");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12801-12900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จีรภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่ยั่งยืน
จีรภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่างตลอดไป
จรกฤตย์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในการเดินทาง
จักรกฤศ แปลว่า
จักรน้อย
จิณห์นภา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งสวรรค์
จิณห์ณดา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้มีปัญญามาก
จิตติพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
จีรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันมั่นคง
จันทร์ศิมา แปลว่า
จันหอม แปลว่า
ต้นจันที่มีกลิ่นหอม
จุฑามาตร แปลว่า
ยอดแห่งการวัด
จุฬภพ แปลว่า
สูงสุดในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน
จิรญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
จิรณ แปลว่า
ผู้มีปัญญาตลอดกาล
จงภร แปลว่า
จงค้ำจุน
จริญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จงชนะ แปลว่า
ขอให้ประสบชัยชนะ
จิรวัชรากร แปลว่า
ผู้สร้างเพชรที่มั่นคง
จิลภัชธนัน แปลว่า
ผู้จำแนกว่าวและทรัพย์
จิลภัช แปลว่า
จำแนกว่าว
จาตุภัทร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
ใจภัค แปลว่า
ใจที่เจริญงอกงาม
จินต์ลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดจากความคิด
จิราเมธ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
จารุเมฆา แปลว่า
เมฆที่งดงาม
จีรัญญา แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคง
เจียมจิตต์ แปลว่า
เตรียมใจ, ทำใจ
เจียมจิตร์ แปลว่า
เตรียมใจ, ทำใจ
จิรายุทธ์ แปลว่า
การรบที่มั่นคง
จิราเจต แปลว่า
ผู้มีความคิดมั่นคง
จีระพัตร แปลว่า
เครื่องแต่งกายที่มั่นคง,ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จิตต์ณัฏฐิตา แปลว่า
ใจที่มีความรู้มั่นคง
เจสิตา แปลว่า
จุฑาวุธ แปลว่า
อาวุธที่เป็นยอด, ยอดแห่งอาวุธ,ความรู้สูงสุด
จักรทอง แปลว่า
จักรทองคำ
จันทิภา แปลว่า
แสงจันทร์
จฤน์ แปลว่า
[จริณ]
จริณ แปลว่า
ผู้รู้สิ่งที่กระทำ
จันทรวัทน์ แปลว่า
หน้างามผุดผ่องดุจพระจันทร์
จิตศิกานต์ แปลว่า
คิดทำให้คนรักพอใจ
จินต์นภัส แปลว่า
ท้องฟ้าที่คิดถึง,คิดถึงท้องฟ้า,คิดสูง
จุฑาธช แปลว่า
ธงชัย
จุฬาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
ใจงาม แปลว่า
จิตใจดี
จันทร์แก้ว แปลว่า
พระจันทร์แก้ว
จีรัฐติกุล แปลว่า
เชื้อสายที่มีความมั่นคงตลอดไป ๓ ประการ
ใจเพชร แปลว่า
ใจแข็ง
จิณัฎฐรตา แปลว่า
ผู้ยินดีในความประพฤติดีอันมั่นคง
จตุศิลป์ แปลว่า
ศิลปะ ๔ ประการ
จตุรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๔ ประการ
จิราประภา แปลว่า
มีแสงสว่างตลอดกาล
จุฑากมล แปลว่า
ยอดแห่งดอกบัว,ผู้มีใจสูง
จิตประภาศรี แปลว่า
ใจที่ผ่องใสและงดงาม
จิรฐากาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงยิ่งดุจทองคำ
จรูญจิต แปลว่า
จิตใจงาม
จงพิศ แปลว่า
ชวนมอง
จรัสกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันรุ่งเรือง
จรัสภัทร แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรือง
เจนจิรัชญา แปลว่า
ผู้มีความชำนาญและมีความรู้มั่นคง
จิรากรณ์ แปลว่า
กระทำให้มั่นคง
จักรไกร แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยจักร,ผู้ยิงใหญ่ในแผ่นดิน
จุฑาเกศ แปลว่า
สูงสุด
จิราวัลย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ยังยืน
จันทราชา แปลว่า
พระจันทร์
จุลจักร แปลว่า
จักรน้อย,จักรย่อย,เจ้าชาย
จักรนนท์ แปลว่า
ผู้เป็นความยินดีของแว่นแคว้น
จำนงรักษ์ แปลว่า
ตั้งใจปกป้อง
จิรนิต แปลว่า
ผู้ฝึกตนเสมอ
จณกร แปลว่า
จิรดาณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ตลอดกาล
จิตรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่งดงาม
จิตรตา แปลว่า
ใจที่มีความสุข,ใจที่มีความยินดี
จารุดารา แปลว่า
ดวงดาวที่งดงาม
เจียรศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจยืนนาน
จิรันธนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในนครตลอดกาล
จิราภาส แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จิระฉัตร แปลว่า
เป็นร่มเงาตลอดกาล
จิรฉัตร แปลว่า
เป็นร่มเงาตลอดกาล
จิรัณฉัตร แปลว่า
เป็นร่มเงาและมีปัญญาตลอดกาล
จันทราทิตย์ แปลว่า
พระอาทิตย์และพระจันทร์
จินต์ชญาดา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จิราพุฒิ แปลว่า
มีความรู้ตลอดกาล
จิรเวช แปลว่า
แพทย์ที่มีความมั่นคง
จิระชะตา แปลว่า
ผู้มีดวงชะตามั่นคง,ผู้อายุยืน
จารุพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่งดงาม
จีราวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำอันมั่นคง
จนิสตา แปลว่า
เจนิตา แปลว่า
จรินทร์ญดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในการเดินทาง
จิณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในการประพฤติดี
จรรยรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่ประพฤติดียิ่ง
จิตวิทยา แปลว่า
วิชาเกี่ยวกับจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางจิตของมนุษย์
เจตณัฐ แปลว่า
ความคิดเห็นของนักปราชญ์
จิตรฤทัย แปลว่า
จิตใจดีงาม
จิณภัค แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและมีความเจริญรุ่งเรือง
จินตภัท แปลว่า
ผู้มีความคิดที่ประเสริฐ
จินตพัต แปลว่า
ผู้ที่มีประพฤติและความคิดที่ดี
จันทรัช แปลว่า
สมบัติของพระจันทร์
จรีย์พร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จตุรเฉลิม แปลว่า
ยกย่องสรรเสริญ ๔ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี