");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12901-13000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิณณ์จิรัชญา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและมีความรู้ตลอดไป
จิรานุภา แปลว่า
แสงสว่างย่อยอันยังยืน
เจตนริน แปลว่า
คนที่คิดดี
จีรฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นดั่งร่มเงาตลอดกาล
จีราจันทร์ แปลว่า
ยั่งยืนดุจจันทร์
จิลลาวัลย์ แปลว่า
สายป่าน
จุติณัฏฐ์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
จินต์ภาณี แปลว่า
ผู้กล่าวในสิ่งที่คิด,ผู้ที่พูดตรงกับใจ
จันทสินี แปลว่า
หญิงที่งดงามเหมือนดวงจันทร์
จณิตภรณ์ แปลว่า
จิรากัญ แปลว่า
หญิงที่มั่นคง
จิรภาณุภา แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองดุจแสงอาทิตย์
จิรวัชร์ แปลว่า
มั่นคงดุจเพชร
จิราวัชร์ แปลว่า
มั่นคงดุจเพชร
จิระเจษฎา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จตุพน แปลว่า
ป่าทั้ง ๔
จรัสพิมพ์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรุ่งเรือง
จิณณ์ญาณิศา แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความรู้ยิ่งใหญ่
จิตใจ แปลว่า
ความคิด
จุลดา แปลว่า
เล็กมาก
จันทร์ดนัย แปลว่า
ลูกชายของพระจันทร์
จิระรัศมิ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในแสงสว่าง
จิระรัศม แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จิรทัศ แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่ง ๑๐ ประการ
จารีย์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ค้ำจุนความประพฤติดี
จิตสุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาจิตใจดี
จีรัชญ์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้ตลอดกาล
จิณณะพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและความประพฤติดี
จิณณ์นิชา แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
จิณณภัท แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
จิตระวี แปลว่า
ใจที่สว่างเหมือนพระอาทิตย์
จารวีร์ แปลว่า
ผู้เขียนความกล้าหาญ
จุติวัน แปลว่า
ผู้เกิดในป่า
จุฑาพดี แปลว่า
สูงสุด
จิรัชติพร แปลว่า
ผู้มีพร ๓ ประการ และมีอายุยืน
จิตตมนัส แปลว่า
ความคิดจิตใจ
จิตติณณ แปลว่า
ใจที่ข้ามพ้นแล้ว
จตุวิทย์ แปลว่า
ความรู้ ๔ ประการ
จตุพรพิพิธ แปลว่า
ผู้มีพร ๔ ประการแตกต่างกันไป
จีรญาดา แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จรัสนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่รุ่งเรือง
จิตต์ไพจิตร แปลว่า
ความคิดที่งดงาม
จิตตะ แปลว่า
ความคิด
จรุงจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงามจนเป็นที่พอใจยิ่ง
จิตพันธ์ แปลว่า
ผู้มีใจผูกพัน
แจ่มใส แปลว่า
ผ่องใสไม่ขุ่นมัว, ปลอดโปร่ง, สดใส
จินตภัทร แปลว่า
ผู้มีความคิดอันเป็นเลิศ
จันทรเทวี แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามดุจดวงจันทร์
จารียา แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
จิตต์ประภัส แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์
จิตรียา แปลว่า
ผู้คิดดี
จิลาวัลย์ แปลว่า
สายป่าน
จันทิดา แปลว่า
พระจันทร์
จิณณ์ฐิตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความประพฤติ
จิรวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินตลอดกาล
จอมศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุด
จารุณิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญางดงาม
จันทร์จิราภา แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
จิตติญา แปลว่า
ผู้รู้คิด
จันทรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาพระจันทร์ หมายถึง กระต่าย
จิรญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จารุรำไพ แปลว่า
งดงามเหมือนพระอาทิตย์
จีรกิตติ แปลว่า
มีชื่อเสียงตลอดกาล
แจ่มจรัส แปลว่า
ส่องสว่าง
จิรกัญญา แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง,หญิงผู้อายุยืน
จิรารัช แปลว่า
มีสมบัติมั่นคง
จารุจิตต์ แปลว่า
ใจงาม
จามิลา แปลว่า
เจตภาณุวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความคิดรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
จรณินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประพฤติดี
จิราจร แปลว่า
ผู้เคลื่อนไปอย่างมั่นคง
จิณห์ระพีทิพย์ แปลว่า
เครื่องหมายแห่งพระอาทิตย์
จิรทยา แปลว่า
ผู้มีความกรุณาที่มั่นคง
จิณณวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดีแล้ว
จริยมาศ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติงามเหมือนทองคำ
เจ้าสัว แปลว่า
คนที่มีฐานะร่ำรวย มักใช้เรียกเศรษฐีชาวจีน
จตุผล แปลว่า
ผล ๔ ประการ
จักรพลวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในกำลังของแว่นแคว้น
จันทร์จิราพร แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาลเหมือนพระจันทร์
จิณห์วราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
จีรประภา แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
จุฑาดา แปลว่า
สูงสุด
จันทรพิมพ์ แปลว่า
ดวงเดือน รูปที่แลดูแบนแห่งดวงจันทร์ จันทรมณฑล,พระจันทร์ที่งดงาม
จารุมน แปลว่า
จิตใจงาม
จิรกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความยั่งยืน
เจนจัด แปลว่า
ชำนาญ
จันทร์สิตางศุ์ แปลว่า
แสงจันทร์
จักรีวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธ,ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
จิรัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดเกิดมายั่งยืน
จอมเกล้า แปลว่า
สูงสุดเหนือหัว หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
จิรภีมม์ แปลว่า
มีความน่าเกรงขามตลอดกาล
จิตโสภิณ แปลว่า
ใจที่มีความงดงาม
จีรกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักตลอดกาล
จเรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในการดูแล
จิตรานนท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขใจ
จิรชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
จิรชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
จรงค์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติตนด้วยความสามารถ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี