");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14601-14700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธนกิจ แปลว่า
หน้าที่อันเกี่ยวกับทรัพย์
วริณ แปลว่า
หนี้ที่ประเสริฐ
อภินันท์ แปลว่า
ความยินดีอันยิ่งใหญ่
ปณิธาน แปลว่า
ความตั้งใจอันแน่วแน่, ความปรารถนา
วันฉัตร แปลว่า
วันอันเป็นร่มเงา
วชิราวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เข้มแข็ง, นักปราชญ์ที่เปรียบดั่งเพชร
ธนดล แปลว่า
บันดาลทรัพย์
วิรัชดาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีเงินวิเศษ
โสภี แปลว่า
งาม
วริยา แปลว่า
ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
อรอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้งดงาม
วิชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ตฤณ แปลว่า
ต้นหญ้า
สุรัติกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักที่ยินดี
วัชสัณห์ แปลว่า
ความสุภาพนุ่มนวลที่อยู่ในกรอบ
วรรณิภา แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
ปุญณวัช แปลว่า
บุญอันเกิดจากการละเว้นบาป
พิชญพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
พิชญกันต์ แปลว่า
น่ารักเหมือนนักปราชญ์
วรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
วีรพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
ธาริณี แปลว่า
ผู้รักษา,ผู้ทรงไว้
ปัทมวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
พิมบุณย์ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นแบบอย่าง
พิชญไชย แปลว่า
ผู้ที่ดีกว่านักปราชญ์
สรรัตน์ แปลว่า
ศรที่มีค่ายิ่ง, ศรแก้ว
อนุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อย
ธนัญญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาในความรู้เกี่ยวกับทรัพย์
ธนพัต แปลว่า
มีอาหารเป็นทรัพย์
พรณรงค์ แปลว่า
การรบอันประเสริฐ
สมยศฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในยศเสมอ
ปิยะดา แปลว่า
ผู้ที่รักมาก
อันนาวรอร แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐดุจข้าว
อัมภาภรณ์ แปลว่า
[อัมพาภรณ์]
ปภารัช แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติ
สุรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก, มีกำลังเหมือนเทวดา
เวทิส แปลว่า
นักปราชญ์, ผู้รอบรู้ยิ่ง
ปริม แปลว่า
หัวหน้า,เป็นใหญ่, ผู้ได้รับก่อนคนอื่น
ปภาวิน แปลว่า
ผู้มีอำนาจ
ปฐมพงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นคนแรกของวงศ์ตระกูล
พีรภัท แปลว่า
ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
พัต แปลว่า
อาหาร
พงษ์สนั่น แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชื่อเสียง
เอกภพ แปลว่า
ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด
สุวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐยิ่ง
สิทธิ์มนตร์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความสำเร็จ
ประยุทธ แปลว่า
การต่อสู้, การรบ
วริศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
ปุณณวิช แปลว่า
มีความรู้เต็มเปี่ยม,บุญอันเกิดจากความรู้
อุทิศย์ แปลว่า
[อุทิศ]
วิญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้แจ้ง
สกุลปวีณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ฉลาด
พเยาว์ แปลว่า
[พะเยา]
สมศักด์ แปลว่า
มีอำนาจ
พงศ์ธนัช แปลว่า
วงศ์ตะกูลของผู้ร่ำรวย
เธียรธนิศวร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นใหญ่ในทรัพย์
ปองพล แปลว่า
หมายมุ่งต่อกำลัง
ฟอง แปลว่า
ไข่
เพชรสมร แปลว่า
หญิงงามที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
พุทธชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้แจ้ง
ธนภูมิ แปลว่า
ทรัพย์ในดิน
อริชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นศัตรู->[อลิชา]
เอริกา แปลว่า
[เอมิกา]
ประสงค์ แปลว่า
ต้องการ มุ่งหมาย
สุณิชญา แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์ดี
สมฤดี แปลว่า
สมดั่่งใจ, สมดั่งใจหมาย
ธันย์พิสิษฐ์ แปลว่า
โชคที่ดีเลิศ
ประไพ แปลว่า
งาม
พรรณิภา แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่องดุจทองคำ
ไวทิพย์ แปลว่า
รวดเร็วมาก, รวดเร็วเหมือนเทวดา
ธันยพัต แปลว่า
อาหารที่เลี้ยงดู
ธนิตนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความร่ำรวย
เพ็ญอร แปลว่า
หญิงที่สมบูรณ์พร้อม
ปริญดา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้มาก
ธนภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์
วิรินทร์ญา แปลว่า
ความรู้ของผู้มีความกล้าหาญมาก
พิทยา แปลว่า
ความรู้
ธัญญ์ณกร แปลว่า
ผู้สร้างปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ประภัสสร แปลว่า
ผ่องใส บริสุทธิ์
อิทธิพล แปลว่า
กําลังที่ยังผลให้สําเร็จ
อรัญวดี แปลว่า
ผู้มีป่าไม้
ปัญจเดช แปลว่า
อำนาจ ๕ ประการ
อิทธิกร แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จ
มนตกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและน่าหลงไหล
พัทธ์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่มาจากความผูกพัน
แพรวพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
ณัฐิดา แปลว่า
นักปราชญ์
ภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุน
วรินทร์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
โอม แปลว่า
พระเจ้าทั้ง ๓ องค์ของพราหมณ์
พิภู แปลว่า
ผู้ครอง พระเจ้าแผ่นดิน
ธรวรรธน์ แปลว่า
ผู้ค้ำจันความเจริญ
อัสนัย แปลว่า
ม้าที่สำคัญ
ธนัชชนม์ แปลว่า
ชีวิตที่เกิดมามีทรัพย์,ผู้เกิดมาร่ำรวย
สุทธิพจน์ แปลว่า
คำพูดอันบริสุทธิ์
ธัญปวีณ์ แปลว่า
ปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
อรุณศรี แปลว่า
งดงามดุจยามเช้า
วินท์วรุฬห์ แปลว่า
พบความเจริญงอกงาม
อภิชญาน์ แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่
พิมพ์พัฒน์ แปลว่า
แบบอย่างของความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี