");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14301-14400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อัครัช แปลว่า
สมบัติที่ิยิ่งใหญ่
ปรางทิพย์ แปลว่า
แก้มงาม, มะปรางแก้ว
พงศกร แปลว่า
ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
วิภวา แปลว่า
[วิภา]
อัชฌา แปลว่า
กิริยาดี
อัฐศราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีของศร ๘ ประการ
เอกพัสตร์ แปลว่า
ผ้าที่เป็นหนึ่ง
วรรณวิสา แปลว่า
เหมาะสมยิ่งต่อวงศ์ตระกูล
สุทธิมา แปลว่า
มีความบริสุทธิ์
พัชรีขวัญ แปลว่า
เพชรอันเป็นที่รัก
ปิยนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นที่รัก
พีรภัทร แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญอันประเสริฐ
พบพร แปลว่า
พบเจอสิ่งที่ประเสริฐ
วิลาสิณี แปลว่า
[วิลาสินี]
พรเลิศ แปลว่า
พรที่สูงสุด
พันลพ แปลว่า
พันหยาดน้ำ
สิทธิโชค แปลว่า
ฤกษ์ยามที่จะนำความสำเร็จมาให้
ประภาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
พชรพล แปลว่า
กำลังเข้มแข็งดุจเพชร
พรวัชร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
อรกร แปลว่า
ผู้สร้างหญิงที่งดงาม
ยา แปลว่า
สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบํารุงร่างกาย
อัษฎาวุธ แปลว่า
อาวุธ ๘ อย่าง
สุทธญาณ์ แปลว่า
ปัญญาบริสุทธิ์
พงษ์เทพ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
อภิชา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
สมเกียรติ แปลว่า
เหมาะสมแก่การยกย่อง
อรุณี แปลว่า
ยามเช้า
อดิเทพ แปลว่า
เทวดาที่ยิ่งใหญ่
เพราพิลาส แปลว่า
ผู้มีลีลาท่าทางงดงาม
พลภัทร แปลว่า
ผู้มีกำลังเป็นเลิศ
พัสกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ณัฏฐ์ภณ แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์
สิปปวิชญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ด้านศิลปะ
วีรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
อัยยวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
พรสวรรค์ แปลว่า
ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมา
สุจิรา แปลว่า
งดงามมาก
สุชารี แปลว่า
ผู้เกิดมาดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปุณณ์ แปลว่า
เต็ม บริบูรณ์
ปัญญา แปลว่า
ความรู้รอบ
อนันต์วัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญมากจนมิอาจประมาณได้
ปองภพ แปลว่า
ผู้ที่มุ่งหวังต่อแผ่นดิน
ปกรณ์เกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญที่มีต่อตำรา
สุธาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนน้ำทิพย์
สมิตานันต์ แปลว่า
ผู้ที่ยิ้มแย้มไม่สิ้นสุด, ผู้ที่มีความสุขมากจนมิอาจประมาณได้
ปริยากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
พลอยอัมพร แปลว่า
พลอยสวรรค์
สุวรรณหงส์ แปลว่า
หงส์ทอง
สัณหณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสุภาพนุ่มนวล
ปรรณ แปลว่า
หนังสือ, ตำรา
วิสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์
เพลินพิศ แปลว่า
มองอย่างมีความสุข
อุราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอก หมายถึง ทับทรวงหรือตาบ
อรธนา แปลว่า
ทรัพย์ของหญิงสาว
วรพนิต แปลว่า
เป็นที่รักอันประเสริฐ
วชิรวัชร์ แปลว่า
เพชร
วชิรวัชร แปลว่า
เพชร
วชิรวรรษ แปลว่า
ฝนเพชร
อรปรียา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรณิชา แปลว่า
หญิงสาวที่ที่บริสุทธิ์
ปาลินี แปลว่า
หญิงผู้ปกป้องรักษา
พัชรีพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเพชร
สุนทรี แปลว่า
หญิงงาม, นางงาม, หญิงทั่วไป
วรัญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรู้อันประเสริฐ
ปิ่นลดา แปลว่า
เชื้อสายที่สูงสุด
วรินโสภิตา แปลว่า
ผู้มีความงดงามอันประเสริฐ
วิมลพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริสุทธิ์
วิสุตราพัตร แปลว่า
สุพัชราวลี แปลว่า
คำพูดที่เข้มแข็งดี
วรินโสภิดา แปลว่า
ผู้มีความงดงามอันประเสริฐ
พุทธชาด แปลว่า
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกคล้ายดอกพุด แต่เล็ก เป็นไม้พุ่มเลื้อยได้ เวลาปลูกเจริญเป็นพุ่ม
พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูล
ธัญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
วรรณวิสาข์ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใสดุจวันเพ็ญเดือน ๖
อัญญลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
สุภารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นมงคล
วรการ แปลว่า
งานที่ประเสริฐ
วารพร แปลว่า
วันที่ประเสริฐ
ธันยาภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
อัญพัชร์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่ามาก
สุรชัช แปลว่า
ธงชัยของเทวดา
พัทยมนตรี แปลว่า
ที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับลมตะวันตะวันตกเฉียงใต้
ธนะ แปลว่า
ทรัพย์
สมวงศ์ แปลว่า
เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
ชล แปลว่า
น้ำ
พิพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ
พรทิพา แปลว่า
กลางวันอันประเสริฐ
สิรีรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
สุธิดา แปลว่า
สาวงาม
อนุสรณ์ แปลว่า
เครื่องระลึก ที่ระลึก
ประโยชน์ แปลว่า
สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้ ผลที่ได้ตามต้องการ สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ
ธนัชไพสิฐ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการเกิดมามีทรัพย์
พรรณพศา แปลว่า
ตระกูลที่มีอำนาจ
อาชว์วิศิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในความซื่อตรง
พิมพ์ณดา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างของผู้มีความรู้มาก
พิราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
สุวัจนี แปลว่า
คำพูดที่ดี
ปูนา แปลว่า
ปูที่อาศัยที่อยู่ในนา
สิริกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญงอกงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี