");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13501-13600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชาฌ์มา แปลว่า
ชินาติ์ แปลว่า
ชนะ
ชินาติ แปลว่า
ชนะ
ชลินณดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ
เชฏฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ชิตมน แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
ชวินทร์วิทย์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็วในวิชาความรู้
ชวินทร์วัฒน์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็วในความเจริญ
ชวินทร์วิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งเชาว์ปัญญา
ชูศรี แปลว่า
ผู้เชิดชูความดี
ชวาลณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชุติมัน แปลว่า
[ชุติมันต์]
ชญานินท์ แปลว่า
[ชญานิน]
ไชยรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่ดีกว่าแก้วมณี
ชลนิภา แปลว่า
ผู้ที่งดงามดุจสายน้ำ
โชครดา แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ชวัณรัตน์ แปลว่า
ผู้ทรงภูมิปัญญาอันมีค่ายิ่ง
ชวา แปลว่า
ชื่อเกาะสําคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย
ชวาไสว แปลว่า
เกาะชวาที่รุ่งเรือง
ชนัดา แปลว่า
[ชนัดดา]
ชาญาณิษา แปลว่า
[ชญาณิศา]
ชายธวัช แปลว่า
ชายธง,ชายผู้เป็นดั่งธงชัย
ชุติพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ชุฐิติกาญจน์ แปลว่า
ต้นไม้ที่มั่นคงดั่งทอง
ชญาชัช แปลว่า
ทหารผู้มีความรู้,ความรู้ทางการทหาร
ชญาณ์นันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ชนันณ์ชิฎา แปลว่า
[ชนัญชิดา]
ชรณัฐ แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องสายน้ำ
ชุติ แปลว่า
รุ่งเรือง
ชิตธาดา แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
ชัยยันต์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยยันต์
ชัญญ์รัชต์ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับเงิน
ชาลิกา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งตาข่าย,ผู้มีความผูกพัน
ชนุตพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่สูงสุด
ชินรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งชัยชนะ,ชัยชนะอันทรงคุณค่า
ชุติมาศ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจทองคำ
ชโนรัตน์ แปลว่า
[ชนรัตน์]
โชสิตา แปลว่า
[โชติ์สิตา]
โชติ์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มอันรุ่งเรือง
ชนรัตน์ แปลว่า
คนที่มีคุณค่ายิ่ง
ชลณา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชลนา แปลว่า
น้ำตา
ชลพิสุทธิ์ แปลว่า
น้ำบริสุทธิ์
โชคพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยโชค
ชนพิชญ์ชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ของปวงชน
ชบาแก้ว แปลว่า
ดอกชบาที่เป็นแก้วมณี
ชวาลย์ แปลว่า
ผู้อาศัยเชาว์ปัญญา,ผู้อาศัยแสงสว่าง
โชติธนิต แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
ชญาพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
ชนัญกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนที่มีความรู้
ชีวัธนัย แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองในชีวิต
ชภา แปลว่า
เกิดแสงสว่าง
ชญณินทร์ แปลว่า
จอมปราชญ์,ผู้มีความรู้เท่านักปราชญ์
ชาญรพี แปลว่า
ผู้มีความชำนาญยิ่ง
ชวินกร แปลว่า
ผู้สร้างเชาว์ปัญญา,บ่อเกิดเชาว์ปัญญา
ชัยทวี แปลว่า
ชัยชนะที่เพิ่มขึ้น
ชาภา แปลว่า
เกิดแสงสว่าง
ชญาณินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในความรู้,จอมปราชญ์
ชาณุ แปลว่า
[ชานุ]
ชาณุวัฒน์ แปลว่า
[ชานุวัฒน์]
ชลมณี แปลว่า
แก้วมีค่าในน้ำ
ชกรประวิษณุ์ แปลว่า
[ชกรประวิตร]
ชนิดาพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำให้เกิด
ชลศรัณย์ แปลว่า
สายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ชัยมลล์ แปลว่า
[ชัยมงคล]
โชติกนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันรุ่งเรือง
ชาญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความชำนาญ
ชนุตร์ณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีกว่าคนอื่น
ชนันสิทธิ์ แปลว่า
ทำให้ประสบความสำเร็จ
ชุณหกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่ส่องสว่าง
ชนิตพล แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดกำลัง
ชารินี แปลว่า
หญิงอันเป็นที่รัก
ชณัญญา แปลว่า
[ชนัญญา]
ชยารัต แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชนิตาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ชนินทร์ธัช แปลว่า
ธงชัยของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน,พระเจ้าแผ่นดิน
ชณัญชิญา แปลว่า
[ชนัญชิตา]
ชนุดร แปลว่า
ผู้เหนือคนอื่น
ชัยธง แปลว่า
ธงชัย
ชารีฟ แปลว่า
ชนาธิปนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย,พระเจ้าแผ่นดิน
ชมพูใจ แปลว่า
ใจที่สดชื่น, ใจที่กำลังมีความรัก
ชัชญานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากความรู้
ชัยพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้แห่งชัยชนะ
ชยาทัต แปลว่า
ผู้ให้ชัยชนะ
ชมกลิ่น แปลว่า
กลิ่นที่น่าชื่นชม
ไชยวุฒิ แปลว่า
ผู้รอบรู้กว่าคนอื่น
ชยวรรฒ แปลว่า
ชมนภัส แปลว่า
ดูทองฟ้า
ชยังกูร แปลว่า
หน่อเนื้อเชื้อไขของผู้มีชัยชนะ
โชติบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่รุ่งเรือง
ชินวุธ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
โชติกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ชณาพร แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีปัญญาอันประเสริฐ
ชยพธู แปลว่า
หญิงสาวที่มีชัยชนะ
ชิดชัย แปลว่า
ใกล้ชัยชนะ,ผู้ชนะ
ชนชนัน แปลว่า
การเกิดขึ้นของคน
ชุณหพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ชณิกา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญา
ชณัญชิดา แปลว่า
[ชนัญชิดา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี