");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16901-17000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นภันต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้า
สุรีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงดงามดุจผิงขอฃเทวดา
ปทุมวดี แปลว่า
บัว
ปริยาภัทธ แปลว่า
[ปริยาภัท]
ธัญกัญจน์ แปลว่า
มั่งมีทองคำ
ธณัณณัฐ แปลว่า
[ธนัญณัฐ]
พรภคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคอันประเสริฐ
ปิยะวัฒนฺ์ แปลว่า
เจริญในความรัก
พลอยภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของพลอย
นิทัศน์ แปลว่า
อุทาหรณ์
รุจิลาภา แปลว่า
รุ่งเรืองในลาภ
โสมสุดา แปลว่า
หญิงผู้งดงามดุจดวงจันทร์
พิญญารัศม์ แปลว่า
[ภิญญารัศมิ์]
นาลิณี แปลว่า
[นลินี]
พชรตี แปลว่า
ผู้ยินดีในกฏระเบียบ
วิระภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความกล้าหาญ
อรนิช แปลว่า
หญิงผู้เป็นนิรันดร,หญิงผู้เป็นตัวของตัวเอง
เอื้อกานต์ แปลว่า
เอาใจใส่และเป็นที่รัก
ณัฏฐ์รดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้ยินดีแล้ว
วิรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความกล้าหาญ
ปวรรัตน์ แปลว่า
รัตนะอันประเสริฐ
ปทุมมา แปลว่า
ดอกบัว,ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ปัทวรรณ แปลว่า
[ปัทมวรรณ]
ภิญญา แปลว่า
กรอบ
ปวรรณรัตน์ แปลว่า
[ปวันรัตน์]
ธนกร์ แปลว่า
สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ณัฏฐวี แปลว่า
[ณัฏฐวีร์]
ศิรินาถ แปลว่า
ที่พึ่งอันเป็นมงคล
ภพกฤต แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
พัชรีวรรณ แปลว่า
งดงามดุจเพชร
ประคอง แปลว่า
พยุงให้ทรงตัวอยู่
สุกานดา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
วรรณชาติ แปลว่า
ชนชั้นจากการเกิด
เพียงฟ้า แปลว่า
เสมอฟ้า
ปรีติภัทร แปลว่า
ประเสริฐและมีความสุข
เขียน แปลว่า
เนตรทราย แปลว่า
มีตาสวยดุจตาเนื้อทราย
พีรเดช แปลว่า
อำนาจของนักรบ
วิยะดารัตน์ แปลว่า
ธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้ากุเรปัน
อุรชา แปลว่า
บุตรสาว
ศริญญา แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
สิธยา แปลว่า
บรรลุผลสำเร็จ
พณิชน แปลว่า
อนุธิดา แปลว่า
ลูกสาวคนเล็ก
วัชรนันต์ แปลว่า
เพ็ญสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เต็มเปี่ยมด้วยความงาม
ปีติภัทร แปลว่า
ผู้เจริญด้วยอิ่มใจ
ไปยดา แปลว่า
[ไปรยาดา]
ณัฐกรณ์พล แปลว่า
กำลังแห่งการกระทำของนักปราชญ์
นารถนารา แปลว่า
อรรคพล แปลว่า
ผู้มีกำลังเป็นเยี่ยม
ธัสสะ แปลว่า
ณัฐชณดา แปลว่า
วิสุทธินันท์ แปลว่า
ยินดีในความบริสุทธิ์
พลายุทธ แปลว่า
กำลังในการรบ
ธิดาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของบุตรสาว
พัชกร แปลว่า
บ่อเกิดสิ่งที่ควรละทิ้ง
สมจิตต์ แปลว่า
ดั่งใจคิด
พัชนันท์ แปลว่า
ยินดีในสิ่งที่ละเว้น
นันทนัช แปลว่า
เกิดความยินดี
สุริยศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์
นัตถ์สรวง แปลว่า
ศุ แปลว่า
ดี
ศุภัครียาณ์ แปลว่า
อัญญารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่ทรงคุณค่า
ปัฐณิวัฒน์ แปลว่า
สติมา แปลว่า
ผู้มีสติระลึกได้
พิมศรีมาลัย แปลว่า
มาลัยที่เป็นแบบอย่างและงดงาม
ศุภรานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการคำ้จุนสิ่งอันเป็นมงคล
สรกฤษณ์ แปลว่า
ศรของพระกฤษณะ
สุภัคศรันย์ แปลว่า
ผู้พึ่งพาโชคดี
ศุภสิน แปลว่า
ทรัพย์สินที่ดี
โสมาวดี แปลว่า
มีความงามประดุจพระจันทร์
ณิชาพร แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
วาลิดา แปลว่า
สุจินดา แปลว่า
มีความคิดดี
๊ณรงค์ แปลว่า
การรบ
เพชรภูวิศ แปลว่า
เพชรที่เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พัชรภคิน แปลว่า
ผู้มีโชคเกี่ยวกับเพชร
พัชร์ภคิน แปลว่า
ผู้มีโชคเกี่ยวกับเพชร
ปิยะวรรณ์ แปลว่า
ูผู้มีผิวงาม
ณัฐภัชร แปลว่า
[ณัฐภัทร]
วรญา แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
รัตติพร แปลว่า
ราตรีอันประเสริฐ
ศิริสัญชัย แปลว่า
ความชนะอันเป็นมงคล
วรกาญจน์ แปลว่า
ทองที่เป็นมงคล
วิรินรำไพ แปลว่า
งดงามและกล้าหาญ
ไอยวลี แปลว่า
เป็นใหญ่ในคำพูด
ธันดา แปลว่า
[ธันยดา]
รักษ์ แปลว่า
รักษา, ปกป้อง
รัตน์ แปลว่า
แก้วมณี
ณัฐวิทย์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้รอบรู้ในวิทยาการ
ศักดิ์ทวี แปลว่า
อำนาจที่เพิ่มขึ้น
ธพสิษฐ์ แปลว่า
ท่านที่ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
ธนิสสรณ์ แปลว่า
มีทรัพย์เป็นที่พึ่ง
ศรีวิชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นมงคล, ชัยชนะอันสวยงาม
ณัฐกมล แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
อรรตคุปต์ แปลว่า
วริณกร แปลว่า
ผู้สร้างปัญญาอันประเสริฐ
นวัตพร แปลว่า
ประเสริฐและใหม่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี