");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15801-15900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธีระเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากนักปราชญ์
ประนอม แปลว่า
อะลุ้มอล่วย ทําการปรองดอง
อาภากร แปลว่า
พระอาทิตย์
สุทิน แปลว่า
ผู้ให้แล้ว
เพชรรัตนะ แปลว่า
เพชร
ณัฏฐ์ถิร แปลว่า
นักปราชญ์ที่มั่นคง
ณัฐฐิญาภรณ์ แปลว่า
สตรีผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับตน
ศักดิ์ แปลว่า
อํานาจ ความสามารถ
ธมลวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
สุรีย์ฉาย แปลว่า
แสงอาทิตย์,พระอาทิตย์ส่องแสง
พิชยดา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
วรรธิดา แปลว่า
เจริญงอกงามเพิ่มพูน
พิชญนรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ณธิดา แปลว่า
ผู้เป็นบุตรสาว,บุตรสาวผู้มีความรู้
เนตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายรูปตา
สุทธภา แปลว่า
มีรัศมีบริสุทธิ์
ศรวิไล แปลว่า
ลูกธนูอันสวยงาม
ปิยะรัตน์ชยา แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รักและชัยชนะ
วรรณิษา แปลว่า
[วรรณิศา]
ศิริภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งความดี
นรีภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งหญิง
น้ำเพชร แปลว่า
น้ำเพชร
สุธิราช แปลว่า
ราชาแห่งนักปราชญ์
สิรภพ แปลว่า
ผู้ที่สูงสุดเหนือคนทั้งปวงในแผ่นดิน
พระยาจักร แปลว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอู่ทอง เป็นเทวรูปที่ถือจักรในมือ
พิมพ์นารี แปลว่า
หญิงที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ธมลพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ภเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยแสงสว่าง,ผู้ประเสริฐด้วยสิ่งนำทาง
พรหมเพชร แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์, เพชรของพระพรหม
ภูวารี แปลว่า
แผ่นดินและสายน้ำ
วารีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งสายน้ำ,สายน้ำที่มีคุณค่า
ปิยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่รัก
พวงทอง แปลว่า
ช่อทอง
อันธิกา แปลว่า
กลางคืน เวลาคํ่า
วรธน แปลว่า
มีทรัพย์อันประเสริฐ
รัญชน์ แปลว่า
ความยินดี
สิรินทรเศรษฐ แปลว่า
มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่อันดีเลิศ
เศรษฐศิรินทร์ แปลว่า
ดีเลิศด้วยมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
วสันต์ แปลว่า
ฤดูใบไม้ผลิ
ภัทรกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันดีงาม
พัชรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็ง, เชื้อสายแห่งเพชร
นฤภร แปลว่า
แข็งแรง
ศศิประภาพร แปลว่า
แสงจันทร์อันประเสริฐ
นพธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๙
พรหมภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความบริสุทธิ์, ผู้ค้ำจุนพรหมวิหารธรรม
พรหมภร แปลว่า
พระพรหมผู้ค้ำจุน
พลรัฐ แปลว่า
กำลังของรัฐ
พัชรศรี แปลว่า
เพชรที่สวยงาม
ปาลบุญญา แปลว่า
บุญรักษา บุญคุ้มครอง
ไอศวรรยา แปลว่า
ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ปัญชลิกา แปลว่า
สตรีผู้เป็นที่น่าเคารพ
นลินธารา แปลว่า
ดอกบัวในสายน้ำ, ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
ศิริพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สง่า
อรุณทิพย์ แปลว่า
รุ่งเช้าแห่งสวรรค์
ปัณชพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์ , ผู้มีความเจริญก้าวหน้าในการค้าขาย
พัฐธนิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความสามารถในการแสวงหาทรัพย์
สุรวัช แปลว่า
ผู้มีคำพูดกล้าหาญ
สํารอง แปลว่า
เตรียมไว้,เผื่อไว้
สิทธิเดช แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
ภาณุเดช แปลว่า
อำนาจแห่งพระอาทิตย์
นุชรีย์ แปลว่า
น้องสาวผู้มีความเอื้อเฟื้อ
อรณัญช์ แปลว่า
ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
ณภคดล แปลว่า
ับันดาลให้เกิคโชค
ภคดล แปลว่า
บันดาลให้เกิดทรัพย์
ธิติกาญจน์ แปลว่า
ความมีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
ภัทรภา แปลว่า
มีรัศมีงาม
อัคเรศ แปลว่า
ความเป็นเลิศ
พัตรพิมล แปลว่า
แพรงาม
สรัสวดี แปลว่า
ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
แววมยุรา แปลว่า
เป็นพืชไม้ดอกล้มลุก สูง ประมาณ 15-50 เซนติเมตร จะมีสีดอกหลายสี ทั้งสีแดง สีชมพู สีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อ
วรกฤต แปลว่า
ทำดี
พวงพลอย แปลว่า
พวงพลอย
ณพัชร แปลว่า
ในความเป็นเพชร,ผู้มีคุณค่าดังเพชรแห่งความรู้
กฤษฎ แปลว่า
กระทำแล้ว
พรกมล แปลว่า
ความปราถนาแห่งใจ
อาจรีย์ แปลว่า
อาจารย์
อาจารียา แปลว่า
อาจารย์
อาจรียา แปลว่า
อาจารย์
สาคร แปลว่า
แม่นํ้า ทะเล
อารดา แปลว่า
ผู้งดเว้นจากความชั่ว, ผู้ยินดียิ่ง
สุณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดเพื่อความรู้
เพ็ญพร แปลว่า
ความปราถนาอันเต็มเปี่ยม
ธีรชาธรรม แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์และเป็นธรรม
ภรประภา แปลว่า
ค้ำจุนแสงสว่าง
ศิรชัช แปลว่า
นักรบผู้ยอดเยี่ยม
เฌอริลิณญ์ แปลว่า
ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ศิรัส แปลว่า
ผู้นำ
เพ็ญศิริ แปลว่า
ความเป็นมงคลที่เต็มเปี่ยม
วัลย์ศิรัสเดช แปลว่า
เชื้อสายผู้นำที่มีอำนาจ
อุบล แปลว่า
บัวสาย
พรธิดารัตน์ แปลว่า
ความปราถนาอันประเสริฐสำหรับลูกสาวอันเป็นที่รัก
ปิยกมล แปลว่า
ที่รักแห่งใจ
สุชานันท์ แปลว่า
ยินดีในการกำเนิดดี ยินดีในการเกิดมาดี
ณชกนก แปลว่า
ผู้รู้เรื่องทองคำ
สิฐพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
อัมพรทิพย์ แปลว่า
ท้องฟ้าและสวรรค์
นิรันดร์ แปลว่า
ตลอดไปไม่เว้นว่าง ติดต่อกันตลอดไป
วุฒิศักดิ์ แปลว่า
มีความเจริญและอำนาจ
ธนุดา แปลว่า
ธนูมาก
เพ็ชร แปลว่า
เพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี