");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14901-15000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุตานันท์ แปลว่า
ความสุขของลูกสาว, ลูกสาวที่มีความสุข
วัชรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็ง, วงศ์ตระกูลที่เปรียบดั่งเพชร
พราวนภา แปลว่า
ท้องฟ้าที่เป็นประกาย
ณัฏฐ์ณพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากปัญญาของนักปราชญ์
ประภาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้รุ่งเรือง
นิ่มนุช แปลว่า
หญิงสาวที่นิ่มนวล, หญิงสาวที่สุภาพเรียบร้อย
สดฉวี แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณสดใส
วชิราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร
วชิรานุสรณ์ แปลว่า
เพชรที่เป็นเครื่องหมายที่ทำให้คิดภึง
พัช แปลว่า
กรอบ, คอก
วงเดือน แปลว่า
ชื่อเลื่อยชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นแผ่นกลม มีฟันอยู่โดยรอบ, ชื่อว่าวชนิดหนึ่งในภาคใต้
วราวุธ แปลว่า
อาวุธที่ประเสริฐ
เหรียญ แปลว่า
โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น
สุวิบูรณ์ แปลว่า
เต็มวิเศษดี
อัญธิกา แปลว่า
[อันธิกา]
ณัฎฐ์ปวินท์ แปลว่า
ได้พบนักปราชญ์
สุวิบุล แปลว่า
ดีมาก, กว้างขวางดี
สุวัฒนา แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
พจ แปลว่า
คำพูด,ถ้อยคำ,การกล่าว
วรรณวิไล แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ณเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความรู้
พรรษ แปลว่า
ฝน, ปี
อิทธิฤทธิ์ แปลว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์
นาฏฐมญชุ์ แปลว่า
การร่ายรำที่ตั้งอยู่บนความงดงาม
ปุญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในบุญ
ปุณยพัฒน์ แปลว่า
เจริญในบุญ
ปวรภาดา แปลว่า
น้องชายที่ประเสริฐ
ปภรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
ณัฐธนัน แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีทรัพย์
วชิรญาพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาประดุจเพชรอันประเสริฐ
นีราจร แปลว่า
กระแสน้ำ
พิเชฏฐ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
องอาจ แปลว่า
มีลักษณะสง่าผึ่งผาย
วรวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
ปราณชนิกานต์ แปลว่า
ชีวิตอันเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
นันทาวดี แปลว่า
มีความสุข, มีความยินดี
พุทธิพร แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในสิ่งประเสริฐ
พลพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยกำลัง
ออมใจ แปลว่า
ไม่ทุ่มเทไปจนหมด
สุทธิตา แปลว่า
ดวงตาที่ใสซื่อ, ดวงตาที่บริสุทธิ์, มีความบริสุทธิ์
พิชชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาความรู้, ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับตน
พฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้
พลอยสุภัค แปลว่า
ผู้มีโชคดีในพลอย
สิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จ
ปริศา แปลว่า
[ปาริสา]
ปาริศา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
สโรชา แปลว่า
ผู้เกิดในสระหมายถึงดอกบัว
พิมพ์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
สาลิณี แปลว่า
[สาลินี]
นลินภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
ปรัตถ์ แปลว่า
ประโยชน์อื่น ๆ
อชิดา แปลว่า
ผู้ไม่มีใครเอาชนะได้
ธัญสินี แปลว่า
หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
พีระพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ
ปญณต แปลว่า
ผู้นอบน้อมต่อความรู้
วิมลทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่บริสุทธิ์
สินธุชา แปลว่า
ผู้เกิดจากแม่น้ำ, ผู้เกิดจากแม่น้ำสินธุ
ศุภาพิชญ์ แปลว่า
ผู้งดงามดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้งดงาม
มาศ แปลว่า
ทองคำ
อัญญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่รู้ยิ่ง
ปองคุณ แปลว่า
ผู้มุ่งหวังความดี
อัศวณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่รอบรู้เกี่ยวกับม้า
สุภาฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเจริญ
อิทธิพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ
พชรพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเพชร
ศากยสกุล แปลว่า
ผู้เกิดในราชสกุลศากยะ, วงศ์ศากยะ
ศากยะ แปลว่า
ชื่อราชกุลของเจ้าชายสิทธัตถะ
สกุลศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของวงศ์ตระกูล
พีรยา แปลว่า
ความเพียร
ธีรภาพ แปลว่า
เป็นนักปราชญ์
อมราวดี แปลว่า
สวรรค์
สุวดี แปลว่า
หญิงที่มีความดี
สุรัมภา แปลว่า
นางฟ้าที่ดี
อนุวัตร์ แปลว่า
หน้าที่ย่อย
ปิยะนัดดา แปลว่า
หลานอันเป็นที่รักยิ่ง
ศศิณา แปลว่า
[ศศินา]
ณัติณชา แปลว่า
การปกครองโดยนักปราชญ์
ไกร แปลว่า
เก่ง
แสงยลรวี แปลว่า
แสงพระอาทิตย์น่ามอง
วรัณภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญาภัทร แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้อันประเสริฐ
อนพัชร แปลว่า
ไม่มีเพชร
สรารัตน์ แปลว่า
ศรแก้ว
ปักธงไชย แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา, ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ดีกว่า
ณัฐชญากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความรู้ของนักปราชญ์
วิรัญญา แปลว่า
ความรู้อันกล้าหาญ
พิมพ์ณิชา แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
ปุณญะพัฒน์ แปลว่า
เจริญในบุญ
ปรียาภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
ปุณยะภัฎ แปลว่า
ความดีของทหาร
ณัฏฐพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบของนักปราชญ์
วรรณี แปลว่า
ผิวพรรณดี
อยุธเดช แปลว่า
อำนาจในการรบ
ธัญญภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นมงคล
ศรสวรรค์ แปลว่า
ศรของเทวดา
เอกสิทธิ แปลว่า
สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ
นันทพร แปลว่า
ยินดีในสิ่งประเสริฐ, ความยินดีอันประเสริฐ
ประภาพิมพ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นแบบอย่าง
พชรพันธ แปลว่า
ผูกพันมาก, ผูกพันกับเพชร
สุธีราพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี