");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16001-16100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปุณณพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันบริบูรณ์
ธรรม แปลว่า
ความดี
นิธินาฏ แปลว่า
ของทรัพย์แห่งผู้ฟ้อนรำ
เอื้อการย์ แปลว่า
เอาใจใส่ในหน้าที่
เสมียน แปลว่า
คนสำหรับเขียนหนังสือ
เนติเมศร์ แปลว่า
นวิน แปลว่า
ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
พิเชษฐ์ แปลว่า
พี่ชาย
สุนิษา แปลว่า
[สุนิศา]
ปรีย์วรา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
อนุสีดา แปลว่า
ร้อยไถน้อย
นวลทิพย์ แปลว่า
งามดั่งมาจากสวรรค์
ศิวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล , ผู้มีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
โอมอินทร์ แปลว่า
พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม และพระอินทร์
แพรพิไล แปลว่า
แพรงาม
ไพริน แปลว่า
ผู้มีเวร ข้าศึก
ภูมิ แปลว่า
แผ่นดิน
สุรีย์รัตน์ แปลว่า
แก้วงามดังอาทิตย์,ผู้มีคุณค่าดังตะวัน
อรษา แปลว่า
นางฟ้า
ณัชณิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดี
ไพรินทร์ แปลว่า
กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก
ณัฎฐภัทรพร แปลว่า
ความปรารถนาอันดีงามของนักปราชญ์
วสุรัตน์ แปลว่า
มณีคือทรัพย์
วัชรากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดสายฟ้า
อรุณนภา แปลว่า
ท้องฟ้ายามเช้า
จิตร แปลว่า
งาม
วรรณรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
นุชนารถ แปลว่า
พุฒธิศักดิ์ แปลว่า
[พุฒิศักดิ์]
อรวดี แปลว่า
หญิงงาม
พิริยกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความเพียร
ประกายเพชร แปลว่า
ประกายเพชร
สรยา แปลว่า
ยาของเทวดา
สุภิญญา แปลว่า
ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
วิมุตรา แปลว่า
สาริศ แปลว่า
เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
ปิ่นศจี แปลว่า
ืที่ปักผมของพระอินทร์
ปรียากมล แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ภิชญาภัส แปลว่า
[พิชญาภัส]
นันฐภัทร์ แปลว่า
[นันทภัทร์]
ศุวภัทร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ภิชญาดา แปลว่า
[พิชญาดา]
ธณดล แปลว่า
เอมมิกา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของแม่ ความงาม ความเจริญ ความรุ่งเรือง
อโณมา แปลว่า
[อโนมา]
รัชณีวรรณ แปลว่า
พลอยภูริช แปลว่า
พลอยของแผ่นดิน
เพชรพีรัช แปลว่า
ลูกชายของผู้กล้าหาญดุจดังเพชร
เปรม แปลว่า
ความรัก ความชอบใจ
เนตรสนันท์ แปลว่า
นุชนาถ แปลว่า
น้องสาวอันเป็นที่พึ่ง
พีรัช แปลว่า
ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
ปัณณ์พิชชา แปลว่า
หนังสือความรู้
เปมากร แปลว่า
พิชาญเมท แปลว่า
ผู้เชียวชาญมาก
อโนมา แปลว่า
หาที่เปรียบไม่ได้,ชื่อแม่น้ำซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จข้ามไปเพื่อออกผนวช
วนสรณ์ แปลว่า
ป่าอันเป็นที่พึ่ง
ริรินดา แปลว่า
อานุภาพ แปลว่า
อํานาจ, ฤทธิ์เดช, ความยิ่งใหญ่
กรานต์ แปลว่า
ก้าวไป
สุพิน แปลว่า
[สุพิณ]
พลพล แปลว่า
กำลัง
พรภัทรสุดา แปลว่า
ความปราถนาในความเจริญต่อหญิงสาว
พัทธ์พนิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความผูกพัน
ธนัสสรณ์ แปลว่า
[ธนัทสรณ์]
ธณัสสรณ์ แปลว่า
[ธนัทสรณ์]
สิริธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริ,ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิมลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
วรรวิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรุ่งเรืองและประเสริฐ
ธนากฤต แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดทรัพย์
ธัญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
พรรณภัค แปลว่า
โชคดีของวงศ์ตระกูล
เปรมกัลย์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
ธนาดาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการมีทรัพย์มาก
อรรพีกัญญ์ แปลว่า
หญิงสาวที่รุ่งเรือง
รชนิกร แปลว่า
พระจันทร์
อนันตธาดา แปลว่า
ผู้สร้างไม่สิ้นสุด
อนัตตธารา แปลว่า
สายน้ำที่ไม่มีตัวตน
รชยา แปลว่า
ผู้มีความยินดีอยู่เสมอ
อาณัตพล แปลว่า
[อาณัติพล]
ศศิราภรณ์ แปลว่า
[ศิราภรณ์]
รดารัก แปลว่า
ความรักความพอใจ
ภัคจิราณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชคอันมั่นคง
ภวตรี แปลว่า
๓ โลก, ๓ แผ่นดิน
ศีลรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาศีล
นิธิอำไพ แปลว่า
ขุมทรัพย์ที่สว่างสุกใส
อัมรา แปลว่า
นางฟ้า
ภัทรกัญญา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วิริยมันต์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรพยายาม
ฐ แปลว่า
มั่นคง
พราวศมน แปลว่า
ความสงบอันงดงาม
ศศิจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์
พรภาจันทร์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนแสงจันทร์
สุพัชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ธนัญชญา แปลว่า
ผู้มีวิชาความรู้เป็นทรัพย์
ธนานันท์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีในทรัพย์
สมุทร แปลว่า
ทะเล
ภัครธีมา แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรืองมาก
ธีรดล แปลว่า
บันดาลในให้เกิดความรอบรู้
นภินทร์ธารี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่บนสวรรค์, พระอินทร์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี