");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12501-12600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จุลศรี แปลว่า
ละเอียดและงดงาม
จุลเพชรี แปลว่า
เพชรน้อย,เพชรขนาดเล็ก
จารุวิทย แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
จารุกฤต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติอันงดงาม
จาลัน แปลว่า
จินตนากาญจน์ แปลว่า
ความคิดที่ทรงคุณค่า
จิระกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักตลอดไป
จีรโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จิณณณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และประพฤติดี
จิณณ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดี
จามรรัตน์ แปลว่า
ขนแส้จามรีอันมีค่ายิ่ง
จิณณ์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความประพฤติดี
จิณฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประพฤติดี
จาตุรศรี แปลว่า
มงคล ๔ ประการ
เจษฎาภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่
จิรายุศ แปลว่า
อายุยืน
จิราดา แปลว่า
ยั่งยืนมาก
จัดการ แปลว่า
สั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน
จิระพรพัฒน์ แปลว่า
ยั่งยืนในความเจริญอันประเสริฐ
เจตศุภา แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความคิด,ผู้ที่มีจิตใจงดงาม
จีรศิลป์ แปลว่า
มีศิลปะตลอดกาล
จอมศรี แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
จิรัฐยา แปลว่า
มั่นคงตลอดไป
จิรเกียรติ แปลว่า
ผู้ได้รับคำสรรเสริญตลอดกาล
จำเรือง แปลว่า
จิตติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความคิดเป็นเครื่องประดับตน,ผู้ทรงไว้ซึ่งความคิดที่ดี
จีรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
จุฑากร แปลว่า
ผู้สร้างปิ่น, ผู้สร้างสิ่งสูงสุด
จริญญาพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศด้วยความรู้ในการเดินทาง
จุไร แปลว่า
ไรจุก, ไรผม
จรรยพัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยความประพฤติ
จิรวัชร แปลว่า
เพชรที่ยั่งยืน
จันทร์พัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนพระจันทร์
จินต์รวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความคิด
จรัญพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ในการเดินทาง
จักรนรินทร์ แปลว่า
อาณาจักรของพระราชา,พระเจ้าแผ่นดิน
จิรวิภา แปลว่า
งดงามตลอดกาล
จุลพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อย
จตุภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ทั้ง ๔
เจตปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักด้วยความคิด,ความรัก
จันทราภา แปลว่า
แสงจันทร์
จิราภัค แปลว่า
มีโชคตลอดกาล
จินตานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความคิด
จิตติพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
จารุพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงาม
จินต์จิรา แปลว่า
ความคิดอันงดงาม
จิตรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความงดงาม
จิตตินี แปลว่า
ความคิดเห็น,สตรีผู้มีความคิดดี
จรัลรมย์ แปลว่า
เดินอย่างมีความสุข
จีรนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีอายุยืน
จิตรานันท์ แปลว่า
ยินดีในความงดงาม
เจนนิภา แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความเชียวชาญ
จิรวารี แปลว่า
สายน้ำที่คงอยู่ตลอดกาล
จิรัฏฐ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมายั่งยืน
จิรัช แปลว่า
เกิดมาอายุยืน
จันทินี แปลว่า
พระจันทร์,สตรีผู้มีความงดงามดุจดวงจันทร์
จันทร์จรี แปลว่า
ดาบพระจันทร์,ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จรวย แปลว่า
จรีรักษ์ แปลว่า
ศาตราวุธที่ปกป้อง
จิตต์โสภิน แปลว่า
ผู้มีจิตใจงดงาม
เจติยากร แปลว่า
ผู้สร้างเจดีย์
จินาวัฒน์ แปลว่า
[จิณณาวัฒน์]
จิณณาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี
จิระเกษม แปลว่า
ความสุขอันยั่งยืน
จีระสิริชัย แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญและยั่งยืน
จรัลภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการเดิน
จินตมาศ แปลว่า
ผู้งดงามและมีคุณค่าด้วยความคิด
จรส แปลว่า
แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง
จรรยพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
จรรยาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
จุรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งศาสตราวุธ
จิตตินันทน์ แปลว่า
ผู้มีใจรัก,มีใจยินดี,ความยินดีอันเกิดจากใจ
จิรพันธุ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายมั่นคง
จัตุรัส แปลว่า
สี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่ากันทั้งสี่ด้าน
จักรกฤต แปลว่า
ผู้สำเร็จในจักร,ผู้สำเร็จในแว่นแคว้น
จรัญชิต แปลว่า
ผู้มีมีชัยชนะในการเดินทาง
จันจิราพร แปลว่า
ประเสริฐและงดงามดุจต้นจัน
จินวัฒน์ แปลว่า
[จิณวัฒน์]
จิตติภัทร แปลว่า
ผู้ที่มีความคิดอันประเสริฐ
จิระชล แปลว่า
สายน้ำที่ยั่งยืน,ผู้มีความยั่งยืนเหมือนสายน้ำ
เจษฎาวัช แปลว่า
กฏระเบียบของผู้เป็นใหญ่,ผู้กำหนดกฏหมาย
จุฑานันทน์ แปลว่า
ความพอใจที่สูงสุด
จิตจุฑา แปลว่า
ผู้มีจิตใจสูง
จีรภิญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาตลอดกาล
จักรวรินทร์ แปลว่า
จักรที่เจ้าแห่งความประเสริฐ
จิรัฏฐ์ชาญ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญมั่นคงตลอดกาล
จันทรนภา แปลว่า
ท้องฟ้าและพระจันทร์
จารุพจน์ แปลว่า
คำพูดที่งดงาม
จีริกา แปลว่า
หญิงผู้มีความยั่งยืน
เจตน์เมธี แปลว่า
ความคิดเห็นของนักปราชญ์
เจตน์เมธา แปลว่า
ความคิดเห็นของนักปราชญ์
จันทร์ธารา แปลว่า
น้ำจันทร์,ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงจันทร์
จตุภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทั้ง ๔, ๔ แผ่นดิน
จารุภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ
จิระนัย แปลว่า
มีความสำคัญตลอดไป
จิรัติกาล แปลว่า
เวลาทั้ง ๓ ที่ยืนนาน
เจษฏาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยิ่งใหญ่
เจษฏากรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ยิ่งใหญ่
จาริญา แปลว่า
ประพฤติด้วยความรอบรู้
จิรพัสฐ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมั่นคงและยั่งยืน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี