");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14501-14600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธันยรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ประภพ แปลว่า
การเกิดก่อน, แดน, ที่เกิด
วรรณชา แปลว่า
เกิดวงศ์ตระกูล
พศิกา แปลว่า
ผู้ว่านอนสอนง่าย ผู้อยู่ในโอวาท
ศุภิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งความดี เจ้าแห่งความงาม
พชิรา แปลว่า
เพชร
พิมพ์วลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายที่มีแบบ
สยุมพร แปลว่า
การเลือกเอาเอง, การเลือกผัวของนางกษัตริย์ในอินเดียโบราณ
ประกายแก้ว แปลว่า
แสงสว่างที่เลื่อมพรายของแก้วมณี
วรัทย์ริษา แปลว่า
วีรภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
สิปปกร แปลว่า
ศิลปิน
กรภัคร แปลว่า
บ่อเกิดของผู้เป็นใหญ่ในแสงสว่าง
พลณพัทธ์ แปลว่า
กำลังที่ผูกพันด้วยความรู้
วุฒินาถ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
พิมวรา แปลว่า
แบบอย่างที่ประเสริฐ
วรวิช แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ปิยฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่รัก
สุรีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระอาทิตย์
พบพระ แปลว่า
เจอพระสงฆ์
วัชรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร
สันธิษณ์ แปลว่า
พรสิษฐ์นนท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
อ่อนจันทร์ แปลว่า
ฐา แปลว่า
มั่นคง
แพรวระวี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่เป็นประกาย
ปสันน์ แปลว่า
เลื่อมใส, ผ่องใส่
พงศ์พัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
พรประภา แปลว่า
แสงสว่างที่ดีงาม แสงสว่างอันประเสริฐ
พรวลัย แปลว่า
กำไลที่ประเสริฐ
พรชฎา แปลว่า
ชฎาที่ประเสริฐ
วิชาภิวัฒน์ แปลว่า
ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น
วิศว แปลว่า
ทั้งหลาย, ทั้งปวง
พนารัตน์ แปลว่า
ป่าแก้ว
วรรณภัสสร แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
รุ้ง แปลว่า
รุ้ง
อัณณ์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
ธัญวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
พรณภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันประเสริฐ
อิศเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
พิชชาพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยวิชาความรู้
อัคคณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
ปุณพจน์ แปลว่า
บุญอันเกิดจากการกล่าวถ้อยคำ
ประภาพรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส, วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
สุเทพ แปลว่า
เทวดาที่ดี
สิปปวิชฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้ด้านศิลปะ
วัชรกร แปลว่า
ช่างเพชร
ประธานวงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นหลักของวงศ์ตระกูล
อุชุกร แปลว่า
ผู้สร้างความซื่อสัตย์, ผู้สร้างความเที่ยงตรง
วรรณสิงห์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของราชสีห์, วงศ์ตระกูลของผู้ที่มีความกล้าหาญดุจราชสีห์
อัญญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
เอื้ิออังกูร แปลว่า
สนับสนุนผู้สืบตระกูล,อุดหนุนหน่อเนื้อ
สุรยา แปลว่า
สายน้ำที่ดี
อวสร แปลว่า
โอกาส
สันติ แปลว่า
ความสงบ
ประกิจ แปลว่า
หน้าที่
อนุกุล แปลว่า
วงศ์ย่อย
พุทธิดา แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
แดง แปลว่า
สีแดง
อนุวัชร แปลว่า
เพชรที่ขนาดเล็ก
สมผล แปลว่า
ได้รับประโยชน์
ปภาดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ธีรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ธนิยา แปลว่า
ผู้มีความปรารถนาในทรัพย์
วันเพ็ญ แปลว่า
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
ปวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
วลิดา แปลว่า
ถ้อยคำที่ดี
สกลวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญอันเต็มเปี่ยม
วิชญ์ชุดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
วิชชุดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
ปภาสิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยแสงสว่าง
วันทนีย์ แปลว่า
ผู้ที่ควรไหว้ ผู้ที่น่านับถือ
พุทธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมารู้แจ้ง
วิระพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
วิระชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ
พิมพ์พิไล แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
พิรมน แปลว่า
ใจที่มีความกล้าหาญ
ธีทัต แปลว่า
ให้ปัญญา
สมุนไพร แปลว่า
ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรค บํารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ
วัน แปลว่า
ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ยํ่ารุ่งถึงยํ่ารุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน
ประธานวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นหลัก
พิมพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
อินทิรา แปลว่า
พระลักษมี
สิริวิภา แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
ปุญญ์ธิตินาถ แปลว่า
ผู้มีบุญ มีปัญญา และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น
ปัญจมาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ
วีระยุทธ แปลว่า
ทำการรบอย่างกล้าหาญ
พิชญุตม์ แปลว่า
ยอดนักปราชญ์
ปริญ แปลว่า
ความรู้รอบ
พิมานพัชร แปลว่า
วิมานเพชร, ทีอยู่่ของเทวดาที่เป็นเพชร
วีณาอัปสร แปลว่า
เทพีแห่งพัด
สุภัคกาญจน์ แปลว่า
ผู้โชคดีในทองคำ
สุดสวาท แปลว่า
รักมาก
อโนทัย แปลว่า
ผู้ไม่สว่าง->[อโณทัย]
อำไพพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
วลีพร แปลว่า
ถ้อยคำอันประเสริฐ
พัชชนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันเกิดจากกรอบ, ความยินดีที่เกิดจากระเบียบแบบแผน
อาชิตะ แปลว่า
[อชิตะ]
วันนิสา แปลว่า
วันและกลางคืน
ธนโชค แปลว่า
มีโชคในทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี