");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1601-1700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทรรศนพรรณ แปลว่า
ผิวอันน่ามอง
ทองคำ แปลว่า
เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง ฯ
ทัชชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเพื่อการให้
ทิวา แปลว่า
วัน, กลางวัน
ทีปกร แปลว่า
ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
ทักษอร แปลว่า
ความฉลาด
ทศพร แปลว่า
พร ๑๐ ประการ
ทยากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทิตยา แปลว่า
มีความรุ่งเรือง
ทวีศักดิ์ แปลว่า
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ทวีทรัพย์ แปลว่า
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สมบัติ
ทัชชกร แปลว่า
ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
ทรงธรรม แปลว่า
การทรงไว้ซึ่งความดี
ทวีชัย แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ทัศพร แปลว่า
ผู้มีพรอันประเสริฐ 10 ประการ
ทิพย์อักษร แปลว่า
อักษรสวรรค์
ทัศนีย์ แปลว่า
น่าดู งาม
ทวีกร แปลว่า
ผู้สร้างเพิ่ม
ทัตพัชชา แปลว่า
ให้เกิดในกรอบ
ทองสุข แปลว่า
ทองแห่งความสุข
ทองใบ แปลว่า
ทองคำที่แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆ
เทวสรร แปลว่า
ผู้ที่เทวดาเลือกสรร
ทวีวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เพิ่มขึ้น
ทิราพร แปลว่า
ทินภัทร แปลว่า
วันที่เป็นสิริมงคล
ทิวาพร แปลว่า
พรจากพระอาทิตย์
เทียนศรี แปลว่า
เทียนมงคล
ทานตะวัน แปลว่า
ชื่อไม้ดอกไม้ชนิดมีสีเหลือง มักหันไปทางดวงตะวัน, ชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่ง สำหรับบังแดด
ทิสานาฎ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการฟ้อนรำ
ทัศภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทั้ง ๑๐
ทิวาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
ทวิวงศ์ แปลว่า
สองตระกูล
เทพวร แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
ทรงศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจ
ทัชชภร แปลว่า
ผู้ให้การค้ำจุน
ทักษิณ แปลว่า
ใต้(ทิศ)
ทิพยวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวดุจดังชาวสวรรค์
เทวาพล แปลว่า
กำลังเทวดา
ทัตพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ให้
ทิพย์วัลย์ แปลว่า
เชื้อสายสวรรค์
ทิพย์ทัพพ์ แปลว่า
สมบัติของเทวดา
ทองพัด แปลว่า
ทศพล แปลว่า
กำลัง ๑๐ ประการ
เทพธิดา แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
ทนธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความคงทน
ทิพา แปลว่า
วัน
ทินนกฤษณ์ แปลว่า
การให้ของพระกฤษณะ
ทัตพิชา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ทิพวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา,ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ทักษ์ดนัย แปลว่า
บุตรชายที่มีความชำนาญ
ทิพารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของเทวดา
ทันตา แปลว่า
ทันทีทันใด,ฟัน
ทนงศักดิ์ แปลว่า
ผู้เชื่อมั่นในอำนาจของตน
ทักษกร แปลว่า
ผู้ทำด้วยความชำนาญ
ทิพย์นลิน แปลว่า
ดอกบัวของเทวดา,ดอกบัวสวรรค์
ทักษพร แปลว่า
ผู้มีความชำนาญอันเป็นเลิศ
เทวาภิรมย์ แปลว่า
มีความสุขดุจเทวดา
ทักษ์ปฤษฎิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความชำนาญ
ทักษธิษณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
ทักษนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ
ทรงพร แปลว่า
มีความประเสริฐ
ทัตพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการให้
ทวีภัทร แปลว่า
ความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ทิพรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วสวรรค์
ทัสนันทน์ แปลว่า
ทวีโชค แปลว่า
โชคดีที่เพิ่มขึ้น
เทพกรณ์ แปลว่า
การกระทำของเทวดา
ทักษิณา แปลว่า
ทิศใต้,ทางใต้
ทรงวุฒิ แปลว่า
มีความรู้
ทิวพนัส แปลว่า
ทิวป่า
ทัยแก้ว แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อที่มีคุณค่า
ทิพย์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์สวรรค์
ทินกฤต แปลว่า
ผู้ให้แล้ว
ทวิน แปลว่า
คู่หรือฝาแฝด(อังกฤษ)
ทักษภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความชำนาญ
ทิพย์วารี แปลว่า
น้ำทิพย์, น้ำสวรรค์
ทิพย์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วสวรรค์
ทินรัตน์ แปลว่า
ให้สิ่งที่มีค่า
ทัพพ์รวินทร์ แปลว่า
สมบัติของพระอาทิตย์
ทรงพล แปลว่า
มีกำลัง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี