");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16601-16700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พงษ์ภูเมศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
วงศา แปลว่า
เชื้อสาย
ธารารัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ที่ปกป้องประเทศ
ณศากร แปลว่า
[ณิศากร]
พนรัญชน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการอยู่ป่า
ชาย แปลว่า
ผู้ชาย
สิริกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความงดงาม
นิธินารถ แปลว่า
[นิธินาถ]
แววตา แปลว่า
แววตา
ภัสวัชร แปลว่า
แสงเพชร
นุสรา แปลว่า
ผู้รำลึกถึง
สุขทิวัตถ์ แปลว่า
ความสุขจากความสำเร็จที่เป็นเลิศ
พลจันทร์ แปลว่า
ชื่อมาตรฐานดาวในโหราศาสตร์
ปิยากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
นภัทรวรัญญ์ แปลว่า
[ณภัทรวรัญญ์]
ณภัทรวรัญญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
ปัญญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งปัญญา, ปัญญาที่มีค่ายิ่ง
ศิวณัฎฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงในการทำให้หมดจดจากกิเลส
วสวรรษ แปลว่า
อำนาจแห่งฝน
สมประเสริฐ แปลว่า
เสมอด้วยสิ่งที่ดีที่สุด
พรรณทิพา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
รฆณ แปลว่า
ธนาคม แปลว่า
การมาแห่งกำไร, การมาแห่งทรัพย์
ปิ่นมณี แปลว่า
ปิ่นแก้ว
ศุทธชา แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์
นพชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๙ ประการ
ธิชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
สราญรัตน์ แปลว่า
ความสุขที่มีค่ายิ่ง
พิมพ์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
เพ็ชรธนา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นเพชร
ศิริแสงจันทร์ แปลว่า
แสงจันทร์อันงดงาม
เพชรน้ำหนึ่ง แปลว่า
เพชรที่น้ำงามที่สุด
เพชรน้ำเอก แปลว่า
เพชรน้ำงามที่สุด
วินิจ แปลว่า
ตรวจตรา พิจารณา
ธราพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดิน
ปุณณัตถ์ แปลว่า
ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปพนวิช แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ปฐมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับลำดับแรก
รัฐพล แปลว่า
กำลังของประเทศ
สรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
รังษิยา แปลว่า
แสงสว่าง
อภิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
อภิษฐา แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
รพีพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
อชิระวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้คล่องแคล่ว
ณัฐฐิญา แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความรู้ดุจนักปราชญ, นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
วรริท แปลว่า
[วรฤทธิ์]
ภูดิส แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญ
ธีรธรรม แปลว่า
ธรรมะของนักปราชญ์
ธีร์จุฑา แปลว่า
ปิ่นของนักปราชญ์
ปุญญ์ณพัฒน์ แปลว่า
บุญของผู้เจริญด้วยความรู้
ภูมิธรรม แปลว่า
ธรรมมะของแผ่นดิน
ธรรมภพ แปลว่า
แผ่นดินธรรม
สิตาพัชร์ประภา แปลว่า
รอยยิ้มที่งดงามดุจประกายเพชร
ปัญจวัชร์ แปลว่า
เพชรทั้ง ๕
สุรธรรม แปลว่า
ธรรมของเทวดา
รักธรรม แปลว่า
รักในธรรมะ
อติธรรม แปลว่า
ธรรมะอันพิเศษ
นนท์ แปลว่า
ความพึงใจ ความยินดี
ธัชธรรม แปลว่า
ธงชัยแห่งความดี
ธรรมปพน แปลว่า
มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ปุณณภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งความดี
ภูมิภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแผ่นดิน
ภูมิธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
ธรณ์ธรรม แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งธรรมมะ
สาริณี แปลว่า
[สารินี]
ธราธรรม แปลว่า
แผ่นดินแห่งธรรม
นทีบดี แปลว่า
เจ้าแห่งแม่น้ำ
ณัฏฐ์นันท์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ยินดี
นิกษ์นภัส แปลว่า
เสมือนแสงสว่าง
นิกษ์นิภา แปลว่า
เสมือนทองคำ
พลอยพิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้ดั่งพลอย
นพธรรม แปลว่า
คุณธรรม ๙ ประการ
ธนิสรา แปลว่า
มหาเศรษฐี
ณัฐทิตาธนัน แปลว่า
ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและมีทรัพย์
ฤทธิเทพ แปลว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเทวดา
ภูมิอิทธิ์ แปลว่า
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน
ปุณณ์สุธีร์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีบุญ
ธีธัช แปลว่า
มีปัญญาเป็นธงชัย
นนทภัทร แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
สุมนา แปลว่า
ดอกมะลิ,ดอกไม้
พิมพ์นภา แปลว่า
แบบอย่างแห่งสวรรค์
ณิชชดา แปลว่า
หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
วีรปรียา แปลว่า
ที่รักผู้กล้าหาญ
สกลชัย แปลว่า
ผู้ชนะทั้งหมด
พนา แปลว่า
ป่า
นัทธพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันมั่นคง
ปรัชญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงเป็นเครื่องประดับ
วัชรวิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยเพชร
อำภารัตน์ แปลว่า
ธิติ แปลว่า
ความทรงไว้ ความมั่นคง ปัญญา
ธีติศักดิ์์์ แปลว่า
ความมั่นคงในอำนาจ
รัตน์ติมากรณ์ แปลว่า
ศิรินุช แปลว่า
สาวผู้มีมงคล ความงาม
ธราดล แปลว่า
พื้นแผ่นดิน
อำภา แปลว่า
ความสว่าง
พรหมภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งพรหม
สุวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติพรต
สุวัติ แปลว่า
ผู้เปรียบประดุจรั้ว(ทหาร)
อธิกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญายิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี