");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15701-15800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรรณกานต์ แปลว่า
สีแห่งน้ำ
นารากานต์ แปลว่า
สีแห่งความรัก
นุชรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
วรรณดา แปลว่า
ผู้ที่ยินดีในผิวพรรณงดงาม
นีรหิรัญ แปลว่า
น้ำเงิน
วิรากานต์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
พลอยณภัทร แปลว่า
อัญมณีแห่งท้องฟ้า
พรณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรอบรู้
พินทุกาญจน์ แปลว่า
หยาดน้ำที่เป็นทอง
ณภัทรพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐจากสวรรค์
ณภัทรศร แปลว่า
ดีงามด้วยควารู้และลูกศร
นทีนนท์ แปลว่า
ยินดีในน้ำ
นภัสศร แปลว่า
ศรจากสวรรค์
ธวัช แปลว่า
ธง
วารีธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ธรวารี แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ปวรกมล แปลว่า
ใจอันประเสริฐ
วฤณพร แปลว่า
ผู้มีสิ่งประเสริฐอันน่ายินดี
นงทิพย์ แปลว่า
นางสวรรค์
นพคุณ แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
วิเชียร แปลว่า
วชิระ, สายฟ้า, เพชร, อาวุธพระอินทร์
ธีรวัต แปลว่า
ฉลาด,หลักแหลม
ภูธนิน แปลว่า
ทรัพย์ในแผ่นดิน
นัยรัตน์ แปลว่า
ความสำคัญแห่งแก้ว
พิชชญามญช์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
วาสิตา แปลว่า
กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
ณชพล แปลว่า
พลังแห่งความรู้
ณชดล แปลว่า
ความรู้ถึง
เอกพงศ์ แปลว่า
เป็นหนึ่งในสกุล
ปัทมเกสร์ แปลว่า
เกษรดอกบัว
ธีรพงษ์ แปลว่า
วงศ์นักปราชญ์
วิมลภักดิ์ แปลว่า
จงรักภักดีอย่างบริสุทธิ์ใจ
สมโชค แปลว่า
มีโชค
ณัฐรัชต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ , ผู้มีทรัพย์ด้วยปัญญา
ณรัชต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ , ผู้มีทรัพย์ด้วยปัญญา
เอกพงษ์ แปลว่า
เป็นหนึ่งในสกุล
สิชา แปลว่า
เกิดในแหล่ง
นรินทร์สิรี แปลว่า
ความสง่าในพระมหากษัตริย์
อัครยศ แปลว่า
เป็นเลิศในด้านชื่อเสียง
ศศิรดา แปลว่า
ยินดีในพระจันทร์
พงศ์พิสุทธิ์ แปลว่า
ตระกูลอันบริสุทธิ์
อัมภฤณ แปลว่า
ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่
อจลญา แปลว่า
มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
ศศิพัชร์ แปลว่า
พระจันทร์และเพชร
พราวฟ้า แปลว่า
ท้องฟ้าที่แวววาว
ณรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรู้
สุพิตตา แปลว่า
งดงามยิ่ง
ธรรณ์ธานินทร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเมือง
ณัฐชญาภา แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
วริศ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศา แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญงอกงาม
นลินี แปลว่า
หมู่บัว, สระบัว
ปิติมา แปลว่า
ผู้มีความอิ่มใจ
ปรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
นทีธร แปลว่า
พระศิวะ
ปัญณทัต แปลว่า
ให้ความรู้
พรภัทร แปลว่า
พรแห่งความเจริญ
ศุภณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
เนตรนรินทร์ แปลว่า
พระเนตรพระมหากษัตริย์
สุขกมล แปลว่า
สุขใจ
ณวารี แปลว่า
สายน้ำแห่งปัญญา
สุธิน แปลว่า
[สุทิน]
สกัญญา แปลว่า
หญิงดี หญิงงาม
นริภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งสตรี
ธนนท์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระราชาที่น่ายินดี
สุภัทรวสา แปลว่า
ฝนที่ประเสริฐดี
เนตรฤทัย แปลว่า
ดวงตาและดวงใจ
ประชานาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งหลาย
ภัคศรัณย์ แปลว่า
ผู้อาศัยโชค
ณิชารัศม์ แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
สรสิช แปลว่า
ผู้เกิดในสระ
เปรมณัฏฐ์รัชตา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสุขและมีเงิน
ณัฐลภัส แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้มีลาภ
สนใจ แปลว่า
สนใจ
อัมพวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของมารดา
นภัสวรรณ แปลว่า
สีฟ้า
ธราธิป แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
วรรษิตา แปลว่า
มีฝน
นิชากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักตลอดไป
สุภัสจิรา แปลว่า
แสงสว่างที่มั่นคงดี
วรรณวิมล แปลว่า
ผิวพรรณอันบริสุทธิ์ เชิื้อสายอันบริสุทธิ์
สำอางค์ แปลว่า
[สำอาง]
นิจวรีย์ แปลว่า
ประเสริฐเสมอ
เสาวรส แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่งเป็นไม้เถาเลื้อย,รสชาติดี
ธัญญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ธัญณภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากปัญญาอันประเสริฐ
สมัชญา แปลว่า
มีเกียรติ, มีชื่อเสียง
สมชญา แปลว่า
มีเกียรติ มีชื่อเสียง
วรัชนันท์ แปลว่า
ความสุขของผู้เกิดมาประเสริฐ
เอกรัฐ แปลว่า
ประเทศที่เด่นเป็นหนึ่ง
ธนารัชย์ แปลว่า
[ธนารัช]
ธีรชาธรรม์ แปลว่า
ธรรมที่เกิดจากนักปราชญ์
อารันต์ แปลว่า
เหล้าชั้นเลิศ
ปุณณ์ณัชชา แปลว่า
บุญอันบริสุทธิ์
แพรวา แปลว่า
ผ้าไหม
พิชญ์นรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
นิธิศ แปลว่า
เจ้าแห่งขุมทรัพย์
ประสพ แปลว่า
การเกิดผล
สายอุบล แปลว่า
สายบัว, วงศ์ตระกูลที่บรสุทธิ์
ปริมประภา แปลว่า
แสงแรก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี