");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1501-1600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เตือนใจ แปลว่า
สอนตัวเอง
ตรีเนตร แปลว่า
ผู้มีตาทั้งสาม(พระศิวะ)
ไตรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะ 3 ประการ หมายถึงสามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง
ไตรสิกขา แปลว่า
สิกขา ๓
ต่อสกุล แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ต่อตระกูล แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ตรัยรัตน์ แปลว่า
แก้วสามประการ
ตรีนารา แปลว่า
รัศมี ๓ ประการ
ติณณ์ดารินทร์ แปลว่า
ดาวดาวอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ตฤณพลัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีพลังอันมั่นคงดุจต้นหญ้า
ตรัยวิชญ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ยิ่ง ๓ ประการ
ตรัยวิทย์ แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
ตรีภัค แปลว่า
โชค ๓ ประการ
ติณณ์ณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาในการก้าวข้ามความทุกข์แล้ว, ผู้ก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญาอันประเสริฐ
ตรีมาศ แปลว่า
สามเดือน
ตรัยคุณ แปลว่า
ความดี ๓ ประการ
ตั้งปณิธาน แปลว่า
ตั้งใจมั่น
ติณณ์จรรย์ธร แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยการรักษาความประพฤติดี
ตันติกร แปลว่า
ผู้สร้างแบบแผน
เตยหอม แปลว่า
เตยชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ตรัยรินทร์ แปลว่า
[ตรัยวรินทร์]
โตมร แปลว่า
หอก, หอกซัด
ติณณ์ลภัส แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์และมีลาภ
ตวงพร แปลว่า
รับพร
ต้นอ้อ แปลว่า
ชื่อหญ้าชนิดหนึ่ง จำพวกแขม มีปล้องอย่างไม้ไผ่ต้นเล็กขนาดต้นแขม
เตชวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดอำนาจ
เตวิช แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
ตีรณ แปลว่า
การพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา
ตรินัยน์ แปลว่า
ผู้มีดวงตาสาม
ตรีลักษณารีย์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความเจริญ ๓ ประการ
ถนอม แปลว่า
คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี
ถิรคุณ แปลว่า
ความดีที่มั่นคง
ถิรพุทธิ์ แปลว่า
ความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิรพุทธ แปลว่า
ความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิระพุทธิ์ แปลว่า
ความรู้แจ้งที่มั่นคง
ถิรเวธน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมั่นคง
ถามพัฒน์ แปลว่า
ผู้ถามหาความเจริญ
ถวิล แปลว่า
คิดถึง
ถวัลย์ แปลว่า
ทรง ครอง
ถิรพุทธ์ แปลว่า
ผู้ตื่นรู้อย่างมั่นคง
ถมทอง แปลว่า
เครื่องถมที่ทําด้วยทองคํา
ถิรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันมั่นคง
ถิรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ถาญาณสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้อันเฉียบแหลม
ถิรดา แปลว่า
ความมั่นคงสถาพร
ถาวร แปลว่า
มั่นคง
ถามวิชญ์ แปลว่า
ซักเพื่อให้ได้รับความรู้จากนักปราชญ์
ถิรเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจที่มั่นคง
ถนอมจิตต์ แปลว่า
รักษาน้ำใจ
แถลง แปลว่า
บอกเล่า
ถาวรีย์ แปลว่า
มั่นคง,ยืนนาน
ถิรายุส์ แปลว่า
ผู้มีอายุยืน
ถุงทอง แปลว่า
ถุงสำหรับใส่ทอง
เถาวัลย์ แปลว่า
พรรณไม้ที่เป็นเถา พรรณไม้เลื้อย
ถนอมศร แปลว่า
ผู้รักษาศร
ถิรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ถิรัชชนันท์ แปลว่า
[ถิรรัชชนันท์]
ถิรธรรม แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความดี
ถิรธนัช แปลว่า
มีความมั่นคงในฐานะร่ำรวย
ถิร แปลว่า
มั่นคง แข็งแรง
ถิริสา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความมั่นคง
ถนอมขวัญ แปลว่า
รักษาสิ่งอันเป็นที่รัก
ถวัลย์ศักดิ์ แปลว่า
ครองอำนาจ
เถลิงรัฐ แปลว่า
ขึ้นครองบัลลังค์
ถนอมศรี แปลว่า
คอยรักษาความงาม
ถนัดชัย แปลว่า
ได้ชัยชนะโดยสะดวก
ถิรพันธุ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายอันมั่นคง
ถิรพันธ์ แปลว่า
มีความผูกพันอันมั่นคง
เถลิงศักดิ์ แปลว่า
การขึ้นสู้อำนาจ
ถิรวดี แปลว่า
หญิงที่ดำรงอยู่
ถนอมพร แปลว่า
ผู้รักษาความประเสริฐ
ถิรพิชญ์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความรู้
ถวัลยพร แปลว่า
ผู้ครองความประเสริฐ
ถิรรัชชนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
ถิริยา แปลว่า
ผู้ปราถนาความมั่นคง
ถิรญา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้
ถลัชนันท์ แปลว่า
ความสุขของผู้เกิดบนแผ่นดิน
ถนัดกิจ แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่
ถุงเงิน แปลว่า
ถุงสำหรับใส่เงิน
ถนอมรัตน์ แปลว่า
ผู้รักษาแก้วมณี
ถิรายุ แปลว่า
ผู้ที่อายุยืน
ถนัดวิชช์ แปลว่า
ผู้ถนัดในความรู้
ถนัด แปลว่า
สันทัด ชํานาญ
ถนอมนวล แปลว่า
รักษาความงามผุดผ่อง
ถิรวัสส์ แปลว่า
ฝนอันมั่นคง
ถนอมทรัพย์ แปลว่า
รักษาทรัพย์
ถิร์รัชช์ แปลว่า
สมบัติอันมั่นคง
เถกิง แปลว่า
สูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลั่นลือ
ถาวรพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่ความเจริญงอกงามอย่างมั่นคง
ถิรกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
ถิรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ถิรายุทธ แปลว่า
การรบอย่างมั่นคง
ถนอมศิลป์ แปลว่า
รักษาศิลปะ
ถิ่นนคร แปลว่า
ในเมือง
เถกิงฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจรุ่งเรือง
ถนิมพิมพา แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
ถิรนัย แปลว่า
มีความสำคัญมั่นคง
ถิระวรรษ แปลว่า
ปีแห่งความมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี