");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13801-13900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชุลีนาถ แปลว่า
ความนอบน้อมอันเป็นที่พึ่ง
ชเนตติกา แปลว่า
มารดา
ชัยนาท แปลว่า
จังหวัดชัยนาท, ชื่อเสียงที่เกิดจากชัยชนะ
ชญาราตรี แปลว่า
กลางคืนแห่งความรู้,ผู้มีความรู้เกี่ยวกับกลางคืน
ชญาจีรัญ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
เชษฐศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันยิ่งใหญ่
โชติวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ชิดชบา แปลว่า
ใกล้ชิดต้นชบา
ชัยรบ แปลว่า
การรบที่มีชัยชนะ
ชาญชวิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเชาว์ปัญญาและมีความชำนาญมาก
ชลทิพ แปลว่า
น้ำทิพย์
ชะโลม แปลว่า
[ชโลม]
ชโลม แปลว่า
ลูบไล้ให้เปียก, ทำให้ชุ่มชื่น
ชวัลรัชต์ แปลว่า
แสงเงิน, เงินที่รุ่งเรือง
ชุติธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เจริญรุ่งเรือง,สตรีที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชนัญภัค แปลว่า
โชคของคนที่มีความรู้
ชมพูภัท แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐดุจต้นหว้า
ชนัฐภัสร์ แปลว่า
คนที่มีแสงสว่างที่มั่นคง
ชลธิญา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชโรกร แปลว่า
[ชโลกร]
ชโลกร แปลว่า
ผู้สร้างสายน้ำ
ชุลี แปลว่า
นอบน้อม
ชินารดี แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชนกชน แปลว่า
ผู้ให้กำเนิด
ชณิศา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเหนือคนทั้งปวง
ชวรัช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา, ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นสมบัติ
ชณพร แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาที่ประเสริฐ
ชฎิลยา แปลว่า
ยาของฤาษี
ชัยพัช แปลว่า
ชัยชนะที่อยู่ในกรอบ
โชติกาญจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดั่งทอง
ชัยระวี แปลว่า
ชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชมผกา แปลว่า
ชมดอกไม้,ผู้ชอบดอกไม้
ชัชชชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเกิดแต่นักรบ
ชัญปภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ชิตพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชัยศรี แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
ชลีพร แปลว่า
ความนอบน้อมอันประเสริฐ
ชิตพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชนม์สิกานต์ แปลว่า
ผู้มีลมหายใจเพื่อให้คนที่รักพอใจ
ชลานันท์ แปลว่า
ผู้ที่มีความยินดีต่อสายน้ำ
ชินพรรษ แปลว่า
ปีแห่งชัยชนะ
ชนันดา แปลว่า
ผู้ถึงที่สุดแล้ว
ชัญญาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญา,ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ชนัญธิตา แปลว่า
บุตรสาวของผู้ที่มีความรู้
ชินัญชิดา แปลว่า
ชัยชนะของผู้ที่ชนะด้วยความรู้
ชูจุฑา แปลว่า
เชิดชูสูงสุด
ชาณิดา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญามาก
ชัยทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่มีชัยชนะ
ชลจารีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีดุจสายน้ำ
ชญาฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้, นักปราชญ์
ชลธิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดจากน้ำ
เชิญตะวัน แปลว่า
ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย, เชิญพระอาทิตย์
ชูจิตร แปลว่า
เชิดชูความงาม,เชิดชูความคิด
ชญากนก แปลว่า
ผู้มีปัญญางดงามดั่งทอง
ชัชนิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการฝึกในการเป็นนักรบ
ชนะวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีชัยชนะ
ชณัฐพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชญาน์นันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความรู้
ชโนทร แปลว่า
คนที่มีเอื้อเฟื้อ
ชนม์พนิต แปลว่า
หญิงสาวที่มีลมหายใจ
ชิดชนกวัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความใกล้ชิดกับป่า
ชนัญภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีปัญญา
ชญานิตย์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเสมอ
ชมัยภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทั้งสอง
ชาฤทธิ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาด้วยอำนาจวิเศษ
ชาติพันธุ์ แปลว่า
กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน
ชนะจิต แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
ชุณห์ลภัส แปลว่า
ลาภที่บริสุทธิ์
ชัยพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
ไชยเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ดีกว่า
ชนัชญ์กรณ์ แปลว่า
การกระทำของผู้มีปัญญา
โชตินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันรุ่งเรือง
ชนิษฐ์ภัค แปลว่า
ผู้ที่ปรารถนาในความเจริญ
ชญาพิณ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิณ,ความเรื่องพิณ
ชัยชุติพนธ์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและเกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ไชยวิชญ์ แปลว่า
ผู้ที่รู้ดีกว่าคนอื่น
ชรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชนุต แปลว่า
[ชนุตม์]
ชัยวณิชย์ แปลว่า
ผู้ที่ชนะในการค้า, ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้าขาย
ชนัญพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องกับคนที่มีความรู้
ชฎาณัฏฐ์ธนา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ในทรัพย์สูงสุด
ชฎาณัฐธนา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ในทรัพย์สูงสุด
ชิดชญา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
ชานุพล แปลว่า
แข้งที่มีกำลัง
โชควัฒนา แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
ชโลทร แปลว่า
แม่นํ้า ทะเล ห้วงนํ้า ท้องนํ้า
ชญาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ชัยธนกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้มีชัยชนะอันเกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์
ชฎานิศ แปลว่า
ชฎาและกลางคืน
ชัญญภัค แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
ชัญญารัชต์ แปลว่า
เงินที่เกิดจากความรู้,ผู้มีความรู้เรื่องเงิน
ไชย์วัฒน์ แปลว่า
เจริญกว่า
ชโยธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ชัยณพงศ์ แปลว่า
ชััยชนะของวงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ชายาพร แปลว่า
ภรรยาที่ประเสริฐ
ชัยสิงห์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอย่างราชสีห์
ชวาลี แปลว่า
สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
ชเนนตี แปลว่า
[ชเนตตี]
ชื่นใจ แปลว่า
สบายใจ,มีความสุขใจ
ชูติวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี