");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16201-16300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุภเวช แปลว่า
หมอที่ดีงาม
นริษา แปลว่า
[นริศา]
ปภินวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้แตกฉาน
ธีระพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ธีรพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ธารธวัลรัตน์ แปลว่า
สายน้ำแห่งรัตนะอันบริสุทธิ์
พิมพ์ทอง แปลว่า
รูปงามดังทอง
อัครวินทร์ แปลว่า
[อัครวินท์]
นันทิยากร แปลว่า
บ่อเกิดของผู้มีความรู้และมีความสุข
สรเทพ แปลว่า
ศรของเทวดา
สุลภัสรดา แปลว่า
ผู้ยินดีแล้วในทรัพย์
ธนาดุล แปลว่า
มีทรัพย์มากจนไม่อาจนับได้
รชฏ แปลว่า
เงิน
รัชฎ แปลว่า
เงิน
ศรสุวรรณ แปลว่า
ศรทอง
รัชภร แปลว่า
กษัตริย์ผู้ค้ำจุน
ณชรต แปลว่า
ความยินดีที่ได้เกิดมาให้ความรู้
ณัฐหทัย แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
สุวัจชัย แปลว่า
[สุวัจน์ชัย]
พีรดา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ, ผู้มีความเพียร
ปรเมศวร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
ปิยะ แปลว่า
ที่รัก
สุภัคสินี แปลว่า
หญิงงามผู้มีทรัพย์
พัทธวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ผูกพัน
ณัฐกฤติ แปลว่า
ปราชญ์ผู้สร้าง
ณัชปัฐน์ แปลว่า
ความรู้อันเกิดจากการอ่าน
ณฐพร แปลว่า
ปราชญ์อันประเสริฐ
วรากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันประเสริฐ
ปัณณรุจน์ แปลว่า
หนังสืออันรุ่งเรือง
ณัฐศรุต แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
สายัณห์ แปลว่า
เวลาเย็น,ตอนเย็น,เย็น
ณัฐศิวัช แปลว่า
ปราชญ์อันเกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
สิริ แปลว่า
ความเจริญ งามงาม ความเป็นมงคล
ธนาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
นิษฐรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความสำเร็จ
อุดม แปลว่า
สูงสุด ยิ่ง เลิศ มากมาย บริบูรณ์
ธนัทธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความร่ำรวย
ณฐิตา แปลว่า
ดำรงอยู่ด้วยความรู้
สมชัย แปลว่า
เหมาะที่จะชนะ
รมณ์อัยยา แปลว่า
เจ้าแห่งความยินดี
ธนสิน แปลว่า
ทรัพย์สิน
ไอยราวรรณ แปลว่า
ไอยราวรรณเทพบุตร(เทพพาหนะของพระอินทร์)
ไอวริญทร์ แปลว่า
[ไอวรินทร์]
แนบ แปลว่า
แอบชิด แอบเคียง
อนิสรา แปลว่า
สตรีผู้ไม่มีอิสระ
อัครพัชร์ แปลว่า
เพชรที่เป็นเลิศ, ยอดแห่งเพชร
พิสิฏฐา แปลว่า
ดีเลิศ,มั่งมีที่สุด
พายัพ แปลว่า
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
วรรณิดา แปลว่า
ผู้มีวงศ์ตระกูลที่ดี, ผู้มีผิวพรรณดี
ศักรินทร์ แปลว่า
พระอินทร์
สุนิมันตา แปลว่า
ศิริภากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยแสงสว่างอันเป็นมงคล
อาทิสัก แปลว่า
ต้นสักที่เป็นตัวอย่าง
สุมาพร แปลว่า
วรรณฤดี แปลว่า
ยินดีในผิวพรรณ ยินดีในชนชั้น
ภัทร์ฐิดา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นเลิศ
ณัฎฐิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
อัดถสิริยา แปลว่า
[อัตถสิริยา]
ธนาภา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องนำทาง
วาดสวรรค์ แปลว่า
คาดหวังสวรรค์
พนาเทพ แปลว่า
เทวดาผู้รักษาป่า
สุรีย์วิภา แปลว่า
งดงามเหมือนพระอาทิตย์
ปฐมเอก แปลว่า
ผู้เป็นครั้งแรกและเป็นที่หนึ่ง
ธันย์มุนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์และมีโชคดี
นันท์ญภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
พจณี แปลว่า
[พจนี]
พีรดาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความกล้าหาญ
นัฐรดา แปลว่า
[ณัฐรดา]
นภณัฐ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจท้องฟ้า
พุฒิพิชญ์ญา แปลว่า
ผู้รู้แจ้งชัดด้วยปัญญาดุจนักปราชญ์
พุฒพิชญ์ญา แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
สุทธดา แปลว่า
บริสุทธิ์มาก
รพีภัทร แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
เรวัฒน์ แปลว่า
[เรวัต]
เรืองยศ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ
เวธกา แปลว่า
คม, เฉียบแหลม
ณัฐริณีย์ แปลว่า
[ณัฐินี]
เพียงอำพร แปลว่า
[เพียงอัมพร]
สิญาพัฒน์ แปลว่า
[สิยาพัฒน์]
ปาริตา แปลว่า
ผู้ถึงฝั่ง
เสฎฐวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงาม
อรณัฐ แปลว่า
หญิงผู้ตั้งอยู่ในความรู้
สีทอง แปลว่า
สีทองคำ
ธันยะพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค, ผู้เจริญงอกงาม
ธันยพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค, ผู้เจริญงอกงาม
วชิรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็งดุจเพชร
วิสิษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐ, ดีเลิศ
ประไพพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
ณัฐญาพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเข้มแข็งดุจเพชร
ณัฐญาพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเข้มแข็งดุจเพชร
ศิริมา แปลว่า
ผู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ, ผู้เป็นมงคล, ผู้มีความงดงาม
สุดาพร แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
ศิว์มัญชุ์ตา แปลว่า
ผู้มีดวงตาอันงดงามดั่งพระอิศวร
รัญชิดา แปลว่า
น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
สุธรรศ์ศดา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญมาก
สุพัตร์ธาร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติดี
ปองกฤช แปลว่า
มุ่งหวังต่อกริช
สุมิตา แปลว่า
[สมิตา]
ณัฐชุดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
พิมลณัฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคงและบริสุทธิ์, นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี