");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15401-15500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศักดิ์ธัช แปลว่า
มีอำนาจเป็นธงชัย
ปันญา แปลว่า
แบ่งปันความรู้
อัครบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
ปุณศัลย์ศยา แปลว่า
บุญทำให้อยู่อย่างไม่เป็นทุกข์
นนทพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยินดี
ธนกรณ์พล แปลว่า
ผู้มีพลังในการสร้างทรัพย์
ปรณัฐ แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์ในกาลข้างหน้า
ธนภัทรปกรณ์ แปลว่า
ตำราอันทำให้เกิดความเจริญในทรัพย์
วิชฌาน แปลว่า
วิชาความรู้
ณัชพัชรพร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐและเข้มแข็ง
ธัญวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการเลี้ยงดู,ผู้เป็นเลิศในโชค
วสุรมย์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
พิภัช แปลว่า
ผู้จำแนกอันวิเศษ
พันธุ์ธัช แปลว่า
ผู้เป็นดั่งธงชัยของวงศ์ตระกูล
ศศิลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะเหมือนจันทร์
พิธาน แปลว่า
การจัดแจง, การทํา
นรินทิพย์ แปลว่า
คนบนฟ้า, เทวดา
ศรลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดุจดังศร
ภพลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งแผ่นดิน
ปิยะธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
ปาณิดา แปลว่า
หญิงที่มีชีวิตที่ดี
สิริวราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันประเสริฐและงดงาม
อนุชิดา แปลว่า
ชัยชนะย่อย ๆ
พิมพ์วิภา แปลว่า
แบบอย่างอันงดงาม
อัญญวีร์ แปลว่า
ผู้รู้และกล้าหาญ,ผู้กล้าหาญด้วยสติปัญญา
ศรวณีย์ แปลว่า
พึงได้ยิน น่าฟัง
สุธาวัลย์ แปลว่า
สายน้ำทิพย์,เชื้อสายของเทวดา
สะอาด แปลว่า
ไม่สกปรก
อรดา แปลว่า
หญิงสาว
พิชชาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
พิชญาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สุชานาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาดี
ปรียาภรณี แปลว่า
ผู้ที่ปกป้องผู้เป็นที่รัก
ปรียาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ปกป้องผู้เป็นที่รัก
พัชรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเข้มแข็ง, ฉัตรเพชร
ปัณยตา แปลว่า
ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ
นภาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนท้องฟ้า
ปรียานุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นที่รัก
ศุภาฉัตร แปลว่า
ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภฉัตร แปลว่า
ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
อนุศักดิ์ แปลว่า
อำนาจย่อย ๆ, ความสามารถย่อย ๆ
นิวัตร แปลว่า
ไม่ทำหน้าที่->[นิวัติ]
เศรษฐีณีรัช แปลว่า
[เศรษฐินีรัช]
พริมภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
นิลเอก แปลว่า
นิลที่เป็นที่หนึ่ง
วชิดา แปลว่า
[วิชิดา]
วรมาศ แปลว่า
ทองคำที่ประเสริฐ
อรมาศ แปลว่า
หญิงที่งดงามดั่งทองคำ
ณัชชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและเกิดมาเพื่อความรู้
พลอยไพลิน แปลว่า
พลอยสีน้ำเงิน
พาขวัญ แปลว่า
นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
สิริภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นสิริ, ผู้คำจุนสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัควลัญช์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญเป็นทางเดิน
พิมพ์วิกา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่งดงาม
ปรมาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความเป็นเลิศและประเสริฐยิ่ง
ณัฐภรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุน
ศศินา แปลว่า
พระจันทร์
ณัฐชานันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
พิราณ์อร แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาและความกล้าหาญ
วิศวะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายวิศวกร
ภาณุพล แปลว่า
กำลังของพระอาทิตย์
วาณี แปลว่า
พระสรัสวดี
ศิริพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เจริญ
วิรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความกล้าหาญ
อินทิยา แปลว่า
มีความเป็นใหญ่
ธนยบดี แปลว่า
เจ้าแห่งโชคลาภ
นภัทรัตน์ แปลว่า
[ณภัทรัตน์]
ณภัทรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญในปัญญาที่มีค่ายิ่ง
ธันวารัตน์ แปลว่า
เดือนธันวาคมที่มีคุณค่า
แพรวพรรณราย แปลว่า
แวววาวและงดงามผุดผ่อง
ปพัชร์ชญา แปลว่า
[ปภัสชญา]
ธีรเมธ แปลว่า
นักปราชญ์
สุวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
พุธิตา แปลว่า
ผู้รู้
อภิรัฏฐพล แปลว่า
กำลังของประเทศที่ยิ่งใหญ่
อาม แปลว่า
ศิริขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักที่มีความงดงามยิ่ง,ผู้เป็นที่รักที่นำมาซึ่งความเจริญ
แสงจันทร์ แปลว่า
แสงของดวงจันทร์
กาย แปลว่า
ตัว
ดาว แปลว่า
ดวงดาว
ณัฐปพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชัญญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ธนยศ แปลว่า
ผู้มีเกียรติในทรัพย์
อดิลักษณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีลักษณะดีมาก
ประเสริฐศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
พิชญ์ชรัญ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เรื่องน้ำ
อุไรวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณเปล่งปลั่งเหมือนทองคำ
อภิญญาพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ทีปต์ แปลว่า
รุ่งเรือง,สว่างโชติช่วง
ธนพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยทรัพย์
พรนิภา แปลว่า
ประเสริฐทัดเทียมกัน
วิเศษ แปลว่า
ยอดเยี่ยม, เลิศลอย
ณฐภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ภรัณยู แปลว่า
การบำรุงเลี้ยง การอุปถัมภ์ค้ำจุน
สรานันท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา, ผู้ยินดีในศร
ปรัชญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
สุวิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ธนวันต์ แปลว่า
ผู้ทิ้งแล้วซึ่งทรัพย์สมบัติ
ธภัทร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี