัฒศนันต์ แปลว่า
ปาร์ณชยาน์ แปลว่า
รัชดา แปลว่า
เงิน
รมิดารา แปลว่า
[รมิดา]
รมิชิดา แปลว่า
[รมิดา]
เพทาย แปลว่า
พลอยชนิดหนึ่ง สีแดงสลัว ๆ
อัครวาตรี แปลว่า
นิตรัชดา แปลว่า
อบรมเรื่องเงิน
ณัฏฐวรรณ แปลว่า
ชนชั้นนักปราชญ์ ผู้มีผิวพรรณงามดุจนักปราชญ์
พัชรกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งเพชร
นายุพา แปลว่า
นาของหญิงงาม
พุฒิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พิมลภา แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์
ธัญภัทร แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
ณัชพร แปลว่า
การเกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
ภานุกร แปลว่า
แสงอาทิตย์
ศีตลา แปลว่า
เย็นสนิท เยือกเย็น
ศรศิลป์ แปลว่า
ลูกศรและคันธนู
อิงครัต แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
พิมพ์สุภา แปลว่า
แบบอย่างที่ดี
ภรัญญา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
สุระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
นิชาพัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้จักกรอบของตน
วินันท์ดา แปลว่า
ผู้ยินดีมาก
ธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
ปิติพร แปลว่า
ความสุขใจอันประเสริฐ
อัครพัณธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
ธัญวิศิษฏ์ แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ธิติกร แปลว่า
สร้างความเพียร ความดี และอดทน
รัชญา แปลว่า
ผู้รอบรู้ความเป็นพระราชา
พีรยศ แปลว่า
เกียรติยศอันเนื่องจากความกล้าหาญ
ศิร์คิราห์ แปลว่า
นฤทัย แปลว่า
ใจคน
ณัฏฐภัค แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีโชค
อัฐ แปลว่า
ชื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินของไทยในอดีต
วันชาติ แปลว่า
วันที่ก่อตั้งประเทศ, วันที่เกิด
สุทธิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่บริสุทธิ์
ประภา แปลว่า
แสง แสงสว่าง แสงไฟ
สุปวีณ์ แปลว่า
ผู้ฉลาด ผู้ชำนาญ
ภัคทนัน แปลว่า
ธนชภค แปลว่า
ผู้มีโชคเกิดจากทรัพย์
รัฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของประเทศ
ปิ่นสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
ธนิตา แปลว่า
ผู้หนักแน่น
ประกาสิทธิ์ แปลว่า
[ประกาศิต]
สินจัย แปลว่า
ปิยะชาย แปลว่า
ชายผู้เป็นที่รัก
รำไพพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีความงามดั่งพระอาทิตย์
ธัญสิริ แปลว่า
ความดีอันเป็นมงคล
อ้อมนภา แปลว่า
ล้อมด้วยท้องฟ้า
สุรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดแต่เทวดา, ผู้เกิดมาเก่งกล้าเหมือนเทวดา
สุมัญชะยา แปลว่า
ธรรมธนรักษ์ แปลว่า
ธรรมที่รักษาทรัพย์
อิมรอน แปลว่า
เพ็ญจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
ทรง แปลว่า
รักษาไว้
เนตรสิตางคุ์ แปลว่า
[เนตรสิตางศุ์]
พลัฏฐ์ แปลว่า
ตั้งอยู่ในกำลัง, ทรงพลัง
ภัสสร แปลว่า
แสงสว่าง รัศมี
นันทสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
ปาลิดา แปลว่า
ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ธัญญ์ฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในความดี
ณัฐกาญจน์ แปลว่า
ปราชญ์และทองคำ
สุทธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
สุพรรณิการ์ แปลว่า
ฝ้ายคำ
สงัด แปลว่า
เงียบเชียบ,เงียบ,เงียบสงัด,เงียบสงบ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี