");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12601-12700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิระพล แปลว่า
ผู้มีกำลังตลอดกาล
จิรปภาโส แปลว่า
แสงสว่างอันยั่งยืน
จันทรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งพระจันทร์
จีรนาฏ แปลว่า
หญิงที่งดงามตลอดกาล
จินต์ภพ แปลว่า
ผู้คิดถึงแผ่นดิน
จินตพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความคิด
จันทิชา แปลว่า
ผู้เกิดจากดวงจันทร์
เจ้าคุณ แปลว่า
คำเรียกผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไป
จิรภิญญ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ตลอดกาล
จันทร์ธิมา แปลว่า
ผู้มีปัญญาสว่างเหมือนพระจันทร์
จินดากุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิด
จิตต์อนงค์ แปลว่า
ความคิดของหญิงสาว
จิตกิตติ แปลว่า
สรรเสริญจากใจ
จิตพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากความคิด
จุฑาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันสูงสุด
จิตรวิภา แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
จตุ แปลว่า
สี่ (๔)
จันทน์มณี แปลว่า
ดวงแก้วแห่งต้นจัน
จิราวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ยั่งยืน
จิตพิสุทธิ์ แปลว่า
ใจบริสุทธิ์, ความคิดที่บริสุทธิ์
จุฑาณี แปลว่า
[จุฑาสินี]
จิตรตรี แปลว่า
ความงดงาม ๓ ประการ
จุฑาสินี แปลว่า
หญิงที่สูงสุด
จิรัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงตลอดไป
จิรัฐ แปลว่า
มันคงตลอดไป
จิรานันทน์ แปลว่า
ผู้มีความตลอดไป
เจนนิสา แปลว่า
ผู้เชียวชาญยามค่ำคืน
จิติยา แปลว่า
ความปราถนาในใจ
จักรเดช แปลว่า
อำนาจของจักร, อำนาจของแว่นแคว้น
จุฑาเทพ แปลว่า
เทวดาที่สูงสุด
จิณัฐธิตา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
จรวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดีในการเดินทาง
จุรีภร แปลว่า
ศาสตราวุธที่ค้ำจุน
จิณณา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จันทมาส แปลว่า
พระจันทร์
จิณภพ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีในแผ่นดิน
จรูญจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
จิราลัย แปลว่า
อาศัยความยั่งยืน,ผู้มีอายุยืนยาว
จิรัฐติกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง ๓ ประการ
เจตน์จิรวินท์ แปลว่า
ผู้มีความคิดอันมั่นคง
จิตากาญจน์ แปลว่า
ความคิดที่งดงามดุจทองคำ
จิรโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรัชชญา แปลว่า
ความรู้ของผู้ที่เกิดมามีความมั่นคง
จิตตกาญจน์ แปลว่า
ความคิดที่มีคุณค่าเหมือนทองคำ, ความคิดที่งดงามเหมือนทองคำ
จริยากร แปลว่า
ผู้สร้างความประพฤติที่ดี
จิตราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
จิระเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
จิตรวลี แปลว่า
คำพูดที่สละสลวย,คำพูดที่งดงาม,คำพูดที่มีความจริงใจ
จรัลพัทธ์ แปลว่า
ผู้ที่ดำเนินไปต่อเนื่อง
จิรัชติญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีความยั่งยืนและค้ำจุนความรู้ ๓ ประการ
จิตดี แปลว่า
ผู้มีความคิดที่ดี
เจตพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความคิดเป็นเลิศ
จันทรัศม์ แปลว่า
แสงจันทร์
จิณณ์วรา แปลว่า
ผู้ความประพฤติดี
ใจบุญ แปลว่า
ใจที่คิดแต่ความดี
จันทนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกตนให้งดงามเหมือนพระจันทร์
จิรศิริ แปลว่า
เป็นมงคลอันยั่งยืน
่เจริญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความเจริญรุ่งเรือง
จริยวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประพฤติดี
เจริญจิติย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง
จีรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้ยั่งยืน
จิดาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีอัญมณี, วงศ์ตระกูลมีความคิดดี, ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
เจนตาพร แปลว่า
ถนัดตาและประเสริฐ
จิรภัทรกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งที่ประเสริฐตลอดกาล
จตุรภัทรกรณ์ แปลว่า
การกระทำในสิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จัตุรภัทรกรณ์ แปลว่า
การกระทำในสิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จัตุภัทรกรณ์ แปลว่า
การกระทำในสิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จัตุรภัทร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จัตุภัทร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จัตุภัทรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ ๔ ประการ
จิณณ์ณัฏฐี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
จรัสรุ่งรวี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่ส่องสว่างยามเช้า
จรีย์วรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ประพฤติดี
จิรินทร์ภร แปลว่า
การค้ำจุนของเจ้าแห่งความยั่งยืน
จิตหทัย แปลว่า
จิตใจ
เจตน์นันทน์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในการคิด
จตุรพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ ๔ ประการ
จรัสพัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
จิณณวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความประพฤติดี
จันรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในต้นจัน,ผู้มีความรักในต้นจัน
จิรณัชชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้อันยั่งยืน
จันตพัชญ์ แปลว่า
จอมบงกช แปลว่า
เจ้าแห่งบัว
จักรพัชร์ แปลว่า
จักรเพชร
จันท์นภา แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
จีรนา แปลว่า
[จีรณา]
จงกิจ แปลว่า
ทำงาน
จิรศิลป์ แปลว่า
มีศิลปะตลอดกาล
ใจฟ้า แปลว่า
ใจกว้าง ใจดี พรหมลิขิต
จรรยาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่มีความประพฤติดี
เจตน์ภวินท์ แปลว่า
ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
จรีนุช แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
จิรธร แปลว่า
ทรงไว้ตลอดไป
จิณิฏฐา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่น่าปรารถนา
จงรวย แปลว่า
อวยพรให้ร่ำรวย
จิตรจุล แปลว่า
คิดอย่างละเอียด,คิดอย่างรอบคอบ
จรณ แปลว่า
การประพฤติอันเป็นบุญ
จิดาภท แปลว่า
ผู้มีความคิดอันประเสริฐ
จิระพัชร์ แปลว่า
เพชรที่มั่นคง
จุลจักร์ แปลว่า
บุตรของแว่นแคว้น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี