");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1201-1300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้
ณัฐนันท์ แปลว่า
เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐศศิ แปลว่า
ผู้ทรงความรู้ประดุจพระจันทร์
ณัฏฐพัชร แปลว่า
มีความรู้ดุจเพชร
ณิชา แปลว่า
สะอาด บริสุทธิ์
ณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความรู้
ณัชชวภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่มีไหวพริบและรอบรู้
ณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
ณัฐกฤตา แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์
ณัฐวดี แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความรู้
ณัฏฐชัย แปลว่า
ความชนะของนักปราชญ์
ณัฐติกา แปลว่า
หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
ณปภา แปลว่า
ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์
ณัฐโชติ แปลว่า
ผู้มีความรู้สว่างไสว
ณัฐปภัสร์ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
ณหทัย แปลว่า
หัวใจแห่งความรู้
ณัชชา แปลว่า
เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฐดนัย แปลว่า
บุตรชายของผู้มีความรู้
ณัฐณรงค์ แปลว่า
การรบด้วยความรู้
ณัฐนนท์ แปลว่า
เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวศา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณชญาดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้ทรงความรู้
ณัฐณิชา แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความรู้อันบริสุทธิ์, นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณิชานันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขด้วยความบริสุทธิ์,ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ณปภัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
ณิชานันทน์ แปลว่า
ผู้มีความสุขด้วยความบริสุทธิ์
ณัฏฐพล แปลว่า
กำลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญของนักปราชญ์
ณภัทรสรณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาvอันประเสริฐเป็นที่พึ่ง
ณัฐวัชร แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ดุจเพชร
ณิชาภา แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์, แสงที่บริสุทธิ์
ณัฐกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชญ์
ณัฏฐภัทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณฐกร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐพงศ์ แปลว่า
ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐวรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณภาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา,ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิษฐา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ณัฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี