");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12701-12800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จักรณรงค์ แปลว่า
รบด้วยจักร
จักรกรเดช แปลว่า
จักรที่มีแสงสว่างและอำนาจ
จีราภร แปลว่า
ค้ำจุนความยั่งยืน
จิณจุฑา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีที่สุด
จิรัมภา แปลว่า
จอมคชา แปลว่า
พญาช้าง
จิณณ์ภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความประพฤติดี
เจตติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความคิด ๓ ประการ
จิตอิสระ แปลว่า
ผู้ที่มีใจเป็นใหญ่,ผู้ที่มีความคิดเป็นอิสระ,ใจที่ปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยว
จิรธนพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์อันยั่งยืน
จันทรฉาย แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องแสง
จันทร์แสง แปลว่า
แสงจันทร์
เจริญสุข แปลว่า
เจริญงอกงามในความสุข
จิตวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ที่มีความคิด
จารี แปลว่า
ผู้ประพฤติ
จิตภากัญ แปลว่า
สตรีที่มีใจสว่าง
จรัญจริยา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและมีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง
จตุภูมิภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน ๔ ประการ
จิตโรจน์ แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยความคิด
จิราวัตน์ แปลว่า
ดำเนินไปอย่างมั่นคง
เจตนรินทร์ แปลว่า
ความคิดของคนที่เป็นใหญ่
จุฑารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาในสิ่งสูงสุด
จรีวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ฉลาดเฉียบแหลม
จรีวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ฉลาดเฉียบแหลม
จารุเกียรติ แปลว่า
เกียรติอันงดงาม
จิราธิวัตน์ แปลว่า
ดำเนินไปด้วยความยิ่งใหญ่อันยั่งยืน
จรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จุฑาพาสน์ แปลว่า
อยู่สูงสุด
เจตพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความคิด, ผูกพันด้วยใจ
จีรวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปตลอดกาล
จิตญาดา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จิณัฐสินี แปลว่า
สตรีผู้ที่ความมั่นคงในการประพฤติดี
จรัสภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
จรรยศิริ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม
จิราธัช แปลว่า
ผู้เป็นดั่งธงชัยตลอดกาล
จารุจิต แปลว่า
จิตใจงาม
จิตจรัส แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยความคิด
จุติพัทธ์ แปลว่า
ผู้เคลื่อนมาเกี่ยวเนื่องกัน
ใจทิพย์ แปลว่า
ใจดี,ใจของเทวดา
จันทราดารา แปลว่า
ดาวและพระจันทร์
จินตา แปลว่า
ความคิด
จิรศาสตร์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง
จันทร์สุดาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนบุตรสาวของพระจันทร์
เจตน์จิรา แปลว่า
ผู้มีความคิดอันมั่นคงตลอดไป
จุฑาธิปติ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่สูงสุด
จรุงเกียรติ์ แปลว่า
ชักชวนให้สร้างเกียรติ
จุฑามา แปลว่า
พระจันทร์ที่สูงสุด
จริณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาก
จิณณาพาณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดุจลูกศร,ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม
จิราวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันยั่งยืน
เจือจันทน์ แปลว่า
ผสมด้วยจันทน์หอม
จิรัฐิคุณ แปลว่า
ประโยชน์ที่ยั่งยืน
เจตน์ณรงค์ แปลว่า
ผู้ทำการต่อสู้ด้วยความคิด
จินตรัตน์ แปลว่า
ความคิดที่มีค่ายิ่ง
จุฬฐาทิพย์ แปลว่า
ผู้เก่งกล้าและมั่นคงที่สุด
จินดาวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีแก้วมณี,วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิดที่ดี
จิตตราภรณ์ แปลว่า
ความคิดที่เป็นเครื่องหมายประดับตน
จุติภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
จินดาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความคิด
จิรัสชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
จริยารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความประพฤติดี
จุฑาธุช แปลว่า
ธงที่สูงสุด หมายถึงธงชัย
จริพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม
จเรวัช แปลว่า
ผู้ตรวจสอบระเบียบแบบแผน
จักร์กฤษณ์ แปลว่า
พระนารายณ์
จิรัสส์ แปลว่า
[จิรัฏฐ์]
จีราญา แปลว่า
ความรู้ที่ยังยืน
จันทร์จุฬา แปลว่า
สูงสุดเหมือนพระจันทร์
จินตกวี แปลว่า
กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง
เจนจุฬา แปลว่า
ชำนาญที่สุด
จารุกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความงดงาม
จิรณัชย์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญาตลอดกาล
จริญพร แปลว่า
ผู้มีความรู้ในการเดินทางที่ดี
จริญญาภัสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ในการเดินทาง
จิณัฐดา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีตลอดไป
จุฑาณัฏฐิ์ แปลว่า
นักปราชญ์สูงสุด,จอมปราชญ์
จารุณัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่ดี
จิระพร แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
จิระณัฐ แปลว่า
มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
จีรเดช แปลว่า
มีอำนาจที่มั่นคง
จิดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความคิด
จิณัฐกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติมั่นคงดุจทองคำ
จิริญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
จิตร์ภัฏสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของบ่าวและจิตใจงดงาม
จิราวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้ยั่งยืน
จีรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ยั่งยืน
จินต์ทิพา แปลว่า
ใจดี
จิรวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างมั่นคง
จอมภักดิ์ แปลว่า
เจ้าแห่งความภักดี
จอมนารา แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
จันทกานติ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักเหมือนพระจันทร์
จีระมิตร แปลว่า
มิตรที่ยั่งยืน
จรัญภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ในการเดินทาง
จันทร์มณี แปลว่า
แก้วจันทร์
จันทร์เเดง แปลว่า
พระจันทร์สีแดง
เจริญพล แปลว่า
ผู้เจริญด้วยกำลัง
เจษฎาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
จิตพร แปลว่า
ึความคิดที่ประเสริฐ
จิตสิริ แปลว่า
ความคิดที่นำมาซึ่งความเจริญ
จตุภพ แปลว่า
โลกทั้ง ๔
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี