");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16301-16400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปุญญิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ
พิมพ์ธรัตน์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่ายิ่ง
วนเดช แปลว่า
อำนาจแห่งป่า
ศรัญยาพร แปลว่า
ผู้มีความรู้เรืองศรและยาที่ประเสริฐ
พงษ์พิชญ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ภคอร แปลว่า
หญิงสาวผู้มีโชค
ณภัชชา แปลว่า
อย่างที่สุด
สุภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนสิ่งที่ดี
วรัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ศญาณิดา แปลว่า
[ศยานิดา]
เป็นมิตร แปลว่า
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ศุภาสิริ แปลว่า
งดงามและเป็นมงคล
สิทธิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความสำเร็จ
ภูวนภ แปลว่า
แผ่นดินและท้องฟ้า
ระพี แปลว่า
พระอาทิตย์
รภัสสิทธิ์ แปลว่า
[ลภัสสิทธิ์]
ธีนาถ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นที่พึ่ง
สรุตม์ แปลว่า
ยอดแห่งศร
พิไลลักขณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่งดงามดี
วัลย์พิชชา แปลว่า
สายความรู้
ธันย์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เจริญงอกงาม
สุธาสินี แปลว่า
เทวดาเพศหญิง,ผู้กินอาหารทิพย์
พิชชาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
เวธนี แปลว่า
สว่าน, มีปัญญาเฉียบแหลม
รัชกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์
สุพาพร แปลว่า
ผู้นำพาสิ่งที่ดีและประเสริฐ
นันท์ณภสร แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
สันต์เพชร แปลว่า
เพชรแห่งความสงบ
อชิรวิทย์ แปลว่า
ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ประเด่น แปลว่า
อติญา แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้
นิตินัย แปลว่า
ความหมายตามกฎหมาย
สาริศา แปลว่า
เจ้าแห่งแก่นสาร
ศลิษา แปลว่า
การกอดรัด
อัญนิสา แปลว่า
แตกต่างจากกลางคืน(กลางวัน)
สิริปภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นมงคล
ปวรวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันประเสริฐ, ผิวพรรณดี
ณัฐศวัตน์ แปลว่า
อชิตะ แปลว่า
ไม่มีใครเอาชนะได้
เพ็ญภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่เต็มเปี่ยม
ภัทรวลี แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
ภัทราวลี แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
ภัทร์วลี แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
พัศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
วริศษาว์ แปลว่า
[วริศา]
ไพรวัลย์ แปลว่า
เครือเถาว์แห่งป่า
วิรัลฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในความงาม
ภัทรชัย แปลว่า
เป็นมงคลและชัยชนะ
นันทพล แปลว่า
ผู้ยินดีในกำลัง
อนุลักษณ์ แปลว่า
จดหมายน้อย
พัทธรีย์ แปลว่า
นิ่มนวล แปลว่า
อ่อนโยน ละมุนละม่อม ไม่กระด้าง
พิมพ์ศจี แปลว่า
เหมือนพระอินทร์
พิชญะ แปลว่า
นักปราชญ์
วรรลี แปลว่า
[วัลลี]
สุมาลา แปลว่า
ดอกไม้
ณธษา แปลว่า
ผู้ที่มีความมั่นคงดีงาม
อรชุลี แปลว่า
หญิงผู้ประนมมือไหว้
สุพัชชา แปลว่า
ผู้ร้องเพลงไทยทำนองหนึ่ง, ผู้เกิดในกรอบที่ดี
ศศิมาพร แปลว่า
การมาของพระจันทร์ในสิ่งอันประเสริฐ
สมมาศ แปลว่า
ควรแก่ทอง
ธนัชชา แปลว่า
เกิดจากทรัพย์
อัษฎารัตน์ แปลว่า
แก้ว ๘ ประการ
นฤภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของคน
สิริกาญจณ์ แปลว่า
[สิริกาญจน์]
พิมธารา แปลว่า
สายน้ำที่เป็นแบบอย่าง
ปรางวลัย แปลว่า
แก้มและกำไลมือ
ณภคสร แปลว่า
มีโชคดีจากสวรรค์
สกนธ์ แปลว่า
ขันธ์ กอง ส่วนร่างกาย ร่างกาย
ภัทวลินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งคำพูดอันประเสริฐ
ภัทรวลินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งคำพูดอันประเสริฐ
พัชรวลิน แปลว่า
คำพูดที่เข้มแข็ง
พีระวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
นัชสกมณฑ์ แปลว่า
ณัฎฐณิชา แปลว่า
ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัทชศิษฐ์ แปลว่า
สงวน แปลว่า
ถนอมรักษา
อัญชุลี แปลว่า
ไหว้
เณตรา แปลว่า
ปติมา แปลว่า
[ปฏิมา]
วสนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสายฝน
พรนารา แปลว่า
ประเสริฐและรัศมีรุ่งเรือง
ธันชนก แปลว่า
พัชวรรณ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบที่น่าสรรเสริญ
อัศนี แปลว่า
สายฟ้า
อัจฉรัตน์ แปลว่า
นธกฤต แปลว่า
ภูริวัฒ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองแห่งแผ่นดิน
ปริญญา แปลว่า
ผู้รู้รอบ
ปวันรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์
อาลุนนี แปลว่า
พิชญาลักษณ์ แปลว่า
คุณสมบัติของนักปราชญ์
พิมพ์ประภัทร์ แปลว่า
แบบที่เจริญยิ่ง
ประกายทิพย์ แปลว่า
แสงที่พุ่งออกมาจากเทวดา
ปิติภัทร แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
โปษยา แปลว่า
ธนนพัช แปลว่า
กฎระเบียบของผู้มีทรัพย์
ณัฐรุทร์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นปราชญ์
อสมา แปลว่า
ไม่เหมือนใคร
อันติกา แปลว่า
พี่สาวคนโต
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี