");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15201-15300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธีรเจตน์ แปลว่า
ความตั้งใจแห่งนักปราชญ์
อุบลพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว,ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
มินทร์ แปลว่า
[มินตร์]
กช แปลว่า
ดอกบัว
ภูลัช แปลว่า
[ภูริช]
ปาณภัทร แปลว่า
มีชีวิตที่ดีขึ้น
ธารารัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งสายน้ำ
สุปรียาลักษมี แปลว่า
เป็นที่รักยิ่งของพระลักษมี
พิชญวดี แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
สุปรียา แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
ณฐิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้ที่มั่นคง
ศราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีศร, เชื้อสายของผู้ฉลาดเฉียบแหลม
อรรถวิทย์ แปลว่า
ผู้รู้หลักการ
ณิชฐานิยา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์
นริสสา แปลว่า
[นริสา]
วรายุทธ แปลว่า
เป็นเลิศในการรบ
ระพินทร์ แปลว่า
เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งแสงคือ พระอาทิตย์
ศรินดา แปลว่า
เป็นมงคล,สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัทรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความเจริญ
ธัญพิลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันดียิ่ง
ศิรวงศ์ แปลว่า
สูงสุดแห่งวงศ์ตระกูล
สุรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
พัชรภา แปลว่า
แสงเพชร
นภัสลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของท้องฟ้า
พรปิยะ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและประเสริฐ
พัชรกัญญ์ แปลว่า
สาวงามประดุจเพชร,หญิงสาวที่มีความเข้มแข็ง
พิมพิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม, ผู้มีรูปร่างงาม, แบบอย่างที่เป็นใหญ่
พัชญา แปลว่า
ผู้รู้จักกรอบ
ปกฉัตร แปลว่า
ฉัตรที่คลุมไว้,ร่มเงาที่คลุมไว้
ณัฐฐพัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งและมั่นคงเหมือนนักปราชญ์
สุวนันท์ แปลว่า
ความยินดีในสิ่งดีงาม
ณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
ณปภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ณปภัทร์ แปลว่า
[ณปภัสร์]
ปกฉัตร์ แปลว่า
คลุมด้วยฉัตร,คลุมด้วยร่มเงา
พัชรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความเข้มแข็ง,เชื้อสายเพชร
พงศ์พณิช แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการค้า
ธีรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์
พวงเพชร แปลว่า
พวงของเพชร
อินทรายุทธ แปลว่า
เจ้าแห่งการรบ
ปิยาพัชร แปลว่า
เพชรอันเป็นที่รัก,เพชรที่งดงาม
สรอนงค์ แปลว่า
หญิงที่เกิดในสระ
ปรชา แปลว่า
ผู้เกิดในกาลข้างหน้า
สุรดา แปลว่า
ผู้รักดี
ธีร์ธนสาร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแก่นแห่งทรัพย์
ภาษิตา แปลว่า
ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
นิด แปลว่า
เล็กน้อย
เปรมฤทัย แปลว่า
ใจที่มีความสุข
วรโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
ฝัน แปลว่า
ความหวัง
ภณสร แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญในการพูด
ศิริฉัตร แปลว่า
ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ,ร่มเงาที่เป็นมงคล
นิรฉัตร แปลว่า
ผู้ไม่มีร่มเงา
อติวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ณัฐพิพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความรู้
ภักดี แปลว่า
ความจงรัก ความเลื่อมใสยิ่ง
ณภกาญจน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันงดงามดุจทองคำ,ความรู้ที่งดงามดุจแสงสว่างของทองคำ
สุธรารัตน์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีและมีคุณค่า
พิมลพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
ศิริมณฑา แปลว่า
ผู้ประดับความงาม
สิรินทร แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิริ
สิริมณฑา แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความงดงาม
ปรางค์มณฑา แปลว่า
ประดับเจดีย์
ศันสนีย์ แปลว่า
ผู้ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ
นิทรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่หลับอยู่
ศักดิ์สิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในอำนาจ
ปวีณ แปลว่า
ฉลาด
ปรียาณัท แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาอันเป็นที่รัก
สุภมาส แปลว่า
เดือนที่เป็นมงคล,เดือนที่ดี
นภัสรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในฟ้า หมายถึง นกหรือเทวดา
เวทย์ แปลว่า
พึงเรียน, พึงรู้, เกี่ยวกับพระเวท
ภรณ์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้ค้ำจุน
นุชนาฎ แปลว่า
หญิงสาวสวย
อธิติยาพร แปลว่า
ผู้สูงส่งและประเสริฐยิ่ง
สุทธิเกียรติ แปลว่า
เกียรติอันบริสุทธิ์
เอกรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
ปิยะวัช แปลว่า
ผู้รักกฏระเบียบ
ศักดากิตติ แปลว่า
ผู้ที่มีอำนาจและเกียรติยศ
สพล แปลว่า
มีพลัง แข็งแรง
ศัตชิต แปลว่า
ผู้มากด้วยชัยชนะ
ณิชชารีย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญในความบริสุทธิ์
ปุณญพัฒน์ แปลว่า
เจริญในบุญ
ธันยฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มั่นคงในโชค
วิษณุ แปลว่า
พระนารายณ์
วิชภณ แปลว่า
การพูดของผู้มีความรู้
สุภาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
อธิติยา แปลว่า
สูงส่ง
พลอยณัฎฐ์ แปลว่า
พลอยของนักปราชญ์
นภัส แปลว่า
ฟ้า, สวรรค์
พิรานันท์ แปลว่า
ผู้รักความกล้าหาญ
เพ็ญสิริ แปลว่า
ความงดงามที่เต็มเปี่ยม
พิมพ์ชนิสร แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่และเป็นแบบอย่าง
ธันย์ชนก แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูบิดา
ภีมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความน่าเกรงขาม
พริมพิชชา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
วันระพี แปลว่า
กลางวันและพระอาทิตย์
ศุกลวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความบริสุทธิ์
อภิณัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาความรู้อันยิ่งใหญ่
พงศ์สิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับวงศ์ตระกูล
อภิณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี