");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13901-14000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โชติวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติอันรุ่งเรือง
ชิสากัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้เกิดมายิ่งใหญ่
ชลินี แปลว่า
สตรีที่เปรียบเหมือนสายน้ำ
ชินธีร์ แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ชยบดินทร์ แปลว่า
ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
ชนกานต แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชลิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำ
ชนิษฎา แปลว่า
คนที่ดีที่สุด, คนที่น่าปรารถนาที่สุด
ชยาวิช แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้มีชัยชนะ,ชนะด้วยความรู้
ชัยมา แปลว่า
ชัยชนะของพระจันทร์
ชัชชน แปลว่า
คนที่เป็นนักรบ
ชาภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
ชดาพร แปลว่า
[ชฎาพร]
เชฏฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันยิ่งใหญ่
เชษฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันยิ่งใหญ่
ชรีย์รัศมิ์ แปลว่า
ชุลิตา แปลว่า
ผู้มีความอ่อนน้อม
ชัชชฎา แปลว่า
ผู้สูงสุดในหมู่นักรบ
ธัชชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดธงชัย
ชบาวัลย์ แปลว่า
เถาชบา
ชุลิดา แปลว่า
ผู้มีความนอบน้อม
ชนัษฎา แปลว่า
บุคคลทั้ง ๘
โชติกานต์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในสิ่งอันเป็นที่รัก
ชมากร แปลว่า
ผู้สร้างแมว
ชัญญอร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ชัยย์ณรงค์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในการรบ
ชิตณรงค์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในการรบ
ชีวาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนชีวิต
ชลิภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากความนอบน้อม
ไชยเวช แปลว่า
หมอที่ดีที่สุด
ชยามาส แปลว่า
เดือนแห่งชัยชนะ
ชวัลณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชิตต์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชณัทวฤณ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้และทำให้มีความยินดี
ชญาศิลป์ แปลว่า
ความรู้ด้านศิลปะ
ชาญวัตร แปลว่า
ผู้กระทำหน้าที่ด้วยความชำนาญ
ชนัตถ์ แปลว่า
คนที่มีประโยชน์
เชาว์วเรศ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐในเชาว์ปัญญา
ชนมนต์ แปลว่า
คนที่น่าหลงไหล
ชนกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ,ผู้เป็นแสงสว่างของปวงชน
ชบาไพร แปลว่า
ชบาป่า
ชุดากานต์ แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองในความรัก
ชลียา แปลว่า
ผู้ยินดีในความอ่อนน้อม
ชนัณรัตน์ แปลว่า
คนที่มีความรู้อันมีค่ายิ่ง
ชนะศาสตร์ แปลว่า
วิชาว่าด้วยชัยชนะ
ชลมาส แปลว่า
น้ำจันทร์
ชุรีพร แปลว่า
[ชุลีพร]
โชติชนิต แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ชุติกา แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง
ชนะทิพย์ แปลว่า
ผู้ชนะสวรรรค์
ชนดล แปลว่า
ชนชั้น
ชนภัสรา แปลว่า
ผู้ที่เป็นแสงแสงสว่างของคนทั้งหลาย
ชริน แปลว่า
สายน้ำ
ชิตา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ชิดา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ชนาถ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่พึ่ง
ชัยธนธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์และชัยชนะ
ชนมสุข แปลว่า
มีความสุขในชีวิต
ชนนิสา แปลว่า
ชีวิตกลางคืน
ชุติวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ชรัญดากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้เรื่องน้ำไว้มาก
ชวินโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาว์ปัญญา
ชุณหธนัช แปลว่า
ผู้เกิดจากทรัพย์ที่ขาวสะอาด
ชญาณรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ชญานรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
ชัชชษา แปลว่า
พระนางผู้ยิ่งใหญ่ สง่างาม มากด้วยทรัพย์ อำนาจ ความงาม บริวาร และบารมี
ชินกฤช แปลว่า
กริชแห่งชัยชนะ
ชุติพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
ชุติภัส แปลว่า
แสงสว่างที่รุ่งเรือง
ชนธร แปลว่า
ผู้รักษาคนทั้งหลาย
ชิษนุพงศ์ แปลว่า
[ชิษณุพงศ์]
ชลฐิตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงดุจสายน้ำ
ชัยธนาบูรณ์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและมีทรัพย์บริบูรณ์
โชติธนาบูรณ์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและมีทรัพย์บริบูรณ์
ชยภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนชัยชนะ
ชัยชนาทรัพย์ แปลว่า
ชัยชนะในทรัพย์ของปวงชน
โชติดนัย แปลว่า
ลูกชายที่รุ่งเรือง
ชนาภัท แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ชูชาต แปลว่า
การเกิดที่น่ายกย่อง
ชัญญณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ชฎาภัทร แปลว่า
ประเสริฐสุด
รัญญ์ชิญา แปลว่า
ชินี แปลว่า
สตรีผู้มีชัยชนะ
ชุธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งต้นไม้
ชุติยา แปลว่า
ความรุ่งเรือง
ชณัณธร แปลว่า
[ชนันธร]
ชญพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีปัญญา
ชัญยุทธ แปลว่า
การต่อสู้ด้วยความรู้
โชติมน แปลว่า
ใจที่ผ่องใส
ชนกวนัน แปลว่า
ป่าที่ทำให้เกิด
ชัญญ์สิรี แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ชีวิตา แปลว่า
ผู้เป็นอยู่, ความเป็นอยู่
ชญธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชนันท์ญาณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความรู้
ชวัลชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมารุ่งเรือง
โชติกษาปณ์ แปลว่า
เหรียญที่รุ่งเรือง
ชนกวนันทร์ แปลว่า
[ชนกวนัน]
ชิษณุกาญจน์ แปลว่า
ชัยชนะอันงดงามดุจทองคำ
ชนานิศ แปลว่า
คนกลางคืน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี