");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14101-14200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัชมณฑ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนให้อยู่ในกรอบ
พิมพ์ประภัทร แปลว่า
แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
พงศ์พีระ แปลว่า
ผู้มีกล้าหาญแห่งวงศ์ตระกูล
สุพิชญา แปลว่า
ฉลาดมาก
สุดารัตน์ แปลว่า
ลูกสาวที่ดี ลูกสาวที่ทรงคุณค่า
สุทัศนีย์ แปลว่า
งดงามและดูดี
พิชาญเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญยิ่ง
โดม แปลว่า
แนว แถว สายนํ้า
สง่า แปลว่า
มีลักษณะผึ่งผายเป็นที่น่ายำเกรงหรือน่านิยมยกย่อง
พิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์
สุนารี แปลว่า
หญิงที่ดี
สุจิรตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความยั่งยืนดี
สุกฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาดดี นักปราชญ์
พิชญ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
พุทธิมา แปลว่า
ผู้มีปัญญา
ปฤษฎิ์ แปลว่า
รัศมี
พสุธรรม แปลว่า
ธรรมะของเทวดา
พชรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็ง
สถิตคุณ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์, ผู้ตั้งอยู่ในความดี
ไสว แปลว่า
สล้าง, ระดะไป, มาก, ดื่นไป
พัสวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่มีอำนาจ
พวงพิกุลทอง แปลว่า
ช่อของดอกพิกุลทอง
เพชราภัค แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นเพชร
สุภพิชญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในความรู้ทั้งปวงและนำมาซึ่งความเจริญ
อ้อ แปลว่า
ชื้อหญ้าชนิดหนึ่ง
พรธวัล แปลว่า
บริสุทธิ์และประเสริฐ
พรรวินท์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
นันท์ แปลว่า
ความยินดี
พรไพลิน แปลว่า
ไพลินที่ประเสริฐ ประเสริฐดุจไพลิน
เฟื่อง แปลว่า
ฟุ้ง, กระจาย
ส้ม แปลว่า
ชื้อไม้ผลชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยว, เปรี้ยว
สุวเลิศ แปลว่า
ประเสริฐดี
พีรภพ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญในแผ่นดิน
พศิน แปลว่า
ผู้มีอำนาจ, ผู้มีความสามารถ
นัย แปลว่า
สำคัญ
พรเทพ แปลว่า
พรของเทวดา, เทวดาผู้ประเสริฐ
พิมพ์วรัตม์ แปลว่า
แบบอย่างที่ประเสริฐสุด
สิริญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
พัชรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เพราะเพชร,พระอินทร์,พระอาทิตย์
อริยะ แปลว่า
ผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
พิกุล แปลว่า
ชื่อไม้ดอกยืนต้นชนิดหนึ่ง ดอกมีขนาดเล็กและมีกลิ่นหอม
เอกรักษ์ แปลว่า
การปกป้องที่เป็นหนึ่ง
พฤษภา แปลว่า
เดือนพฤษภาคม, วัว
อนิจจัง แปลว่า
ความไม่เที่ยงแท้
เอกวัส แปลว่า
มีอำนาจแต่ผู้เดียว
อนุสร แปลว่า
ศรขนาดเล็ก
พรพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดี
สุขวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และเป็นสุข
วศินี แปลว่า
หญิงที่มีอำนาจ
พนัชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดป่าไม้
พีระพล แปลว่า
มีพลังอันกล้าหาญ
นา แปลว่า
ที่นา
สมบุญ แปลว่า
เสมอด้วยความดี
พชร แปลว่า
เพชร
พัทธ์ธีญา แปลว่า
ผูกพันด้วยความรู้ของนักปราชญ์
สมบัติ แปลว่า
ความถึงพร้อม
สายสมร แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
ศมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความสงบสุข
พรสิริภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงามและประเสริฐ
นน แปลว่า
[นนท์]
อำไพพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดุจทองคำ
พรภัทร์ แปลว่า
พรที่ประเสริฐยิ่ง
อัมพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
พรกนก แปลว่า
ทองคำที่ประเสริฐ
พรพชรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐดุจเพชร
โสภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สรัญญากานต์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับศรและเป็นที่รักยิ่ง
พสกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยอำนาจ
สุภูริรัชต์ แปลว่า
เงินแผ่นดินที่ดี
สุดาทิพย์ แปลว่า
นางฟ้า
อธิพัทธิ์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
พิชญ์พิศุทธิ์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
พรลภัส แปลว่า
ลาภอันประเสริฐ
สันธาน แปลว่า
การเกี่ยวข้อง การเป็นเพื่อน
อ้น แปลว่า
ตัวอ้น
แสงเพชร แปลว่า
แสงจากเพชร
โสภิดา แปลว่า
งดงามยิ่งนัก
อัญชนา แปลว่า
คนผู้มีความรู้,คนที่แตกต่างกันไป
พจมาลย์ แปลว่า
[พจมาน]
พิมญาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่ดี มีความรู้ และเป็นแบบอย่าง
พงศ์วรินท์ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
อมร แปลว่า
เทวดา
อัจฉราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของนางฟ้า
เอกราช แปลว่า
เป็นอิสระแก่ตน ไม่ขึ้นแก่ใคร
พิไลภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ค้ำจุนความงดงาม
พรทิพย์ แปลว่า
พรจากสวรรค์, เทวดาผู้ประเสริฐ
พรฟ้า แปลว่า
พรจากสวรรค์
พฤกษ์ผล แปลว่า
ผลไม้
สิรัชกฤษฏ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความสุดยอด
อธิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
พจนีย์ แปลว่า
ควรว่ากล่าว
พลภักดิ์ แปลว่า
ความภักดีของกำลังพล
เพิ่มพูน แปลว่า
เพิ่มมากขึ้น
สุทธิชัย แปลว่า
ชัยชนะอันบริสุทธิ์
อรุณญา แปลว่า
ความรู้เบื้องต้น
พันกร แปลว่า
พันแสง หมายถึง พระอาทิตย์
พรศิริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงามเป็นเลิศ
พนาทิพย์ แปลว่า
ป่าไม้สวรรค์
อรนุช แปลว่า
น้องสาวที่งดงาม สาวงาม
เพ็ญศรี แปลว่า
งดงามยิ่งนัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี