");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16701-16800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปวัชศร แปลว่า
ณัฐริชา แปลว่า
ปานเดือน แปลว่า
เปรียบดังพระจันทร์
เพ็ญพิชชาภา แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองอันเกิดจากความรู้
ภัชกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้จำแนก
นิภาภรณ์ แปลว่า
เสมอเครื่องประดับ
พรชรินทร์ แปลว่า
ความปรารถนาอย่างดีเลิศ
พะนมพอน แปลว่า
[พนมพร]
พงษ์สิทธ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สำเร็จ
ณวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยสติปัญญา
ศิริธนวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญทางด้านการเงินอันงดงาม
ณัฏฐ์กฤตา แปลว่า
ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
รวิอภิวรรณ แปลว่า
ชนชั้นผู้เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
สิริรัชญา แปลว่า
ผู้รอบรู้ความเป็นพระราชาอันนำมาซึ่งความเป็นมงคล
ธนสันต์ แปลว่า
ความสงบในทรัพย์
เอมอร แปลว่า
งามอ่อนหวาน
แพรลิศรา แปลว่า
รัธทิรา แปลว่า
[รัตธิรา]
ธมนพัชร์ แปลว่า
เพชรที่สวยงาม,เพชรที่ไม่มีมลทิน
เศรษฐโชติ แปลว่า
ความดีอันรุ่งเรือง
อัครโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันเป็นเลิศ
ศุภโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของความดี
ภูมิโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองแก่งแผ่นดิน
เศวตโชติ แปลว่า
สีขาวอันรุ่งเรือง
วชิราวุธ แปลว่า
ผู้มีวชิระเป็นอาวุธ คือ พระอินทร์
อัฒโชติ แปลว่า
ความสว่างเพียงครึ่งเดียว
ภานุโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ภาณุโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พิพัฒนโชติ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
พัฒนโชติ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
สิทธิโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความสำเร็จ
สุธี แปลว่า
นักปราชญ์
ศิภาโชติ แปลว่า
[ศิร์ภาโชติ]
ศิวาโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอิศวร
นันทโชติ แปลว่า
ความยินดีอันรุ่งเรือง
ศศิพิพัฒน์ แปลว่า
พระจันทร์ผู้เจริญ
วัฒนโชติ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
อนันตโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองมากจนมิอาจประมาณได้
นวโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๙ ประการ
อุดมโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
อนาวรณ์ แปลว่า
ผู้ปราศจากความกังวล
อนัญโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความเป็นที่หนึ่ง
ภัสสรศศิ แปลว่า
แสงจันทร์
โชติ แปลว่า
รุ่งเรือง
สถิตโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่มั่นคง
ปิยะโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรัก
ศตโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
พรหมโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันบริสุทธิ์
พฤติโชติ แปลว่า
ความประพฤติอันรุ่งเรือง
นพโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๙ ประการ
อุตมโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
ดาม แปลว่า
ทาบประกอบหรือประกับให้แข็ง
ไพศาลภัทร แปลว่า
ประเสริฐมาก
ศิรินนท์ แปลว่า
ยินดีในความงาม
ปยุตา แปลว่า
ผู้มีความพากเพียร
นพฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษ ๙ ประการ
ณัฐญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ของนักปราชญ์
วงศพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเชื้อสาย
พงศ์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวงศ์ตระกูล
พิภพ แปลว่า
แผ่นดิน
พิภพภัทร์ แปลว่า
แผ่นดินบนดวงจันทร์
สกลธนณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
ศรุตตรา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้มีชื่อเสียง
พสุชา แปลว่า
ผู้เกิดจากเทวดา
อรภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
ศิวภรณ์ แปลว่า
พระอิศวรผู้ค้ำจุน
วิไลรรณ แปลว่า
ผิวงาม
นวชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๙ ประการ
พรรณรมณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณอันน่ายินดี
เอลีชา แปลว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ภัครินทร์ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่
ณภัทร์ภคพร แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้และมีโชคอันประเสริฐ
อามิตา แปลว่า
นันทวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันน่ายินดี
สตตบงกช แปลว่า
ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง
อังคณีร์ แปลว่า
พิมพาพร แปลว่า
ความปรารถนาของพระนางยโสธรา
สการัตน์ แปลว่า
สกาแก้ว
พิไลพร แปลว่า
งามและประเสริฐ
วาลินษ์ธิดา แปลว่า
ศักดิ์ฐิติ แปลว่า
การตั้งอยู่แห่งอำนาจ
พยอม แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด
พงษกร แปลว่า
สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
ศุภนิดา แปลว่า
ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
ภัทรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
นฤเนตร แปลว่า
ตามนุษย์
อัญวริญญ์ แปลว่า
ผู้รู้ความประเสริฐที่ต่างออกไป
พลัฏฐ์กร แปลว่า
บ่อเกิดความทรงพลัง
เอกณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง
ภาวิกา แปลว่า
ผู้ที่ปรากฏ
ปนิศา แปลว่า
ปนิชดา แปลว่า
ณริท แปลว่า
[ณฤทธิ์]
สุไรรัตน์ แปลว่า
อนาวินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่ติ
สุรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
เอมิกา แปลว่า
หญิงผู้มีความอ่อนหวาน
อนาวิล แปลว่า
ผู้ปราศจากความเศร้าหมอง
ประสาท แปลว่า
ยินดีให้ โปรดให้
ภวิกา แปลว่า
มีความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี