");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13101-13200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชญาณิศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ชีรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เก่งมาก
ชีรนัส แปลว่า
[ชีรณัฐ]
ชยธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ชติบดี แปลว่า
[ชุติบดี]
ชเร แปลว่า
[ชเล]
ชวัล แปลว่า
รุ่งเรือง
ชลยา แปลว่า
ยาน้ำ
ชรัณค์ แปลว่า
[ชรัณ]
ชญาน์ภัทน์ แปลว่า
[ชยาภัทร]
ชนม์นิภาพัณณ์ แปลว่า
[ชนม์นิภาพรรณ]
ชายชาญ แปลว่า
ผู้ชายที่มีความชำนาญ
ชุติมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่รุ่งเรือง
ชอบธรรม แปลว่า
ถูกตามหลักธรรม ถูกตามนิตินัย
ชนม์ณิพัณณ์ แปลว่า
ชวรากร แปลว่า
[ชวนากร]
ชาแก้ว แปลว่า
ชาจากต้นแก้ว
ชลธิฌา แปลว่า
[ชลธิชา]
ชุติภาส แปลว่า
รุ่งเรืองยิ่ง ,แสงสว่างอันรุ่งเรือง
ชนม์นิภาพรรณ แปลว่า
รักตัวอักษรเสมอชีวิต
ชุติมาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งโรจน์
ชฎาสุกาญจน์ แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะที่ทำด้วยทองคำ
ชันยานัท แปลว่า
[ชัญญาณัฐ]
ชัญญาณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีความรู้
ชัชชานนท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในการเกิดมาเป็นนักรบ
ชนะพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ชาครินา แปลว่า
ผู้มีความเพียร
ชยรัตน์ แปลว่า
ชัยชนะที่มีค่า
ชนาพัฒน์ แปลว่า
หมู่ชนผู้เจริญ
ชินพัฒน แปลว่า
ชัยชนะที่เจริญ
ชมนาค แปลว่า
ดูพญานาค
ชณัฐชนม์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชมบัว แปลว่า
ดูบัว
ชลนิภัทร์ แปลว่า
[ชลณภัทร]
ชลรัศมี แปลว่า
แสงแห่งสายน้ำ
ชัยกำพล แปลว่า
ชนะในการทอผ้าขนสัตว์
ไชยกร แปลว่า
บ่อเกิดของความเป็นมงคล
ชัยเดช แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจ
ชมพูนิกข์ แปลว่า
แท่งทอง
ชนโชติ แปลว่า
กลุ่มคนผู้รุ่งเรือง
ชวกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความรวดเร็ว,หญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
ชนัญชนก แปลว่า
พ่อผู้แตกต่าง
ชนกกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของพ่อ
ชาคลิยา แปลว่า
[ชาคริยา]
ชัยเภรี แปลว่า
กลอง
ชรัตน์ชรี แปลว่า
ชุติวุช แปลว่า
ชฎาทิพย์ แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะของเทวดา
ชนันณ์พร แปลว่า
[ชนัญพร]
ฌัชพล แปลว่า
[ชัชพล]
ชลิตาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
ชุติพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันสว่างสดใส
ชุติณปภา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรืองที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชนัญพร แปลว่า
ความประเสริฐอันแตกต่างจากผู้อื่น
ชญามน แปลว่า
ใจที่มีความรู้
ชนิดาสิรี แปลว่า
พ่อผู้ประเสริฐ
ชนิษนันฐ์ แปลว่า
[ชนิศานันท์]
ชนิศานันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้เป็นใหญ่ของปวงชน
ชีวพัฒน์ แปลว่า
เจริญในชีวิต
ชนัญธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนบุคคลอื่น
ชัดเจน แปลว่า
ถูกต้อง
ชาติภูมิ แปลว่า
แผ่นดินเกิด
ชยาณัฏฐ์ แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ชยางวรา แปลว่า
ชนกนาฎ แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดการร่ายรำ
ชยวรา แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชนนท์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข ผู้เกิดมามีความยินดี
ชนกมล แปลว่า
ผู้เป็นดวงใจของปวงชน
ชนัฎชฎาภาช์ แปลว่า
[ชนัตชฎาภา]
ชนาภัส แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างแห่งปวงชน
ชวัลรัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าที่แวววาว
ชนกสุดา แปลว่า
ลูกสาวของพ่อ
ชไม แปลว่า
ทั้งคู่ ทั้งสอง
ชนินพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐ
ชัญญพิชญ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชุติสรา แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ชนิสร แปลว่า
เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชาญฤทธิ์ แปลว่า
เชี่ยวชาญในอำนาจวิเศษ
ชนินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชาติมนตรี แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ชัยยงค์ แปลว่า
[ชัยยง]
ชัยยง แปลว่า
ชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชนัตชฎาภา แปลว่า
รัศมีแห่งชฎาของปวงชน,ผู้เป็นแสงสว่างอันสูงสุดของปวงชน หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ชนันพัฒน์ แปลว่า
คนผู้เจริญ
ชญาตา แปลว่า
ผู้รู้ ผู้เข้าใจ
ชนัท แปลว่า
เป็นผู้ให้แก่ปวงชน
ชนุตร์คุณ แปลว่า
ความดีมากกว่าคนอื่น
ชญาลิล แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
ชัชฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งนักรบ
ชูเชิด แปลว่า
ยกย่องเชิดชู
ชัญญกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
ชวันภัสร์ แปลว่า
[ชวัลภัสร์]
ชายยศ แปลว่า
ชายผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ชยาน์ภัสร์ แปลว่า
[ชญาณ์ภัสร์]
ชรัฐคม แปลว่า
ชญาณ์ภัสร์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง
ชวัลภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันแวววาว
ชนกชนม์ แปลว่า
บิดาผู้ทำให้เกิด,บิดา
ชนินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่กว่าชนทั้งหลาย
โชกุน แปลว่า
ตำแหน่งฝ่ายบริหารสูงสุดของญี่ปุ่นในอดีต
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี