");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14201-14300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สตรีรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
เสาวณี แปลว่า
[เสาวนีย์]
สกลฉาย แปลว่า
ส่องสว่างอย่างเต็มเปี่ยม
สุพรรณิกา แปลว่า
หญิงที่เปรียบได้กับทองคำ
อรทัย แปลว่า
หญิงสาว
พัฒน์ตะวัน แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
สมากร แปลว่า
กองกำลังที่เท่ากัน
อรุโณชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
อุเทน แปลว่า
รุ่งอรุณที่ปราศจาก เมฆหมอก
พัชริดา แปลว่า
หญิงผู้แข็งแกร่งดุจเพชร
ประจบ แปลว่า
พบ,บรรจบ,จดกัน,ติดกัน
สุพิช แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
เอกนำชัย แปลว่า
นำมาซึ่งชัยชนะอันเป็นหนึ่ง
ปภาวี แปลว่า
ผู้มีอำนาจ
ปรุฬห์ฤทธิ์ แปลว่า
เจริญในอำนาจวิเศษ
สพลกิตติ์ แปลว่า
มีพลังอันน่ายกย่อง
ปฐวี แปลว่า
แผ่นดิน
ปรายฟ้า แปลว่า
โปรยจากฟ้า
พชรวัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนเพชร
พช แปลว่า
กรอบ, คอก
พรรวรีย์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
พรรณผกา แปลว่า
พันธุ์ดอกไม้
พรรณเพ็ญ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยเชื้อสาย
ประภาวดี แปลว่า
มีแสงสว่าง
พรรณบุปผา แปลว่า
พันธุ์ดอกไม้
พรวรีย์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
พันวษา แปลว่า
พันปี
พวงผกา แปลว่า
พวงดอกไม้
พันพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
พรรณนภัส แปลว่า
เชื้อสายสวรรค์
พรฤทัย แปลว่า
ใจที่ประเสริฐ
สมศักดิ์ แปลว่า
เสมอด้วยอำนาจ
พรภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
สุระวดี แปลว่า
เทวดา
พัชรนันท์ แปลว่า
มีความยินดีดุจเพชร
ออมบุญ แปลว่า
สร้างบุญ
ปิยพัชร์ แปลว่า
เพชรที่เป็นที่รัก
เพ็ญแข แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
พีรชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญ
พิมพ์ไหม แปลว่า
ไหมที่งดงาม
ปิยดา แปลว่า
ความเป็นที่รัก
สุรัช แปลว่า
ผู้เกิดแต่เทวดา
สุรบัณฑิต แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้มากดุจเทวดา
สา แปลว่า
เหมาะสม
อาคิรา แปลว่า
พระอาทิตย์
อริยดา แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองมาก
พิมพ์พรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
พันธพิชา แปลว่า
ความรู้ที่ผูกพัน
อนันต์ แปลว่า
ไม่สิ้นสุด มาก
สิตาภัค แปลว่า
โชคจากรอยยิ้ม
สุกันยา แปลว่า
หญิงสาวที่ดี
วลัยพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กำไล
เพียงขวัญ แปลว่า
เสมอด้วยสิ่งที่รัก
ปัณณ์นารา แปลว่า
น้ำแห่งตำรา
สุพัต แปลว่า
อาหารที่ดี
พัสวี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
อัณณ์ลภัส แปลว่า
ลาภในแม่น้ำ
สุธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
อัศวิน แปลว่า
วีรบุรุษ
ประดินันท์ แปลว่า
มีความยินดี
อักษิกา แปลว่า
แสงในดวงตา
ราชศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระราชา
ประภาส แปลว่า
แสงสว่าง
สุพัชรกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่ดีเหมือนเพชร, หญิงสาวที่มีความเข้มแข็ง
ปภาวรินท์ แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ,รุ่งเรืองจนมิอาจประมาณได้
วรวาท แปลว่า
ถ้อยคำที่ประเสริฐ
พิมพินันท์ แปลว่า
แบบอย่างที่น่ายินดียิ่ง
ไพศาล แปลว่า
กว้างขวาง
อนุจิตร แปลว่า
ความคิดเล็กน้อย
พิมพ์พลอย แปลว่า
พลอยที่เป็นแม่แบบ
วิภา แปลว่า
รัศมี แสงสว่าง ความแจ่มแจ้ง ความสุกใส ความงดงาม
วาสุกรี แปลว่า
พญานาค
สกาวเดือน แปลว่า
พระจันทร์ที่ขาวสะอาด
อารีย์ แปลว่า
ความเจริญ
อโณชา แปลว่า
ต้นอังกาบ
ปิยะชานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่รักที่ยินดี
สุภัควี แปลว่า
[สุภัควีร์]
ิอศัลยา แปลว่า
ไม่มีทุกข์
สัณหพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความสุภาพ
อัครเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
สมหวัง แปลว่า
ได้ดั่งใจหวัง
อำภาพรรณ แปลว่า
[อัมพาพรรณ]
อัญวรัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐและแตกต่าง
พัชนี แปลว่า
พัด
ปฏิญญา แปลว่า
การให้คํามั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง
สรายุทธ แปลว่า
การรบด้วยศร
พรณฐวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ปฐวีร์เดช แปลว่า
[ปฐวีเดช]
ปุลพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
อุษณีย์ แปลว่า
มงกุฎ
เปี่ยมรดา แปลว่า
เปี่ยมด้วยความยินดี
ปานชีวา แปลว่า
เหมือนชีวิต, เท่าชีวิต
พัชรากร แปลว่า
ผู้สร้างความเข้มแข็ง, ช่างเพชร
สุธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่ดี
ปฏิมาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระพุทธรูป
พิมพ์นารา แปลว่า
เหมือนน้ำ
สุชานรี แปลว่า
หญิงที่เกิดมาดี
ปวีณ์กร แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
อภิรดา แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง
ไอศูรย์ แปลว่า
ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี