");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13301-13400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชัยนันท์ แปลว่า
ยินดีในชัยชนะ ชัยชนะที่น่ายินดี
ชวพน แปลว่า
ป่าไม้ที่เกิดจากเชาว์ปัญญา,มีปัญญามาก
ชยเดช แปลว่า
อำนาจแห่งชัยชนะ ชนะด้วยอำนาจ
ชินานันท์ แปลว่า
ยินดีในชัยชนะ ชัยชนะที่น่ายินดี
ชมกนก แปลว่า
ทองที่งดงาม
เชาวน์วัฒน์ แปลว่า
ความเจริญแห่งปัญญาและความคิด
ชนม์พัตรา แปลว่า
ผู้ประดับตน
ชวศิริ แปลว่า
งดงามอย่างรวดเร็ว,ผู้ที่มีความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว
ชัณญานุช แปลว่า
[ชัญญานุช]
ชารดา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความยินดี
ชีวา แปลว่า
ชีวิต
ชรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องน้ำ
ชไมชยา แปลว่า
ชัยชนะทั้งสองประการ
ชานิดา แปลว่า
ผู้เกิดมาฝึกตน
ชยณัฐปภา แปลว่า
แสงสว่างจากนักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ชมพูนุชคุณา แปลว่า
ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ,ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์
ชาราฎา แปลว่า
ชรัชปกรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีหนังสือเป็นสมบัติ หมายถึง นักปราชญ์
ชัชนิตย์ แปลว่า
เป็นนักรบตลอดไป
ชัยธรรม แปลว่า
ชนะด้วยความดี
ชนกาญจน์ แปลว่า
คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
เชาวโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว
ชลพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ,ผู้เกิดแต่สายน้ำ
เชษฐ์อนันต์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ไม่จบสิ้น,ผู้ยิ่งใหญ่มาก
เชาวนันฑ์ แปลว่า
[เชาวนันท์]
ชนนสรณ์พงศ์ แปลว่า
[ชนสรณพงศ์]
เชาวนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเร็ว
ชนสรณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่งของปวงชน
ชุติมณฑล แปลว่า
สว่างโดยรอบ
ชิตวัน แปลว่า
ป่าแห่งชัยชนะ
ชลธิรา แปลว่า
สายน้ำแห่งนักปราชญ์
ชาคร แปลว่า
ความเพียร, ความตื่นอยู่
ชนัฏดา แปลว่า
[ชนัดดา]
ชีวารัตน์ แปลว่า
ชีวิตอันมีค่า
ชยางกูล แปลว่า
[ชยางกูร]
ชีพชัย แปลว่า
ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
ชุติมณฑล์ แปลว่า
มีแสงสว่างโดยรอบ
ชื่นนภา แปลว่า
ท้องฟ้าแจ่มใส
ชฤทธิ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีฤทธิ์
เชาวรัตน์ แปลว่า
มีไหวพริบที่ดีเลิศ
ชฎาณัฐ แปลว่า
ชฎาของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่เป็นใหญ่
ไชยเสน แปลว่า
ทหารที่เจริญกว่า
เชษฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ชัชทภณ แปลว่า
[ชัชภณ]
ชาณิเฏ แปลว่า
[ชนิดา]
ชนัส แปลว่า
[ชนัต]
ชิดกมล แปลว่า
ใจที่ใกล้กัน,ความรัก,ผู้ชนะใจตนและคนอื่น
ชนากฤศ แปลว่า
จำนวนคนเล็กน้อย
ชนะชัย แปลว่า
ผู้ชนะ
ชญามณี แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดั่งแก้วมณี
ชัญญพัชร์ แปลว่า
มีความรู้ดุจเพชร
โชตกนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
โชตกนันทร์ แปลว่า
[โชตกนันท์]
ชัชภณ แปลว่า
คำพูดของนักรบ,ผู้กล่าวอย่างกล้าหาญ,ผู้กล้าพูดความจริง
โชติศิวัฒน์ แปลว่า
[โชติวัฒน์]
ชาญชลิต แปลว่า
ผู้ชำนาญและรุ่งเรืองแล้ว
ชยุตา แปลว่า
รุ่งเรือง
ชินวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ชินวงศ์ แปลว่า
ชื่อสายผู้ชนะ
ชัชญาพร แปลว่า
ความรู้ของนักรบอันประเสริฐ
ชนากรณ์ แปลว่า
การกระทำของหมู่ชน
ชินบุตร แปลว่า
บุตรของผู้ชนะ
ชญานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ชนัฐฏา แปลว่า
ชนทั้ง ๘
ชณกาณ แปลว่า
[ชนกาญจน์]
ชนนพร แปลว่า
การเกิดที่ประเสริฐ
ชลันดา แปลว่า
สายน้ำที่งดงาม
ชนกวนันต์ แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแนวป่า
ชยันตี แปลว่า
ผู้ชนะ
ชานุ แปลว่า
เข่า
ชัชณิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้ทางการทหาร
ชดากร แปลว่า
[ชฎากร]
ชไมภัค แปลว่า
มีโชคสองชั้น
ชฎากร แปลว่า
ผู้สร้างชฎา,รัศมีที่เกิดจากชฎา,ผู้สร้างสิ่งสูงสุด
ชนสิษฎ์ แปลว่า
[ชนศิษฏ์]
ชนกบุญ แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความดี
ชัยประเสริฐ แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นเลิศที่สุด
ชฏิลดา แปลว่า
[ชฎิลรดา]
ชฎิลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเป็นนักบวชและอยู่ในป่า
ชลณดา แปลว่า
สายธารแห่งนักปราชญ์
ชลมารถ แปลว่า
[ชลมารค]
ชูวิท แปลว่า
[ชูวิทย์]
ชุปภาดา แปลว่า
แสงสว่างแห่งต้นไม้
ชรินทร์รัต แปลว่า
ผู้ยินดีในการเป็นเจ้าแห่งสายน้ำ
ชรินรัฐ แปลว่า
ประดับประเทศ
ชณิฎาภา แปลว่า
[ชนิดาภา]
ชูวิทย์ แปลว่า
ผู้ยกย่องความรู้
ชนากาณ แปลว่า
[ชนากานต์]
เชอร์รี่ แปลว่า
ชื่อผลไม้ต่างประเทศชนิดหนึ่ง
ชุติปภา แปลว่า
แสงสว่างที่รุ่งเรือง
ชุติวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่อง
ชรัมพัชร์ แปลว่า
ชีวาพร แปลว่า
ชีวิตที่ประเสริฐ
ชินพนธ์ แปลว่า
ชัยชนะที่เกี่ยวเนื่อง,ผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะ
ชมรัศมี แปลว่า
ยกย่องแสงสว่าง,ผู้ชื่นชอบแสงสว่าง
ชินพัทน์ แปลว่า
[ชินพัฒน์]
โชติบุตร แปลว่า
ลูกที่มีความรุ่งเรือง
ชลธาร์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ ,แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ
ชลัยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ยิ่งใหญ่ในสายน้ำ
ชลาลัยรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่อยู่ในน้ำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี