");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13201-13300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชัชฎาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับศีรษะ
โชติญา แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
เชษฐพิพรรธน์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
โชคปรีชา แปลว่า
ผู้โชคดีและมีความสามารถ
ชณิภาดา แปลว่า
[ชนิภาดา]
ชนิภาดา แปลว่า
เกิดรัศมี
ชัยญา แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ชรัณรัตน์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับน้ำที่มีคุณค่า
ชูติกาญจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดั่งทอง
ชัชชลัยย์ แปลว่า
นักรบที่เป็นใหญ่ในน้ำ, ทหารเรือ
ชนัฐพรรณ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายอันมั่นคง
ชนัฐนันท์ แปลว่า
คนที่ตั้งมั่นในความพอใจ
ชิดไฉไล แปลว่า
แนบความงาม ใกล้ความงาม
ชัยย์วัชร์ แปลว่า
ชนะด้วยสายฟ้า
ชัชชาลัย แปลว่า
ที่อยู่ของนักรบ
ชลรดี แปลว่า
ยินดีในแม่น้ำ
ชัชวัฒน์วรา แปลว่า
นักรบที่มีความเจริญและประเสริฐ
ชมภู แปลว่า
สีชมพู
ชรินทร์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ในน้ำ
ชนิญรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่มีคุณค่า
ชนิญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชนิณธร แปลว่า
[ชนินทร์ธร]
ชนินทร์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนินทร์รัตน์ แปลว่า
ผู้มีคุณค่าและเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนินทร์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชินานันต์ แปลว่า
ชัยชนะไม่สิ้นสุด
ชฎาณิศ แปลว่า
ผู้มีปัญญาสูงสุด,จอมปราชญ์
ชฎานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุด
ชายชล แปลว่า
ชายน้ำ ริมน้ำ
ชนแดน แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาริณี แปลว่า
[ชาลินี]
ชุติกานต์ แปลว่า
ความรักอันรุ่งเรือง
ไชยยา แปลว่า
[ไชยา]
ชยภักดิ์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความจงรักภักดี
ชัยภัค แปลว่า
มีโชคและชัยชนะ
ชัยวิวัฒน์ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชำนาญยุทธ แปลว่า
เชี่ยวชาญในการรบ
ชัยวัต แปลว่า
ชนะในความประพฤติ
โชคประเสริฐ แปลว่า
โชคดีมาก
ชงโค แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด ดอกสีชมพูอมแดง หรือม่วงแดง
ชนวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของคน
ชนัฐจิตต์ แปลว่า
คนที่มีใจมั่นคง
ชัยอนันท์ แปลว่า
[ชัยอานันท์]
ชัชวีย์ แปลว่า
[ชัชวีร์]
ชุฏติมณฑ์ แปลว่า
[ชุติมณฑ์]
ชัชวีร์ แปลว่า
นักรบผู้กล้าหาญ,ผู้มีความกล้าหาญดุจนักรบ
ชยาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับชัยชนะ
ชญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ชบา แปลว่า
ต้นไม้ดอก มีชนิดดอกแดงและดอกขาว
ชัญญ์ชนพร แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ชมา แปลว่า
แมว
ชัยเลิศ แปลว่า
ชัยชนะอันยอดเยี่ยม
เชาวลีย์ แปลว่า
ชัญฐิตารีย์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเอื้อเฟื้อและความรู้
ชนะโชค แปลว่า
ผู้ชนะโชคชะตา
เชอรี่ แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง
ชลหทัย แปลว่า
น้ำใจ
เชี่ยวชาญ แปลว่า
สันทัดจัดเจน ชํ่าชอง มีความชํานิชํานาญมาก
ไชยสิงห์ แปลว่า
ดีกว่าราชสีห์
ชัญญชิตา แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ชรัมพร แปลว่า
น้ำจากฟ้า,น้ำฝน
ชนัญชิฎา แปลว่า
[ชนัญชิดา]
ชัยสงคราม แปลว่า
ชนะในการรบ
ชลชิน แปลว่า
ชนะสายน้ำ
ชญาธร แปลว่า
ความรู้ที่ค้ำจุน
ชวัลวิทย แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
ชมมณี แปลว่า
ดูดวงแก้ว
ชมธาดา แปลว่า
สรรเสริญผู้สร้าง
ชนน์นิภา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
เชิดชู แปลว่า
ยกย่อง ชมเชย
ชยารุจิรัตน์ แปลว่า
ชัยชนะที่มีค่าดุุจแก้วที่งดงาม
โชษิฏา แปลว่า
[โชษิตา]
ชูชีพ แปลว่า
เครื่องช่วยพยุงตัวในนํ้าหรือในอากาศ
ชิวกร แปลว่า
[ชีวกร]
ชีวกร แปลว่า
ผู้สร้างชีวิต
ไชยพงศ์ แปลว่า
ผู้ดีกว่าเชื้อสาย
ชยามญช์ แปลว่า
[ชยามญชุ์]
ชยามญชุ์ แปลว่า
ชัยชนะที่งดงาม
ชัชชล แปลว่า
นักรบทางน้ำ ทหารเรือ รุ่งเรือง
ชฎาภากร แปลว่า
แสงสว่างอันสูงสุด
ชุตาภา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง
ชฎาศร แปลว่า
ชฎาและศร
ชนะกูล แปลว่า
ฝั่งที่ชนะ
ชัญภร แปลว่า
ผู้ที่ค้ำจุนความรู้
โชติภณ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยคำพูด
ชฎานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันสูงสุด,มีความสุขที่สุด
ชัชพิชา แปลว่า
นักรบผู้มีความรู้ ความรู้เกี่ยวกับนักรบ
ชูเกรียติ แปลว่า
[ชูเกียรติ]
ชรินรัตน์ แปลว่า
น้ำและแก้ว
ชนะวิชญ์ แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ชนิตร์นัยน์ แปลว่า
แหล่งกำเนิดของดวงตา
โชติพี แปลว่า
[โชติรพี]
โชติรพี แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
โชติระพี แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ชญาภัช แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ชัชวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของนักรบ
ชไมยพร แปลว่า
[ชไมพร]
ชะอ้อน แปลว่า
สำออย, แน่งน้อย, ฉะอ้อน
ชวพร แปลว่า
ผู้มีความรวดเร็วเป็นเลิศ,ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นเลิศ
ชนม์ปกรณ์ แปลว่า
การเกิดของหนังสือ,เกิดปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี