");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15101-15200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธัชภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธงชัย
ปิยะวัฒน์ แปลว่า
เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปณวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติตนด้วยความรู้, ผู้ทำหน้าที่ด้วยความรู้
พีรสยาม แปลว่า
ประเทศไทยที่มีความกล้าหาญ
ศรีรัตน แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นมงคล, ดวงแก้วที่งดงามยิ่ง
อริยภัทร แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งประเสริฐ
ธนาพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยทรัพย์
ภพพิสิษฐ แปลว่า
ผู้ดีเลิศในแผ่นดิน
สนธิศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ด้านการติดต่อ
เธียรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีความรอบรู้อันมั่นคง
ศวัฒน์ชัย แปลว่า
[ศุวัฒน์ชัย]
ธวัฒน์ชัย แปลว่า
เจ้าแห่งชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุขาวดี แปลว่า
ดินแดนแห่งความสุข, มีความสุข
ณัฐนิชา แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดไป
ศิรินารา แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
วรรณดี แปลว่า
ผิวพรรณดี
นิติวุฒิ แปลว่า
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
ณัฏฐ์ชวัล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง, มีความรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
พัฒนพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พงษ์พันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยวงศ์ตระกูล
สุมาลี แปลว่า
ดอกไม้งาม,พวงดอกไม้
วิภาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม
วรินดา แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐมาก
ภัทรธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
นภนต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้า, สูงสุดฟ้า
ศรีวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
พชรวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร, ผิวพรรณงดงามดุจเพชร
สุดธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ดีที่สุด
พิมญาดา แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
สุคนธ์ แปลว่า
กลิ่นหอม
วโรดม แปลว่า
ประเสริฐมาก
สรธัญ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจเทวดา
นวลภร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งผิวขาว, ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณที่ดี
นวลณภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่ขาวสะอาด
พิชช์ภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
พิชญภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
พิชชาภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวิชาความรู้
อุมาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนพระอุมา
อัยย์ริสา แปลว่า
สายพิณ แปลว่า
สายของพิณ
พูนศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มอำนาจ
อุรชิดา แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
ภวินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สุพา แปลว่า
นำพาสิ่งดี
อัฐเพชร แปลว่า
เพชร ๘ ประการ
อัครภพ แปลว่า
แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
สีแพรว แปลว่า
สีที่แวววาว
สาวินีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาในแม่น้ำ
ศัศรินทร์ แปลว่า
สหนันท์ แปลว่า
ยินดีร่วมกัน
อนุสรา แปลว่า
ศรขนาดเล็ก,เป็นที่ระลึกถึง
สิราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีเลิศ, วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่ที่สุด
ธนภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
วิรุณรัตน์ แปลว่า
ฝนแก้ว, ฝนที่มีค่ายิ่ง
สิรินดา แปลว่า
ผู้น้อมไปในสิริมงคล
อิสรภาพ แปลว่า
ความเป็นใหญ่ ความเป็นไทแก่ตัว
สุภาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม, วงศ์ตระกูลของผู้เจริญรุ่งเรือง
ปรพล แปลว่า
กำลังอื่น ๆ
ปวรุตม์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐที่สุด
สุวารี แปลว่า
น้ำดี,น้ำที่บริสุทธิ์
วิชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาวิเศษ,ผู้มากด้วยความรู้
อนัน แปลว่า
[อนันต์]
นันท์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความยินดี
ภารวี แปลว่า
พระอาทิตย์ส่องแสง
สกุณา แปลว่า
นก
ธนัชภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากทรัพย์
ณัฏฐ์กัญจนี แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ, ทองคำของนักปราชญ์
ภราดร แปลว่า
พี่ชาย, น้องชาย
นนท์ปวิธ แปลว่า
ผู้สร้างความยินดี,ผู้สร้างความสุข
พรนับพัน แปลว่า
ประเสริฐมาก, มากด้วยพร
ภรพิสุทธิ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
สุรภา แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
นัยนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่สำคัญยิ่ง
ธนัฏฐา แปลว่า
ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ปิยพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ณัฏฐนุช แปลว่า
น้องสาวที่เป็นนักปราชญ์
พัชรภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง, ผู้ค้ำจุนเพชร
ธนันธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งผู้มีทรัพย์
ศิรินทรา แปลว่า
มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
แพรวพิศุทธ์ แปลว่า
บริสุทธิ์และแวววาว
ศศิรภัทร์ แปลว่า
[ศศิภัทร]
ปาณชญา แปลว่า
ผู้มีชีวิตเพื่อความรู้
สิรภัทร แปลว่า
ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
เพียรสุภา แปลว่า
ความเพียรที่นำมาซึ่งความเจริญ,ผู้เจริญงอกงามในความเพียร
วรปัญญา แปลว่า
ปัญญาที่ประเสริฐ
สุริษา แปลว่า
[สุริศา]
วณัฐ แปลว่า
[วนัฐ]
ธัญจิรา แปลว่า
ความดีที่ยั่งยืน
พักตร์จิรา แปลว่า
หน้าตางดงามตลอดไป
พิมพ์ภิดา แปลว่า
สะท้อนแสง
พิมพ์สุชา แปลว่า
แบบอย่างของผู้ที่เกิดมาดี
ปาลไพลิน แปลว่า
คุ้มครองไพลิน
พิชญ์วดี แปลว่า
นักปราชญ์
นิษฐ์ภัทร แปลว่า
สำเร็จในสิ่งดีงาม
ปวีร์ชฎา แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะของผู้กล้าหาญ
พร้อมศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจพร้อม
ธนานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในทรัพย์
สมส่วน แปลว่า
ุหุ่นดี
ณพิชญ์สิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ศรุติญา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี