");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15901-16000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธีชารัชต์ แปลว่า
เงินที่เกิดจากนักปราชญ์
สุรชา แปลว่า
การเกิดของเทวดา
อัยยาวริญ แปลว่า
ผู้รู้อันยิ่งใหญ่
อนุชตรา แปลว่า
ผู้เกิดทีหลัง
อินทร์ธีรา แปลว่า
ผู้มีอำนาจในหมู่ปราชญ์
วรพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดี
กันย แปลว่า
ราศีกันย์
ณิชวรกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่ดีและบริสุทธิ์
พจนา แปลว่า
การเปล่งวาจา การพูด คําพูด
พิชยดนย์ แปลว่า
ชัยชนะของบุตรชาย
นวมินทร์ แปลว่า
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อณุภา แปลว่า
ฟ้าแลบ
เศรณี แปลว่า
แถว แนว
สิริรักษ์ แปลว่า
รักษาความเป็นมงคล
ปฐวีกานต์ แปลว่า
แผ่นดินอันเป็นที่รัก
นวภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทั้งเก้า
ศิรัสเดช แปลว่า
ผู้นำที่มีอำนาจ
เนรัญชรา แปลว่า
ชื่อแม่น้ำในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาล
ณฤเดช แปลว่า
คนมีอำนาจ
วรรณเฉลิม แปลว่า
ผิวพรรณน่ายกย่อง
ภูรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในโลก,ยินดีในแผ่นดิน
วิจิตตรา แปลว่า
สวยงาม
ปัณณ์ แปลว่า
หนังสือ
ธัญณัชญ์รดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในสิ่งดี
นีรกุล แปลว่า
สกุลแห่งน้ำ
ปานหทัย แปลว่า
เปรียบดั่งดวงใจ
ปารมี แปลว่า
บารมี,คุณความดีที่ควรบําเพ็ญมี ๑๐ อย่าง
ปราญชลี แปลว่า
กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ภวนัย แปลว่า
การเกิดที่สำคัญ
พลอยสิริ แปลว่า
พลอยแห่งความเจริญ
สพโชค แปลว่า
พบโชค
เพชรรุ่ง แปลว่า
แสงสว่างของเพชร
นริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือชนทั้งหลาย
วัลย์ศิรัส แปลว่า
เชื้อสายผู้นำ
ศรีเรือน แปลว่า
เป็นมงคลแก่บ้าน
ธาราทิพย์ แปลว่า
น้ำจากสวรรค์
สหรัถ แปลว่า
มีรถมาก
สุภาภัต แปลว่า
อาหารดี
สุภาภัช แปลว่า
จำแนกความดี
อรัญรัตน์ แปลว่า
ป่าแก้ว
พรรษศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นทีพึ่งแห่งปี
ณัฏฐ์ดารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งดาราผู้รอบรู้
ภูริชรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความฉลาดและสะอาดบริสุทธิ์
ณัฐเมศวร์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วัชรธร แปลว่า
ประกอบสายฟ้า
วโรรส แปลว่า
ลูกชายที่ดี,ลูกชายที่ประเสริฐ
สุวรรณ์ แปลว่า
ทอง
ภักดิ์ธนัญญ์ แปลว่า
เลื่อมใสยิ่งในความรู้เรื่องทรัพย์
วิลาวัลย์ แปลว่า
สตรีผู้มีความงดงาม
อรรถนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในประโยชน์
นงเยาว์ แปลว่า
นางสาว
ปวีณชา แปลว่า
การเกิดของปราชญ์ผู้ชาญฉลาด
ศิวาพร แปลว่า
พรขององค์พระอิศวร, ความปรารถนาของพระอิศวร,พระอิศวรผู้ประเสริฐ
ไพร แปลว่า
ป่า
วินิตา แปลว่า
หญิงซึ่งเป็นที่รักใคร่ พอใจ หรือเป็นที่ปรารถนาของบุรุษ
สุปัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญา
เอกนันท์ แปลว่า
ยินดีในความเป็นหนึ่ง
นภัสสพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐจากท้องฟ้า
ธัญวุฒิ แปลว่า
ความเจริญที่ดี
ดา แปลว่า
มาก หลาย เกลื่อนไป
วิภพ แปลว่า
ภพที่ดี
สุทธิวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญที่หมดจด
ธันย์ดารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งดาวและโชค
ธัญธนสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของทรัพย์อันประเสริฐ
สิริกานต์ แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก
ภูวิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธีรชาภัช แปลว่า
ผู้เกิดแต่ปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ธีระวีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
นันทพัฒน์ แปลว่า
ยินดีในการพัฒนา
นุศรา แปลว่า
ผู้รำลึกถึง
วรัตม์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุด
ณัฏฐกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สิริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
ภิระฉัตร แปลว่า
ฉัตรของนักรบ
อนันตชัย แปลว่า
มากด้วยชัยชนะ
ธมนพัณณ์ แปลว่า
ผิวพรรณดี
อชิรญาณ แปลว่า
มีญาณอันรวดเร็ว
วิมลวรรชย์ แปลว่า
ควรเว้นสิ่งที่เป็นมลทิน
ณัฐสรา แปลว่า
ศรของนักปราชญ์
วรินยุพา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อนิสทรา แปลว่า
ธิดาภร แปลว่า
ลูกสาวผู้ค้ำจุน
ณิรัชญา แปลว่า
ปานพิมพ์ แปลว่า
้เหมือนพิมพ์
ธนชาติ แปลว่า
ตระกูลเศรษฐี
สังวาลย์ แปลว่า
[สังวาล]
วันทนา แปลว่า
การไหว้ การเคารพ
ภาวิตา แปลว่า
อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ณิชชาภัทร แปลว่า
การเกิดแห่งความบริสุทธิ์และเจริญ
ประณัย แปลว่า
เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
วันรัชดา แปลว่า
วันแ่ห่งเงิน
วีรเชษฐ์ แปลว่า
พี่ชายผู้กล้าหาญ
ธนณัฏฐ์ แปลว่า
ทรัพย์ของนักปราชญ์
ปุล แปลว่า
มาก
อัญญ์มาลี แปลว่า
ดอกไม้แห่งความรู้
วิษณุวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยพระวิษณุ
สุรเมศวร์ แปลว่า
ศุภวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันดีงาม
ปรานี แปลว่า
เอ็นดูด้วยความสงสาร
พรวุธ แปลว่า
ความปรารถนาในอาวุธ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี