");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17001-17100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นวกฤช แปลว่า
กริชทั้ง ๙
ประกฤษฎิ์ แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฏฐพัช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้้อยู่ในกรอบ
้เอกวัตร แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พึงกระทำ
วรรยา แปลว่า
ดีเด่นและเป็นใหญ่
ปิยะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นที่รัก
ปิยะทัศน์ แปลว่า
น่ามอง
ปทุม แปลว่า
ดอกบัว
อรรถษรา แปลว่า
ณัฐยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงความเป็นปราชญ์
ปราณิสา แปลว่า
เจ้าแห่งชีวิต
นันทญานิตย์ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งที่น่ายินดีเสมอ
ชน แปลว่า
คน
เรยา แปลว่า
ชื่อหญิงในละครเรืองดอกส้มสีทอง
นันทกัญ แปลว่า
หญิงสาวผู้แสนยินดี
ชัย แปลว่า
ชนะ
ธันย์ปวัฒน์ แปลว่า
โชคดีที่เป็นไปได้
พชรมน แปลว่า
ผู้ที่มีจิตใจดุจเพชร
ณไกรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เก่งกล้า
ณิชพิมพ์ แปลว่า
แบบอันบริสุทธิ์
ปัญจมา แปลว่า
ลำดับที่ ๕, สวย งาม
ศิริทิพย์ธิดา แปลว่า
บุตรสาวผู้เป็นมงคลและมาจากสวรรค์
สิริทิพย์ธิดา แปลว่า
บุตรสาวผู้เป็นมงคลและมาจากสวรรค์
วลัยลักษณ์ แปลว่า
กำไลมือที่ดี
ปูรณ์ณิชชา แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์
วิษณุสรณ์ แปลว่า
ผู้มีพระนารายณ์เป็นที่พึ่ง
ภาวริสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแสงสว่างอันประเสริฐ
เอมา แปลว่า
หวาน
สิริจิตต์ แปลว่า
ใจที่เป็นมงคล
ปริษฐา แปลว่า
รถา แปลว่า
รถ
นันธิดา แปลว่า
พรรณกร แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
สายน้ำทิพย์ แปลว่า
สายน้ำจากสวรรค์
สิทธิ์ศักดิ์ แปลว่า
สำเร็จในอำนาจ
พิชญ์ชัญญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริญ
วชิรญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาประดุจเพชร
นิดดา แปลว่า
มากน้อย
ณัฐพิชาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีวิชาและความรู้อันมั่นคง
วรีพร แปลว่า
ประเสริฐ
พิมพ์นิภาด์ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
ธนากรณ์ แปลว่า
การกระทำของทรัพย์
วลัลลักขณา แปลว่า
สิทธิพล แปลว่า
พลังแห่งความสำเร็จ
สุชธีร์สิน แปลว่า
ณัฐปัณณธร แปลว่า
ปราชญ์ผู้ค้ำจุนหนังสือ
กรรณ แปลว่า
ใบหู
วินวศิษฐ์ แปลว่า
อภิชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหนือผู้อื่น
นุชญาดา แปลว่า
น้องผู้ทรงภูมิความรู้
ภคมน แปลว่า
ผู้มีโชคทางใจ
เพ็ญยุกต์ภา แปลว่า
รัศมีอันเต็มเปี่ยมของความถูกต้อง
ศักรพัทธ์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความผูกพัน
นิยม แปลว่า
ชมชอบ ยอมรับนับถือ ชื่นชมยินดี
สิทธินนท์ แปลว่า
ความสำเร็จอันน่ายินดี
พลอยศิรัส แปลว่า
ผู้นำแห่งพลอย
สอองทิพย์ แปลว่า
พิธิตา แปลว่า
นฤดม แปลว่า
เลิศชายหรือแข็งแรงที่สุด
นันท์ฐิรา แปลว่า
ความยินดีอันยั่งยืน
นุฤดม แปลว่า
นิษาพัชญ์ แปลว่า
ณัฎฐชัยกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฎฐวัตร แปลว่า
สิ่งที่กระทำของปราชญ์
ณพชร แปลว่า
เพชร
สุทธินันท์ แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
ณฐพชร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
ยอด แปลว่า
ส่วนสูงสุด ส่วนเหนือสุด
วรัชนันต์ แปลว่า
วลัญช์ปพร แปลว่า
เครื่องหมายที่ประเสริฐ
นัฐชานันท์ แปลว่า
วรัตน์ศินี แปลว่า
ธนวุฒิ แปลว่า
เจริญด้วยทรัพย์
นิรุธ แปลว่า
พินิจนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการพิจารณา
ทิม แปลว่า
ห้องแถวสำหรับพักหรือไว้ของในพระราชวัง
ธนาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ,ผู้ค้ำจุนทรัพย์
สุภชาดา แปลว่า
เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
รสสุคนธ์ แปลว่า
ชื่อไม้เถาชนิด ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ กลิ่นหอม
อคิราห์ แปลว่า
แสงอาทิตย์ สวยเด่น
ภูริตา แปลว่า
หญิงเจ้าปัญญา
พัฒิชญา แปลว่า
พัด-ชะ-ยา
นรินฤทธิ์ แปลว่า
คนที่มีิิอำนาจ
ศิวารินทร์ แปลว่า
ภัทธารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการค้ำจุนอันประเสริฐ
ภิญญาดา แปลว่า
ปราชญ์หญิงผู้มีปัญญา
ภัทรมน แปลว่า
ใจที่เจริญแล้ว
ภทรมนต์ แปลว่า
คำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เจริญ
สเรดา แปลว่า
ณัฏฐามณี แปลว่า
แก้วของปราชญ์
ธีภพ แปลว่า
มีปัญญา
ไอลดา แปลว่า
ไอที่เป็นสาย
รัตน์สุดา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประดุจดวงแก้ว
ธัญธารีย์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ณัฐกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้ทรงภูมิความรู้
นิชกานต์ แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา แปลว่า
เหมือนแม่,ผู้มีแม่เป็นแบบอย่าง
ณัฐวรันธร์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ณฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งปราชญ์
อัยย์ฌาร์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี