");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15301-15400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อภิณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันยิ่งใหญ่
อภิวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
อมรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
นิชาภัทร แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
พัดชา แปลว่า
เพลงพัดชา
ธันยกันต์ แปลว่า
ผู้น่ารักและมีโชค
ธัญญกันต์ แปลว่า
ผู้น่ารักและมีโชค
ณฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้ที่มั่นคง, การกระทำของนักปราชญ์
ปิยะสกล แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ปรางค์สายธาร แปลว่า
เจดีย์และสายน้ำ
ปรางค์มาตรา แปลว่า
ปรางค์มณี แปลว่า
เจดีย์แก้ว
ปรางค์ญารัตน์ แปลว่า
เจดีย์แห่งความรู้ที่มีค่า
ปัญจทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ ๕ ประการ
ปรางสุธีร์ แปลว่า
แก้มของนักปราชญ์
ปรางค์สุรีย์ แปลว่า
เจดีย์และพระอาทิตย์
พิมพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
อุไรพร แปลว่า
ประเสริฐดั่งทอง
เวชชะรัช แปลว่า
สมบัติของหมอ(รักษาโรค), สมบัติของแพทย์
พงเทพ แปลว่า
หมู่เทวดา
ธันยชนก แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูบิดา
สุวพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่ดีงาม
วีระวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
พณิชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการค้า
วิชญ์ชยาภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดับตนด้วยชัยนะ
พจมาน แปลว่า
คำพูด
ปณิศา แปลว่า
[ปาณิศา]
ศกลวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดิน
สิษฐวัศ แปลว่า
อำนาจที่ดี
ณัฎฐ์กิจนรี แปลว่า
หญิงที่มีหน้าที่ของนักปราชญ์
สุริสา แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
ศรีสุดาจันทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามดุจพระจันทร์,หญิงสาวที่ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
สงกรานต์ แปลว่า
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์, นักขัตฤกษ์ต้อนรับปีใหม่อย่างเก่า,ก้าวไปพร้อมกัน
สำเร็จ แปลว่า
ได้ผล,ประสบความสำเร็จ,เสร็จ
ปัณปภาภัค แปลว่า
มีโชคเป็นแสงสว่างแห่งตำรา
ภัทรสิรีพร แปลว่า
ประเสริฐ เป็นมงคลและเป็นเลิศ
อักษภาภัค แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชคที่หมุนวน
อำพกา แปลว่า
[อัมพกา]
อภิษฏา แปลว่า
น่าปรารถนายิ่ง
อนุวัช แปลว่า
กรอบย่อย
อัญชิสา แปลว่า
สตรีผู้บังคับบัญชา,ผู้มีอำนาจ
ปิณฑิรา แปลว่า
ผลทับทิบ
สุพศิน แปลว่า
ผู้มีความเชียวชาญดี
อรจิรา แปลว่า
หญิงที่มีอายุยืนยาว
สุพรรณนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกตนอันงดงามเหมือนทองคำ
พุทธรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความรู้,ผู้ปกป้องพระศาสนา
พรณิชา แปลว่า
พรที่บริสุทธิ์,สิ่งที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
สุริยัณห์ แปลว่า
[สุริยัน]
พิชามนชุ์ แปลว่า
[พิชามญชุ์]
นันทนา แปลว่า
มีความสุข
ออม แปลว่า
เก็บหอมรอมริบ, ถนอม, สงวน
ภัควัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
วรัตดา แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ธันวา แปลว่า
เดือนธันวาคม
อัณณ์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ในหนังสือ,ความรู้ในตำรา
ไอริน แปลว่า
ไอน้ำที่มาเรื่อยๆ
ศุภณปริญญ์ แปลว่า
ผู้รู้รอบและพูดดี
เปรมประชา แปลว่า
ประชาชนมีความสุข
ปานธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เหมือน
ภัคจิรา แปลว่า
ผู้มีโชคตลอดกาล
สรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา,มีอำนาจมาก
อุ้มรัก แปลว่า
ตั้งครรภ์ด้วยความรัก
สุภัสรีญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ดี
สิริญาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่งดงาม
พิชญ์สินี แปลว่า
นักปราชญ์หญิง หญิงผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ภิญญดา แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้
อนุสิษฐ์ แปลว่า
ความดีย่อย ๆ
ธีรเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งความรอบรู้
นลินพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว, เชื้อสายที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
เนติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักกฏหมาย
สุติชัย แปลว่า
ชัยชนะในการได้ยินได้ฟัง
ภาคภูมิ แปลว่า
มีสง่า, ผึ่งผาย
สร้อยเพชร แปลว่า
สร้อยที่ทำจากเพชร
ปิยะนาฎ แปลว่า
หญิงงามผู้เป้็นที่รักยิ่ง
สุรเสกข์ แปลว่า
นักศึกษาที่เก่งมาก
ภัฏสดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยทหารร้อยนาย
พีรวัส แปลว่า
อำนาจอันกล้าหาญ
ณัฐยาน์ แปลว่า
เครื่องนำพาไปสูการเป็นนักปราชญ์
วีรยา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ
พโรทัย แปลว่า
เริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่สุด
โสภิตา แปลว่า
หญิงงาม
สกุลวณี แปลว่า
ปุณณวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เต็มบริบูรณ์
อรประภาพรรณ แปลว่า
หญิงที่ผิวพรรณผ่องใส
ศดา แปลว่า
ร้อย (๑๐๐)
ภูวนัย แปลว่า
คนที่สำคัญที่สุดในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
เพชรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่เข้มแข็ง, ผู้ค้ำจุนเพชร
นลินทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวสวรรค์
ปารีณา แปลว่า
กระทำสำเร็จแล้ว
อินทุวรรณ แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
พิชนาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่มีวิชาความรู้
ทอง แปลว่า
ทองคำ
วัชรกุล แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร,เชื้อสายที่เข้มแข็ง
พัชรมนต์ แปลว่า
หลงไหลในเพชร
อัญกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
สุทิศ แปลว่า
ทิศที่ดี
อุษาศิริ แปลว่า
ยามเช้าอันเป็นมงคล
ปรียารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
วีระพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
พิมพ์กุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี