");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16501-16600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมพ์รภัส แปลว่า
รพิตา แปลว่า
ความรุ่งเรือง
อัฑฒ์ แปลว่า
ชายผู้ร่ำรวย
ณฐพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าดุจเพชร
พินิจ แปลว่า
พิจารณา, ตรวจตรา
ธีร์กวิณทร์ แปลว่า
[ธีร์กวินทร์]
พงศ์สมิทธ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ
ธีร์กวินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
ภิระดา แปลว่า
[พิรดา]
สุปภาดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว ผู้เจริญแล้ว
เพชร แปลว่า
เพชรพลอย
สงวนพงษ์ แปลว่า
ถนอมรักษาวงศ์สกุล
สราญพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความสำราญ
นิติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย
นุชรี แปลว่า
[นุชจรี]
สิรินิษฐ์ แปลว่า
จุดหมายปลายทางแห่งความเจริญ
พงษ์พัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
เอกพนธ์ แปลว่า
ผูกพันเป็นหนึ่ง
พิชญาชาญ แปลว่า
ผู้มีความเชี่ยวชาญดุจนักปราชญ์
พงศ์ยุทธ แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
วิทูล แปลว่า
บอกกล่าวในสิ่งดี
ปริษรา แปลว่า
นิษฐเนตร์ แปลว่า
ที่พึ่งอันมั่นคง
อัตถกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันเป็นประโยชน์
รวิญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันรุ่งเรือง
เรญานันท์ แปลว่า
รวินันท์ แปลว่า
มีความยินดีดุจพระอาทิตย์
พิชญาพรรณ แปลว่า
ชนชั้นผู้มีความรู้
ภวเมธ แปลว่า
ความเป็นผู้มีความรู้
พลพจน์ แปลว่า
กำลังแห่งคำพูด
นวฤทธิ์ แปลว่า
ฤทธิ์ ๙ ประการ
ปิตุภูมิ แปลว่า
บ้านเกิดเมืองนอน
สวรัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
พิศิษฐ์ แปลว่า
ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
อริยะชาติ แปลว่า
เกิดมาเจริญ
ปุทกริช แปลว่า
ธุวชิต แปลว่า
ชนะแน่นอน
ภาณดี แปลว่า
การกล่าวสิ่งที่ดี
สุลักขณา แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
ไอรดา แปลว่า
ไอ(สิ่งที่ระเหย)ที่น่ายินดี
อิษยา แปลว่า
ฤดูฝน
ณัฐกัณฑ์ แปลว่า
คอของนักปราชญ์
ณกมลจิตต แปลว่า
ผู้มีปัญญาความคิดที่บริสุทธิ์
พิมพญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
อนาวิน แปลว่า
[อนาวิล]
สุจรรยา แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
อมลณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ไม่มีความมัวหมอง,นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พัชโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่อยู่ในกรอบ
สุริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
สุภัทร์ชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดี
รัตติการ แปลว่า
งานที่ทำในเวลากลางคืน
อังคนาง แปลว่า
หญิงแห่งแคว้นอังคะ(แคว้นในอินเดียสมัยพุทธกาล)
อิสริยา แปลว่า
เป็นใหญ่
อรัญญา แปลว่า
หญิงงามผู้มีปัญญา
สิกขา แปลว่า
การศึกษา
นิศา แปลว่า
กลางคืน
ภคภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ศีรธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
สว่าง แปลว่า
แจ้ง, รู้แจ้ง
เทียน แปลว่า
เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง
ปาริษา แปลว่า
[ปาริศา]
อาทิตยโชติ แปลว่า
ผู้ที่มีความรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
นโม แปลว่า
ความนอบน้อม
ศรัณย์ชาญา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้เป็นที่พึ่ง
แสงพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาแสงสว่าง, แสงสว่างที่ปกป้อง
สุภิลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันเป็นมงคล
กิม แปลว่า
ทองคำ
นวภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งใหม่, ผู้ค้ำจุน ๙ ประการ
สุกัญชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นหญิงที่ดี
ศรายุทธ แปลว่า
รบด้วยศร
สรยุทธ แปลว่า
การรบอย่างกล้าหาญ
สราวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
อังสุมารินท์ แปลว่า
[อังค์สุมาลิน]
ศศินิภา แปลว่า
งามเสมอจันทร์
ธนายุทธ แปลว่า
การต่อสู้ทางการเงิน การต่อสู้ในเรื่องทรัพย์
ธนยุทธ แปลว่า
ผู้ต่อสู้ด้วยทรัพย์
สุริยะไพศาล แปลว่า
ูผู้กว้างใหญ่เหมือนพระอาทิตย์
นะชาลิติ แปลว่า
คาถาหัวใจพระสิวลี
วีรยุทธ แปลว่า
ทำการรบอย่างกล้าหาญ
พุทธา แปลว่า
ผู้ตื่นรู้
รฐากร แปลว่า
ผู้สร้างรัฐ, ผู้สร้างประเทศ
อิสรากร แปลว่า
ผู้สร้างความเป็นใหญ่
ศรัณยพร แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
ณฐชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ปรัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาไม่เหมือนใคร
นวัชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดสิ่งใหม่
ยันตร์ แปลว่า
ผู้ไกลจากกิเลส
ยุทธ์ แปลว่า
การรบ, การต่อสู้
สัณห์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุภาพ
ยศ แปลว่า
ความยกย่องนับถือเกียรติของตน เกียรติคุณ
นิิติยา แปลว่า
หญิงที่มีระเบียบแบบแผน
อิศวร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
อิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
อาจอง แปลว่า
มีลักษณะสง่าผึ่งผาย
ธัญญาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงาม
พงศ์สุธี แปลว่า
วงศ์ตระกูลนักปราชญ์
ศุรีย์ แปลว่า
[สุรีย์]
ปัฐมากรณ์ แปลว่า
การกระทำครั้งแรก
ณัชฐปกรณ์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้และตำราที่มั่นคง
ปิยังกูร แปลว่า
หน่อเนื้ออันเป็นที่รัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี