");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13001-13100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิณณ์จุฑา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีที่สุด
จรัสสรวง แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนเทวดา
จีราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดีตลอดไป
จิตราภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
จิตรตรีพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ ๓ ประการอันงดงาม
จิรัฐิติ แปลว่า
มั่นคงตลอดกาล
จิณณะณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
จุฬาภัค แปลว่า
โชคสูงสุด
จิตติมาส แปลว่า
เดือน ๕
จักรพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแว่นแคว้น
จักรภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแว่นแคว้น
จิรปริญญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้ตลอดไป
จันทร์ไชย แปลว่า
ผู้ดีกว่าพระจันทร์
เจษฎ์สุภางค์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งอันเป็นมงคล
เจตสุภางค์ แปลว่า
ผู้มีความคิดอันเป็นมงคล
จันจุฑา แปลว่า
สูงสุดเหมือนต้นจัน
จาริกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ประพฤติดี
เจษฎากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันยิ่งใหญ่
เจียมพจน์ แปลว่า
ผู้รู้จักประมาณในการพูด
จันทร์พิม แปลว่า
งดงามเหมือนพระจันทร์
จีรภัท แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
จันทร์วิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
จิณ์ฐณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความประพฤติดี
จันทร์เพ็ง แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
จิรณัตถ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดไป,ผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา
จีรวินท์ แปลว่า
ผู้พบกับความมั่นคงตลอดกาล
จักรนรา แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
จิรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิตต์ณัฐธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
จีราพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
จุลลดา แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ฉันท์รุจา แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่น่ายินดี
ฉัตรวินท์ แปลว่า
ผู้ได้พบร่มเงา
ฉัตรกวี แปลว่า
ร่มเงาของนักประพันธ์
ฉัตรนาคิน แปลว่า
ร่มเงาของพญานาค
ฉัตรหทัยขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญของดวงใจและเป็นร่มเงา
ฉัตรหทัย แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจและเป็นร่มเงา
โฉมศรี แปลว่า
รูปงาม
ชลพรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณดุจสายน้ำ
ชนะโชติ แปลว่า
ชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชัยยวัฒน์ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชลชัย แปลว่า
สายน้ำแห่งชัยชนะ,ผู้ชนะในสายน้ำ
ชนนนท์ แปลว่า
หมู่ชนผู้ยินดี,ผู้ทำให้หมู่ชนมีความสุข
ชิดทยา แปลว่า
ความสนิทอันเกิดจากความเอ็นดี,ผู้ที่มีชัยชนะและได้รับความเอ็นดู
ชัยฤทธิ์ แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ชินกิตติ์ แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชนพร แปลว่า
ประชาชนผู้ประเสริฐ
ชเอม แปลว่า
[ชะเอม]
ชาณิช แปลว่า
้้เกิดมาบริสุทธิ์
ชนะกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชนัฐ แปลว่า
คนที่ตั้งมั่น
ชาญคาพัฒน์ แปลว่า
ชาญสิน แปลว่า
ชำนาญในเรื่องทรัพย์
ชัชวรรณ แปลว่า
ชนชั้นนักรบ
ชลสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จเรื่องน้ำ
ชลวุธ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชุติกาญจนา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจทอง
ชนพล แปลว่า
กำลังแห่งปวงชน
ชไมยยา แปลว่า
[ชไมชยา]
ชรัญย์ญา แปลว่า
[ชรัญญา]
ชรัญย์ แปลว่า
[ชรัญญ์]
ชฎายุ แปลว่า
ผู้มีอายุยาวนาน
ชลวี แปลว่า
[ชลวีร์]
ชลวีร์ แปลว่า
สายน้ำแห่งความกล้าหาญ,ผู้กล้าหาญในสายน้ำ
ชัยวิชญ์ แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ชฎามาศ แปลว่า
ชฎาที่ทำจากทองคำ
ชนกชนน์ แปลว่า
พ่อและแม่
ชลาพร แปลว่า
สายน้ำอันประเสริฐ
ช่อเพชร แปลว่า
พวงเพชร
ชุณหะกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่สว่าง
ชลวิภา แปลว่า
แสงแห่งน้ำ
ชิงชัย แปลว่า
แย่งชิงชัยชนะ แข่งขัน
ชมชิด แปลว่า
ดูใกล้ๆ
ชุนานพ แปลว่า
[ธนานพ]
ชัยชาญ แปลว่า
ชนะด้วยความชำนาญ
ชลยุทธ แปลว่า
การรบทางน้ำ
ชรัยย์รัชฏ์ แปลว่า
เงินของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
เชษฐภากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงที่ยิ่งใหญ่
ชวลิตา แปลว่า
หญิงที่รุ่งเรือง
ชนิพันธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันกับภรรยา,ผู้มีความผูกพันกับปวงชน
ชญาพัฒน์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ชยมงคล แปลว่า
มีชนะและเป็นมงคล
ชุตินาฎ แปลว่า
การร่ายรำที่รุ่งเรือง
ชนิตรา แปลว่า
ผู้ให้กำเนิด,ผู้ให้ชีวิต
ชนันท์ธดา แปลว่า
ชัดชัย แปลว่า
ชัยชนะที่แน่นอน
ชนัยวุฒิ แปลว่า
ความเจริญงอกงามของความสุขความยินดี
ชวาลกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ืชนะกาญจน์ แปลว่า
ชัยชนะอันมีค่า
ชลากต แปลว่า
กระทำให้เกิดน้ำ
ชลีกร แปลว่า
น้อมไหว้
ชีวธันย์ แปลว่า
ชีวิตที่มีโชค,ผู้เลี้ยงดูชีวิต
ชุตาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่รุ่งเรือง
ชลศิริ แปลว่า
สายน้ำที่เป็นมงคล สายน้ำที่สวยงาม
ชลเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งน้ำ
โชคพฤกษ์ แปลว่า
โชคจากต้นไม้
ชลิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชญาณอร แปลว่า
หญิงผู้รู้ด้วยจิต
เชิดชัย แปลว่า
เชิดชูชัยชนะ
ชุติบดี แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี