");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16801-16900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สอ แปลว่า
ขาว
พวงแก้ว แปลว่า
ช่อของแก้วมณี
ภุชคินทร์ แปลว่า
พญากาฬนาคราช
เพ็ญประภาค แปลว่า
อัญคณา แปลว่า
หมู่ที่ต่างไป
ณัฐฌานนท์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เกิดมาพร้อมความยินดี
อังคณาลินทร์ แปลว่า
รัชดาพร แปลว่า
เงินอันประเสริฐ
สมนึก แปลว่า
ดั่งใจคิด
อัจจิมา แปลว่า
มีแสง สว่าง รุ่งเรือง
นิพาพร แปลว่า
ธนิกา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
พิมพ์เจรียง แปลว่า
แบบอย่างการขับกล่อม
ธัณณภัสร์ แปลว่า
รัญชนา แปลว่า
ความยินดี
วิชยุตม์ แปลว่า
ชัยชนะอันสูงสุด
อนาวิญช์ แปลว่า
สาธนีย์ แปลว่า
ต้องทำให้สำเร็จ
ไอศิกา แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่
สุธิมา แปลว่า
ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
วรวลัญช์ธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งลักษณะอันประเสริฐ
อรณภัส แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
สุภชัย แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
เอมมาลิน แปลว่า
บ้านที่สงบสุข(ภาษาเยอรมัน)
ธนัญนภัส แปลว่า
ผู้มีความรู้ในทรัพย์มาก
ประภาภรณ์ แปลว่า
แสงของเครื่องประดับ
ณฤบัญช์ แปลว่า
ประพันธ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักประพันธ์
รณภูมิ แปลว่า
สนามรบ
ปรีญาณัฎฐ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้รอบรู้
พลอยรตน แปลว่า
พลอยแห่งความรื่นรมย์
รวมรัฐ แปลว่า
รวมประเทศ
ศักดิ์ณรงค์ แปลว่า
อำนาจในการรบ
เนตรอุมา แปลว่า
พระเนตรของพระอุมา
ปาณิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากมือ
นุชรินทร์ แปลว่า
[นุชจรินทร์]
น้อมคุณ แปลว่า
เคารพในความดี
สุนิชา แปลว่า
ผู้เป็นนิรันดร
ธนวิชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ในเรื่องทรัพย์
ปรมาพร แปลว่า
ความปราถนาอันเป็นเลิศ
พัทธรินทร์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
เรนนี่ แปลว่า
ศรีเสาวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีและงดงาม
ภูมิรัตน์ แปลว่า
แผ่นดินทีมีแก้วมณี
สุวกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่ดี
สุมนต์ฉัตร แปลว่า
ผู้ที่เป็นร่มเงาและรักในสิ่งที่ดี
นครา แปลว่า
เมืองใหญ่
ชนาเมธ แปลว่า
ปัญญาแห่งชนทั้งปวง,นักปราชญ์
สิริรัก แปลว่า
ผู้ที่รักความงดงาม
พชรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง,ทรงไว้ซึ่งเพชร
ภาค แปลว่า
ส่วน
พลวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในพละกำลัง
พลเดช แปลว่า
พลังอำนาจ
พัชรพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้เพชร
ปัณลี แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
นิติธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งกฏหมาย
นันท์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
วรัญชิต แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้ที่ประเสริฐ
รวิโรจน์ แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
ภูวนาท แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
วรัชญาน์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
วิรชา แปลว่า
ผู้ปราศจากมลทิน
รพีพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์,พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ
สมเศียร แปลว่า
ศีรษะที่เหมาะสม
ปริพล แปลว่า
เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปราชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารอบรู้
ภูษณ แปลว่า
เครื่องประดับ
สัญชาติ แปลว่า
ความเกิด การเป็นขึ้น ความอยู่ในบังคับ คืออยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกัน
ธัญชนิต แปลว่า
ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
โองการ แปลว่า
คําศักดิ์สิทธิ์
ปพัทธ์ศรัญย์ แปลว่า
สุดาวดี แปลว่า
ลูกสาว
ปวีนา แปลว่า
[ปวีณา]
เดช แปลว่า
อำนาจ
อรทิพย์ แปลว่า
นางฟ้า
ณัฐวรินทร์ธร แปลว่า
ปราชญ์ผู้ค้ำจุนสายน้ำใหญ่
ภูมิทัศ แปลว่า
แผ่นดินทั้ง ๑๐
อธิตสิทธิ์ แปลว่า
[อธิติสิทธิ์]
ประพันธ์ แปลว่า
แต่ง เรียบเรียง ร้อยกรอง ผูกถ้อยคําเป็นข้อความเชิงวรรณคดี
ฐิติวุฒิ แปลว่า
การตั้งอยู่ของความรู้
วรภร แปลว่า
ค้ำจุนความประเสริฐ
วิษณุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
อัณณพัทธ์ แปลว่า
แม่น้ำที่ผูกพัน
รดามณี แปลว่า
ยินดีในแก้ว
สุชีรา แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญ
รดาวานี แปลว่า
[รดาวาณี]
อมรชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ไม่เสื่อมสูญ
ณิชารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์
ปารเมษฐ์ แปลว่า
ฐานะสูงสุด
นันท์นิชา แปลว่า
ยินดีในความเป็นตัวเอง
พนม แปลว่า
ภูเขา
อุไร แปลว่า
ทองคํา
รัชฎากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งเงิน
สิญาธร แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
รัชต์รวีย์ แปลว่า
เงินของผู้มีความรู่งเรือง
ปวีณวัฒน์ แปลว่า
ฉลาดและเจริญ
ภวินท์วัฒน์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในโลกที่เจริญ
ปวินท์ แปลว่า
ได้รับ ประสบ
ปณต แปลว่า
น้อมไหว้
ปพน แปลว่า
บริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี