");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1301-1400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐกิตติ์ แปลว่า
เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐภูมินทร์ แปลว่า
กษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์
ณัฐรัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ของประเทศ
ณรงค์ แปลว่า
การรบ
ณัฐวรรธน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐนพิน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ณาศิส แปลว่า
ปรารถนาความรู้
ณิชนันทน์ แปลว่า
เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณรัฐกรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ
ณภัค แปลว่า
ที่อันมีความเจริญ
ณัฐินี แปลว่า
นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้มีปัญญามั่นคง
ณฐมน แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
ณัฐวุฒิ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์, ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฐฐา แปลว่า
ผู้ที่มีความมั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
ณัชฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในการเกิดมาเพื่อความรู้
ณิชมน แปลว่า
ดวงใจอันบริสุทธิ์
ณัทฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในการให้ความรู้
ณฐา แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฐวร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ณัฐธยาน์ แปลว่า
การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐทิตา แปลว่า
ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐนรี แปลว่า
สตรีผู้เป็นปราชญ์
ณิชชา แปลว่า
เกิดมาบริสุทธิ์
ณัฐพล แปลว่า
พลังแห่งนักปราชญ์
ณัทกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้
ณหฤทัย แปลว่า
หัวใจแห่งความรู้
ณัฐธนารีย์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัชเรศ แปลว่า
ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ณพัชกร แปลว่า
ผู้สร้างกรอบความรู้
เณรี แปลว่า
หญิงผู้สงบ
ณัชศรา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
ณิชาภัทร แปลว่า
บริสุทธิ์และดีงาม
ณีรนุช แปลว่า
หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ณฤดี แปลว่า
ยินดีในความรู้
ณัฐชยา แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐพัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนนักปราชญ์
ณิชกมล แปลว่า
ใจบริสุทธิ์
ณัชนน แปลว่า
การเกิดขึ้นของความรู้
ณิชณัฐพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ณัฏฐพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
ณัฏฐ์พัชร์ แปลว่า
เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ณรงค์ฤทธิ์ แปลว่า
รบด้วยอำนาจวิเศษ
ณัฐพัสส์ แปลว่า
ฝนที่เกิดจากความรู้อันมั่นคง, ฝนเทียม
ณัฐวิญญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งชัดเหมือนนักปราชญ์
ณัฐชนพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
ณัฐพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณทกร แปลว่า
บ่อเกิดของการให้ความรู้
ณัฐภัค แปลว่า
โชคของนักปราชญ์
ณัฏฐนภัส แปลว่า
ท้องฟ้าของนักปราชญ์
ดวงใจ แปลว่า
คําเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดนยพงศกร แปลว่า
ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ดาราพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับดาว
เดชา แปลว่า
อํานาจ, เดช
ดารานาถ แปลว่า
ดาวอันเป็นที่พึ่ง
ดารณี แปลว่า
เรือ
ดารินทร์ แปลว่า
ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดีรดา แปลว่า
ผู้มีความสุขดี
ดวงเดือน แปลว่า
ดวงจันทร์
ดวงฤดี แปลว่า
ผู้ทำให้ใจยินดี
ดิเรก แปลว่า
อดิเรก, รุ่งเรือง
เดชาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ดาวิกา แปลว่า
ผู้มีดาว
ดนิตา แปลว่า
ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
ดลพร แปลว่า
บันดาลสิ่งประเสริฐ
ดำรงค์ แปลว่า
สีดำ
ดารินีย์ แปลว่า
หญิงที่ปรารถนาในดวงดาว
ดำรงศักดิ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ดารัณ แปลว่า
พระนามของพระอิศวร
ดารัณกิตติ แปลว่า
คำสรรเสริญจากพระอิศวร
ดวงตะวัน แปลว่า
ดวงอาทิตย์
เดชาภพ แปลว่า
มีอำนาจในแผ่นดิน
ดวงฤทัยวรรณ แปลว่า
ดวงใจของวงศ์ตระกูล
ดวงฤทัย แปลว่า
ดวงใจ
ดารากาญจน์ แปลว่า
ดาวทอง
เดชาวัต แปลว่า
รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
ดวงพร แปลว่า
ดวงชะตาที่ประเสริฐ
ดิเรกรัชต์ แปลว่า
เงินที่รุ่งเรือง
ดนุพล แปลว่า
กำลังแห่งตน
ดวงรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้ว
ดนัยธนัชย์ แปลว่า
ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
เดชมงคล แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ดวงดาว แปลว่า
ดาว
ดารา แปลว่า
ดวงดาว
ดวงตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง, ตา(อวัยวะ)
ดาวเรศ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งประเสริฐมาก
ดนุลดา แปลว่า
เชื้อสายของตนเอง
เดชาวุฒิ แปลว่า
อำนาจแห่งความรู้
ดรัณภพ แปลว่า
ผู้ข้ามผ่านโลก, ผู้ข้ามพ้นความทุกข์, ผู้ข้ามผ่านวัฏสงสาร
ดรัลพรพัชร แปลว่า
ทับทิมที่ประเสริฐเหมือนเพชร
ดวงเนตร แปลว่า
ดวงตา
ดาริน แปลว่า
ดวงดาว
ดรรชนี แปลว่า
นิ้วมือ
ดารินี แปลว่า
หญิงที่งดงาม
เดชพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
เดือนฉาย แปลว่า
การทอแสงของพระจันทร์
ดาวใจ แปลว่า
งดงามในใจ
ดนูศิษฐ์ แปลว่า
คนที่ยอดเยี่ยม
ดุสิดา แปลว่า
สวรรค์ชั้นดุสิต
ดวงมณี แปลว่า
ดวงแก้ว
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี